Feminism

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • feminisme

  Feminisme er en fellesbetegnelse for ideologi, idétradisjon, etikk, politikk, og akademisk virksomhet som handler primært om kvinnefrigjøring, men også om frihet, likestilling og rettferdighet for alle.Selve ordet feminisme kommer opprinnelig fra det latinske ordet feminia, som betyr kvinne.Feminisme ble en utbredt betegnelse på den nye retningen som kvinnekampen tok i 60- og 70-årene.

 • kvinnesak

  Kvinnesak og kvinnebevegelse er begreper som brukes om saker som angår kvinners rettigheter og deres egen innsats for å oppnå disse. Med kvinnesaksforening menes en organisering av kvinner hvor leder og styremedlemmer blir valgt for en periode av gangen. Kvinnebevegelse er en betegnelse på et bredt spekter av kvinner og kvinneforeninger som samarbeider om sine interesser uten at de nødvendigvis er knyttet til en bestemt gruppe eller forening.

  Fra wikipedia

 • Feminisme

  Feminisme er et bredt samlebegrep for ulike sosiale og politiske bevegelser, tankeretninger og ideologier som arbeider for sosial, økonomisk og politisk likeverd mellom kjønnene.

 • Liberal feminisme

  Må ikke forveksles med libertariansk feminisme Liberal feminisme eller mainstream-feminisme, tradisjonelt kjent på norsk som kvinnesak og den borgerlige kvinnesaksbevegelsen, er en bred hovedstrømning innen feminismen som arbeider for likestilling gjennom politiske, rettslige og sosiale reformer innenfor rammen av det liberale demokratiet og menneskerettighetene.

 • Radikalfeminisme

  Radikalfeminisme (også skrevet radikal feminisme eller radikal-feminisme; forkortelsen radfem er også brukt) er en venstreradikal retning innenfor feminismen som bygger på en teori om at alle menn undertrykker kvinner gjennom patriarkatet og som ønsker en radikal omveltning av samfunnet.