Ekskludering: En sosial og økonomisk kostnad

Når faren for å bli stengt ute er reell, vektlegges den sosiale kostnaden høyest.

Se for deg at det er semes­ter­start og du fly­t­ter inn i et kollek­tiv med tre per­son­er. De andre i kollek­tivet men­er du bidrar for lite til felle­sopp­gavene i kollek­tivet og du må der­for fly­tte ut. På grunn av dette taper du hele deposi­tumet. Er det sosiale aspek­tet ved å fly­tte ut det som svir mest, eller er det den økonomiske kost­naden av å tape depositumet? 

Å bruke eksklud­er­ing som et disi­pliner­ingsverk­tøy kan spores tilbake til det athenske demokrati­et. Enhver borg­er som hadde rett til å stemme i for­sam­lin­gen kunne skrive ned navnet til en annen borg­er de mente utgjorde en fare for stat­en. Når en per­son fikk et tilstrekke­lig antall stem­mer, måtte per­so­n­en for­late stat­en innen ti dager og holde seg borte opp til ti år.

Heldigvis eksklud­eres ikke deltakere i eksper­i­mentelle studi­er i ti år, men lenge nok til at det er mulig å under­søke hvor­dan adferd påvirk­ers av å havne uten­for noe alle andre er innen­for. Flere studi­er vis­er at eksklud­er­ing øker men­neskers vil­je til å samar­bei­de. Likev­el er det tvety­dig om det er den sosiale eller økonomiske kost­naden ved eksklud­er­ing som før­er til at men­nesker endr­er adferd. Eller er det kan­skje begge?

Hvor­for vek­t­legges den sosiale kost­naden høyere enn den økonomiske?

For å under­søke effek­ten eksklud­er­ing har på men­neskers samar­bei­dsvil­je del­tok 1190 av Med­borg­er­pan­elets deltakere i et eksper­i­ment høsten 2015. Situ­asjo­nen de ble stilt oven­for kan på flere måter sam­men­lignes med kollek­tivet over: per­so­n­en som bidrar minst, eksklud­eres. For å skille mel­lom den sosiale og økonomiske kost­naden knyt­tet til eksklud­er­ing, deles deltak­erne i eksper­i­mentet opp i fire grup­per. I den ene grup­pen eksklud­eres per­so­n­en som bidrar minst til kollek­tivet. Dette er den sosiale kostanden. I den andre grup­pen taper per­so­n­en som eksklud­eres i til­legg et deposi­tum på 1000 kro­ner. Dette karak­teris­er­er den økonomiske kostnaden. 

Graden av samar­bei­dsvil­je sam­men­lignes deretter med to andre grup­per hvor det er en til­feldig per­son som eksklud­eres, og ikke den som bidrar minst. Alt annet holdes likt. Dette gjøres for å under­søke om eksklud­er­ing av per­so­n­en som bidrar minst har en reell effekt på samar­bei­dsvil­jen når kost­naden knyt­tet til eksklud­er­ing varierer.

Ifølge stan­dard økonomisk teori vil en deltak­er i Med­borg­er­pan­elet antas å være rasjonell og ikke oppleve trusse­len om eksklud­er­ing som reell. Per­so­n­en er tross alt anonym, sit­ter i sitt eget hjem og kjen­ner ikke de andre per­son­ene som også deltar i eksper­i­mentet. Det er heller ingent­ing som tilsi­er at inter­ak­sjo­nen mel­lom per­son­ene i det fik­tive kollek­tivet er repetert. I dette til­fel­let for­ventes det at den økonomiske kost­naden vek­t­legges høyere. Man taper tross alt 1000 kro­ner ved å bli ekskludert. 

Likev­el vis­er resul­tatene fra eksper­i­mentet at samar­bei­dsvil­jen øker med 21 pros­ent, og at det er den sosiale kost­naden som dri­ver resul­tatet. Trusse­len om å bli eksklud­ert for­di en bidrar minst til kollek­tivet endr­er adferd betrak­telig. Den økonomiske kost­naden har ingen effekt på samarbeidsviljen. 

Hvor­for vek­t­legges den sosiale kost­naden høyere enn den økonomiske? Å sig­nalis­ere hvem vi er og hvilke verdier vi har, er en stor del av daglig inter­ak­sjon mel­lom men­nesker. Da vi var små fikk vi stadig høre at det løn­ner seg å være god, for­di gode men­nesker ofte gjør det bra i livet. Vik­tigheten av sosial aksept er dermed en innar­bei­det norm de fleste kan forholde seg til. Eksklud­er­ing sender et sig­nal til andre at en har han­dlet i strid med det som er sosialt akseptabelt. 

Ifølge økonomen Adam Smith kan vik­tigheten av sosial aksept knyttes til forståelsen av sym­pa­ti. For å kunne vite hva andre føler om oss, må vi først tenke hva vi selv hadde følt om dem i samme situ­asjon. Sym­pa­ti kan tolkes som en form for moral­sk god­kjen­nelse. Å unnlate å bidra i en situ­asjon hvor alle andre bidrar er en stig­ma­tis­ert han­dling som en selv har neg­a­tive hold­ninger til. Det er dermed for­ven­tet at også andre har det.

For å mulig­gjøre nye relasjon­er er man ofte mer samar­bei­dsvil­lig enn når forhold allerede er etablerte. Hvis deltak­erne i eksper­i­mentet for­ven­ter at de skal omgås med per­son­ene i den fik­tive kollek­tivet i fremti­den også, motiver­er den sosiale kost­naden til å øke samar­bei­dsvil­jen. Det er én ting å unnlate å rydde lei­ligheten hvis man bor alene, men den sosiale kost­naden vek­t­legges ofte betrak­telig høyere hvis man er den eneste stygge andun­gen blant flere leietakere. 

Hvor­dan den sosiale dimen­sjo­nen påvirkes av ulike mekanis­mer som har som mål å pro­motere samar­beid, fall­er ofte uten­for ram­men i stan­dard økonomiske mod­eller. Etter­som de fleste men­nesker opplever en eller annen form for eksklud­er­ing i dagliglivet, er det net­topp der­for vik­tig å kaste mer lys på rollen den sosiale og økonomiske kost­naden spiller for hvor­dan en tenker og han­dler i slike situasjoner.

TEMA

S

amfunns
forskni
ng

16 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen