Europarådet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Europarådet

  Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 47 medlemsstater, hovedsakelig europeiske. Rådets viktigste oppgave er å verne om menneskerettighetene, demokrati og rettsstatsprinsippet. Dette skjer blant annet gjennom avtaler og konvensjoner. I regi av Europarådet er det forhandlet fram 221 konvensjoner og protokoller med egne kontrollmekanismer for vurdering av hvordan partene overholder forpliktelsene.

 • Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

  Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) behandler tvister om forståelse og bruken av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) av 4. november 1950. Domstolen ble opprettet i 1959, holder til i Strasbourg i Frankrike og er en del av Europarådet. Klager på brudd på konvensjonen fremmes i hovedsak av enkeltpersoner mot vedkommendes hjemland.

  Fra wikipedia

 • Det felles europeiske rammeverket for språk

  Det felles europeiske rammeverket for språk er en retningslinje og nivåskala for språk utarbeidet av Europarådet.

 • Europarådet

  Europarådet er ikke tilknyttet Den europeiske union (EU), og må ikke forveksles med Rådet for Den europeiske union og Det europeiske råd, som begge er organer i EU. Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 47 hovedsakelig europeiske medlemsstater, som har tilsammen 800 millioner innbyggere.

 • Europarådets parlamentarikerforsamling

  Europarådets parlamentarikerforsamling (engelsk Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), fransk Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe) er en av institusjonene i Europarådet, og har sete i Strasbourg.

Mer om Europarådet fra Vox Publicas arkiv