Interaktivt mot korrupsjon

Det Bergens-baserte prosjektet U4 bekjemper korrupsjon med nettbaserte kurs og kunnskapsbase.

– Vi i U4 tar tak i hul­le­ne som fin­nes i kjenn­ska­pen til kor­rup­sjon og for­sø­ker der­et­ter å gjø­re den infor­ma­sjo­nen til­gjen­ge­lig for folk som imple­men­te­rer anti­kor­rup­sjon i uli­ke sek­to­rer, sier pro­sjekt­le­der Harald Mathi­sen.

Anti­kor­rup­sjons­pro­sjek­tet U4 dri­ves av Chris­ti­an Michel­se­ns Insti­tutt (CMI) i Ber­gen på veg­ne av sju part­ne­re — stat­li­ge bistands­or­ga­ner i Nor­ge, Sve­ri­ge, Stor­bri­tan­nia, Tysk­land, Cana­da, Neder­land og Bel­gia. U4 har også et sam­ar­beid med Trans­pa­rency Inter­na­tio­nal, den leden­de fri­vil­li­ge orga­ni­sa­sjo­nen innen­for anti­kor­rup­sjons­ar­bei­det inter­na­sjo­nalt. U4-pro­sjek­tet spe­sia­li­se­rer seg på kor­rup­sjon i blant annet Afri­ka og Asia, men rap­por­te­rer også fra and­re deler av ver­den.

Kurs i antikorrupsjon

På U4s nett­si­der kan de ansat­te i sam­ar­beids­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne mel­de seg på inter­nett­ba­ser­te kurs som gir dem opp­læ­ring i kor­rup­sjons­be­kjem­pen­de meto­der. Dis­se kur­se­ne fin­nes både i inter­ak­ti­ve ver­sjo­ner der man føl­ger kurs via inter­nett, samt kurs som fore­går i land der kor­rup­sjon er utbredt. De sis­te åre­ne har U4 arran­gert kurs i for eksem­pel Bang­la­desh, Pakis­tan og Afgha­ni­stan, i til­legg til man­ge and­re kor­rup­sjons­in­fi­ser­te land.

I til­legg til slik opp­læ­ring, arran­ge­res det såkal­te ”work­shops” for å heve de ansat­te i sam­ar­beids­or­ga­ni­sa­sjo­ne­nes kom­pe­tan­se på områ­det, slik at hele U4-sam­ar­bei­det opp­rett­hol­der et høyt fag­lig nivå.

Økende kunnskap

På U4s nett­si­der kan man navi­ge­re seg fram til infor­ma­sjon om uli­ke aspek­ter ved det sta­dig vok­sen­de pro­ble­met kor­rup­sjon. En fin­ner detal­jer­te fag­ar­tik­ler fra uli­ke land med kor­rup­sjons­pro­ble­mer, artik­ler om hvor­dan kor­rup­sjon rela­te­res til eksem­pel­vis kjønn, fri pres­se, fat­tig­dom, og demo­kra­ti. I til­legg fin­nes det eksemp­ler på uli­ke til­tak man kan iverk­set­te for å mot­ar­bei­de kor­rup­sjon.

Antikorrupsjonskampanje i Hongkong (foto: xiaming)

BILDET: Fra en anti­kor­rup­sjons­kam­pan­je i Hong­kong (foto: xia­ming. Pub­li­sert med en Crea­ti­ve Com­mons-lisens).

U4-pro­sjek­tet ble iverk­satt i 2002 som et resul­tat av fire kvin­ne­li­ge bistands­mi­nist­res arbeid. De fire fra hen­holds­vis Nor­ge, Stor­bri­tan­nia, Tysk­land og Neder­land møt­tes på Utstein klos­ter i 1999 (der­av nav­net U4), og sat­te anti­kor­rup­sjon på lis­ten over hoved­om­rå­der de vil­le ta tak i. I utgangs­punk­tet vil­le minist­re­ne fin­ne ut av hvor­for u‑landshjelp ikke fun­ger­te like effek­tivt som for­ven­tet, og de iden­ti­fi­ser­te raskt kor­rup­sjon som den vik­tigs­te fak­to­ren i den sam­men­heng. Kor­rup­sjon ble der­et­ter pekt ut som et omfat­ten­de poli­tisk pro­blem i man­ge u‑land.

– Den poli­tis­ke ledel­sen i sli­ke u‑land har and­re inter­es­ser enn å iverk­set­te poli­tis­ke til­tak. De vil hel­ler opp­rett­hol­de sin egen makt og råde­rett, sier Mathi­sen.

Antikorrupsjon på nett

– Infor­ma­sjo­nen som fore­lig­ger om kor­rup­sjon på net­tet er ofte tung og vans­ke­lig. U4 til­byr til­gjen­ge­lig, kort og god kva­li­tets­in­for­ma­sjon om feno­me­net, sier Mathi­sen.

U4 foku­se­rer på å til­by enkel, lett­lest infor­ma­sjon som ”til­fel­di­ge besø­ken­de” raskt kan lese, uten å måt­te set­te seg grun­dig inn i stof­fet på for­hånd.

– For hver tun­ge pub­li­ka­sjon U4 utgir, fore­lig­ger det også en slags kort­ver­sjon som folk kan lese på kort tid, utdy­per Mathi­sen.

Antikorrupsjonskampanje i Zambia (foto: Larsz)

Kor­rup­sjons­be­kjem­pel­se per uten­dørs­pla­kat i Zam­bia (foto: Lar­sz. Pub­li­sert med en Crea­ti­ve Com­mons-lisens.)

Hoved­fel­te­ne fors­ker­ne som er til­knyt­tet U4 arbei­der innen­for, strek­ker seg over vide områ­der, blant annet kor­rup­sjon i den pri­va­te sek­tor, poli­tisk kor­rup­sjon, natur­res­sur­ser og kor­rup­sjon innen olje­in­du­stri, kor­rup­sjon innen helse- og utdan­nings­sek­to­ren, samt kor­rup­sjon knyt­tet til kri­ser og kata­stro­fer av ulikt slag.

Vil nyansere bildet

U4s sam­ar­beids­or­ga­ni­sa­sjon Trans­pa­rency Inter­na­tio­nal la i sep­tem­ber frem sin årli­ge over­sikt over kor­rup­sjons­ut­vik­lin­gen i ver­den. Mathi­sen mener at den­ne type under­sø­kel­se ikke er så anven­de­lig i dag som den var tid­li­ge­re, og påpe­ker at U4 leg­ger frem mer nyan­ser­te og dypt­gå­en­de for­kla­rin­ger på hvor­for kor­rup­sjon er så utbredt i uli­ke deler av ver­den.

– Den­ne over­sik­ten var bruk­bar for ti år siden, da poen­get med den var å syn­lig­gjø­re fore­koms­ten av kor­rup­sjon. Nå er man beviss­te på omfan­get, og der­for har over­sik­ten mis­tet litt av sin opp­rin­ne­li­ge funk­sjon. Over­sik­ten ska­per blest, men vi tren­ger et mer fin­mas­ket garn for å se det sto­re bil­det, sier Mathi­sen.

TEMA

K

orrupsj
on

5 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen