Ekskludering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ekskludering

  Fra SNL

 • Jødeparagrafen

  Jødeparagrafen er en vanlig brukt betegnelse på paragraf 2 i Grunnloven, slik den lød fra 1814 til 1851. Paragraf 2 er Grunnlovens religionsparagraf og fastsatte den evangelisk-lutherske religionen som statsreligion i Norge. I tillegg til dette nektet den i 1814 jesuitter, munkeordener og jøders adgang til riket. Siste setning i paragrafen lød: «Jesuiter og Munkeordener maae ikke taales.

 • samfunnsmusikkterapi

  Samfunnsmusikkterapien er en form for musikkterapi som legger vekt på samarbeid og samhandling med samfunns- og kulturlivet. I samfunnsmusikkterapien står integrering, nettverksbygging og sosial deltakelse sentralt i arbeidet. Dette handler om å styrke de sosiale virkninger bruken av musikk har når det gjelder å få mennesker til å delta i samspill og knytte nye kontakter.I samfunnsmusikkterapien betraktes musikk som en form for sosial kapital som kan føre til bedre sosial integrering.

  Fra wikipedia

 • ATEX-direktivet

  ATEX-direktiv 94/9/EC er et produktdirektiv som inneholder helt spesielle miljøkrav som pålegger produsenter av utstyr langt skjerpede krav til dokumentasjon om utstyrets bruk og egenskaper, som skal vedlegges utstyret sammen med sertifikat eller egenerklæring alt etter hvor utstyr skal brukes i prosessen.

 • Eksklusjon

  Eksklusjon betyr utestengning (latin exclusio) er, eksempelvis, når en organisasjon (parti, interesseorganisasjon eller lignende) opphever medlemskapet til et medlem som har opptrådt på en måte som skader organisasjonens interesser.

 • Spesialundervisning

  Spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring som tar sikte på å hjelpe elever med særskilte behov, som ikke kan dekkes innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet.