Klimatiltak

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Klimatiltak

  Fra SNL

 • Klimakonvensjonen

  Klimakonvensjonen er en rammeavtale for internasjonalt samarbeid mot menneskeskapte klimaendringer. Klimakonvensjonen dannet rammeverk for framforhandling av Kyotoprotokollen fra 1997 og Parisavtalen fra 2015. Klimakonvensjonen ble undertegnet på FNs konferanse om miljø og utvikling i 1992 (UNCED-konferansen), trådte i kraft i 1994 og var i 2014 ratifisert av 195 land.

 • FNs klimakonvensjon

  FNs klimakonvensjon er ein internasjonal og folkerettsleg bindande avtale med det føremålet å hindre farlege menneskeskapte klimaendringar. Klimakonvensjonen er det viktigaste rammeverket for internasjonalt samarbeid om klimaspørsmål. Konvensjonen handlar både om reduksjonar i utslepp av drivhusgassar og tilpassing til klimaendringar, og han fungerer som eit verktøy for å kartleggje klimagassutslepp.

  Fra wikipedia

 • Biokull

  Biokull er trekull produsert ved pyrolyse av biomasse.

 • Norge

  Kongeriket Norge (nynorsk: Noreg, nordsamisk: Norga, lulesamisk: Vuodna, sørsamisk: Nöörje, kvensk: Norja) er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Årets lokale klimatiltak

  Årets lokale klimatiltak er en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om gode klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene.