Klimatiltak

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Klimatiltak

  Fra SNL

 • FNs klimakonvensjon

  FNs klimakonvensjon er ein internasjonal og folkerettsleg bindande avtale med det føremålet å hindre farlege menneskeskapte klimaendringar. Klimakonvensjonen er det viktigaste rammeverket for internasjonalt samarbeid om klimaspørsmål. Konvensjonen handlar både om reduksjonar i utslepp av drivhusgassar og tilpassing til klimaendringar, og han fungerer som eit verktøy for å kartleggje klimagassutslepp.

 • klima- og skoginitiativet

  Klima- og skoginitiativet er eit tiltak frå norske styresmakter for å samarbeide med utviklingsland om å stanse øydelegginga av regnskogane i verda, og dermed redusere utsleppa av klimagassar frå avskoging. Satsinga har gjort Noreg til ein internasjonal pådrivar for regnskogbevaring, men resultata har vore usikre. Norske styresmakter reknar bidraget til å verne tropisk regnskog som eitt av sine viktigaste internasjonale tiltak for å motverke klimaendringar.

  Fra wikipedia

 • Biokull

  Biokull er trekull produsert ved pyrolyse av biomasse.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Årets lokale klimatiltak

  Årets lokale klimatiltak er en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om gode klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene.