Europarådet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Europarådet

  Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 46 medlemsstater, hovedsakelig europeiske. Rådets viktigste oppgave er å verne om menneskerettighetene, demokrati og rettsstatsprinsippet.Dette skjer blant annet gjennom avtaler og konvensjoner. I regi av Europarådet er det forhandlet fram 223 konvensjoner og protokoller med egne kontrollmekanismer for vurdering av hvordan partene overholder forpliktelsene.Med unntak av Russland, Belarus og Kosovo er alle europeiske land medlemmer av Europarådet.

 • Den reviderte europeiske sosialpakt

  Den reviderte europeiske sosialpakt, en en pakt som omhandler økonomiske og sosiale rettigheter. Den beskytter dermed menneskerettigheter som utfyller den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), som i hovedsak beskytter sivile rettigheter. I likhet med EMK er sosialpakten utviklet innenfor rammene av Europarådet, men pakten har litt mindre utbredelse blant medlemsstatene og den har heller ikke fått samme betydning i praksis.

  Fra wikipedia

 • Det felles europeiske rammeverket for språk

  Det felles europeiske rammeverket for språk er en retningslinje og nivåskala for språk utarbeidet av Europarådet.

 • Europarådet

  Europarådet er ikke tilknyttet Den europeiske union (EU), og må ikke forveksles med Rådet for Den europeiske union og Det europeiske råd, som begge er organer i EU. Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 46 hovedsakelig europeiske medlemsstater, som har til sammen 800 millioner innbyggere.

 • Europarådets parlamentarikerforsamling

  Europarådets parlamentarikerforsamling (engelsk: Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), fransk: Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe) er en av institusjonene i Europarådet, og har sete i Strasbourg.

Mer om Europarådet fra Vox Publicas arkiv