Feminism

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • bell hooks

  Bell hooks var en amerikansk akademiker og aktivist som var aktiv fra 1980-tallet til 2010-tallet. Hun var utdannet litteraturviter, men har hatt betydning innen mange samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, også særlig innen politisk tenkning. Tekstene hennes inneholder kulturkritikk av samfunnet og nye tanker om strukturell undertrykkelse, og har vært viktige innen forskning på sosiale ulikheter.

 • feminisme

  Feminisme er en fellesbetegnelse for ideologi, idétradisjon, etikk, politikk, og akademisk virksomhet som handler primært om kvinnefrigjøring, men også om frihet, likestilling og rettferdighet for alle. Selve ordet feminisme kommer opprinnelig fra det latinske ordet femina, som betyr kvinne. Feminisme ble en utbredt betegnelse på den nye retningen som kvinnekampen tok i 60- og 70-årene.

  Fra wikipedia

 • Feminisme

  Feminisme er et bredt samlebegrep for ulike sosiale og politiske bevegelser, tankeretninger og ideologier som arbeider for sosial, økonomisk og politisk likeverd mellom kjønnene.

 • Liberal feminisme

  Må ikke forveksles med libertariansk feminisme Liberal feminisme, eller mainstream-feminisme, tradisjonelt kjent på norsk som kvinnesak, er en bred hovedstrømning innen feminismen som arbeider for likestilling gjennom politiske, rettslige og sosiale reformer innenfor rammen av det liberale demokratiet og menneskerettighetene.

 • Radikalfeminisme

  Radikalfeminisme er en venstreradikal retning innenfor feminismen som bygger på en teori om at alle menn undertrykker kvinner gjennom patriarkatet og som ønsker en radikal omveltning av samfunnet.