Interaktivt mot korrupsjon

Det Bergens-baserte prosjektet U4 bekjemper korrupsjon med nettbaserte kurs og kunnskapsbase.

– Vi i U4 tar tak i hul­lene som finnes i kjennskapen til kor­rup­sjon og forsøk­er deretter å gjøre den infor­masjo­nen tilgjen­gelig for folk som imple­menter­er antiko­r­rup­sjon i ulike sek­tor­er, sier pros­jek­tled­er Har­ald Mathisen.

Antiko­r­rup­sjon­spros­jek­tet U4 dri­ves av Chris­t­ian Michelsens Insti­tutt (CMI) i Bergen på veg­ne av sju part­nere — statlige bis­tand­sor­gan­er i Norge, Sverige, Storbri­tan­nia, Tysk­land, Cana­da, Ned­er­land og Bel­gia. U4 har også et samar­beid med Trans­paren­cy Inter­na­tion­al, den ledende friv­il­lige organ­isas­jo­nen innen­for antiko­r­rup­sjon­sar­bei­det inter­nasjon­alt. U4-pros­jek­tet spe­sialis­er­er seg på kor­rup­sjon i blant annet Afri­ka og Asia, men rap­porter­er også fra andre del­er av verden.

Kurs i antikorrupsjon

På U4s nettsider kan de ansat­te i samar­bei­d­sor­gan­isas­jonene melde seg på inter­net­tbaserte kurs som gir dem opplæring i kor­rup­sjons­bek­jem­pende metoder. Disse kursene finnes både i inter­ak­tive ver­sjon­er der man føl­ger kurs via inter­nett, samt kurs som foregår i land der kor­rup­sjon er utbredt. De siste årene har U4 arrangert kurs i for eksem­pel Bangladesh, Pak­istan og Afghanistan, i til­legg til mange andre kor­rup­sjon­sin­fis­erte land.

I til­legg til slik opplæring, arran­geres det såkalte ”work­shops” for å heve de ansat­te i samar­bei­d­sor­gan­isas­jonenes kom­petanse på området, slik at hele U4-samar­bei­det oppret­thold­er et høyt faglig nivå.

Økende kunnskap

På U4s nettsider kan man nav­igere seg fram til infor­masjon om ulike aspek­ter ved det stadig vok­sende prob­lemet kor­rup­sjon. En finner detal­jerte fagar­tik­ler fra ulike land med kor­rup­sjon­sprob­le­mer, artik­ler om hvor­dan kor­rup­sjon relateres til eksem­pelvis kjønn, fri presse, fat­tig­dom, og demokrati. I til­legg finnes det eksem­pler på ulike tiltak man kan iverk­sette for å motar­bei­de korrupsjon.

Antikorrupsjonskampanje i Hongkong (foto: xiaming)

BILDET: Fra en antiko­r­rup­sjon­skam­pan­je i Hongkong (foto: xiaming. Pub­lis­ert med en Cre­ative Com­mons-lisens).

U4-pros­jek­tet ble iverk­satt i 2002 som et resul­tat av fire kvin­nelige bis­tandsmin­istres arbeid. De fire fra hen­holdsvis Norge, Storbri­tan­nia, Tysk­land og Ned­er­land møttes på Utstein kloster i 1999 (der­av navnet U4), og sat­te antiko­r­rup­sjon på lis­ten over hov­e­dom­råder de ville ta tak i. I utgangspunk­tet ville min­istrene finne ut av hvor­for u‑landshjelp ikke fungerte like effek­tivt som for­ven­tet, og de iden­ti­fis­erte raskt kor­rup­sjon som den vik­tig­ste fak­toren i den sam­men­heng. Kor­rup­sjon ble deretter pekt ut som et omfat­tende poli­tisk prob­lem i mange u‑land.

– Den poli­tiske ledelsen i slike u‑land har andre inter­ess­er enn å iverk­sette poli­tiske tiltak. De vil heller oppret­tholde sin egen makt og råderett, sier Mathisen.

Antikorrupsjon på nett

– Infor­masjo­nen som fore­lig­ger om kor­rup­sjon på net­tet er ofte tung og vanske­lig. U4 tilbyr tilgjen­gelig, kort og god kvalitetsin­for­masjon om fenomenet, sier Mathisen.

U4 fokuser­er på å til­by enkel, let­tlest infor­masjon som ”til­feldige besøk­ende” raskt kan lese, uten å måtte sette seg grundig inn i stof­fet på forhånd.

– For hver tunge pub­likasjon U4 utgir, fore­lig­ger det også en slags kortver­sjon som folk kan lese på kort tid, utdyper Mathisen.

Antikorrupsjonskampanje i Zambia (foto: Larsz)

Kor­rup­sjons­bek­jem­pelse per utendør­splakat i Zam­bia (foto: Larsz. Pub­lis­ert med en Cre­ative Com­mons-lisens.)

Hov­ed­fel­tene forskerne som er tilknyt­tet U4 arbei­der innen­for, strekker seg over vide områder, blant annet kor­rup­sjon i den pri­vate sek­tor, poli­tisk kor­rup­sjon, natur­res­surs­er og kor­rup­sjon innen oljein­dus­tri, kor­rup­sjon innen helse- og utdan­ningssek­toren, samt kor­rup­sjon knyt­tet til kris­er og katas­tro­fer av ulikt slag.

Vil nyansere bildet

U4s samar­bei­d­sor­gan­isas­jon Trans­paren­cy Inter­na­tion­al la i sep­tem­ber frem sin årlige over­sikt over kor­rup­sjon­sutviklin­gen i ver­den. Mathisen men­er at denne type under­søkelse ikke er så anven­delig i dag som den var tidligere, og påpeker at U4 leg­ger frem mer nyanserte og dypt­gående fork­laringer på hvor­for kor­rup­sjon er så utbredt i ulike del­er av verden.

– Denne over­sik­ten var bruk­bar for ti år siden, da poenget med den var å syn­lig­gjøre forekom­sten av kor­rup­sjon. Nå er man bevis­ste på omfanget, og der­for har over­sik­ten mis­tet litt av sin opprin­nelige funksjon. Over­sik­ten skaper blest, men vi trenger et mer fin­mas­ket garn for å se det store bildet, sier Mathisen.

TEMA

K

orrupsj
on

5 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen