Jakten på bedre klimajournalistikk

Både forskere og journalister må unngå at befolkningen blir «klimatrøtt».

Kom­mu­nikasjo­nen mel­lom forskerne og jour­nal­is­ter er god, men en felles frus­trasjon er at poli­tik­erne veg­r­er seg for å han­dle, tross tydelig forskn­ing som vis­er at det vil koste mer å vente med kli­matil­tak. Hvor­dan kan egentlig kli­ma­jour­nal­is­tikken bli bedre?

Først og fremst blir man nødt til å se på de ulike utfor­drin­gene. Norske jour­nal­is­ter føler seg begrenset av jour­nal­is­tiske normer slik som objek­tivitet. De fleste føler at de ikke selv kan komme med han­dlingsalter­na­tiv­er, det etter­later de stort sett til sine kilder og til ekspertisen.

I til­legg til dette har forskerne og jour­nal­is­ter ulike syn på hvor mye per­son­lig engas­je­ment i kli­made­bat­ten det er gre­it å vise. Jour­nal­is­ter er stort sett enige om at deres egen stemme ikke skal skinne gjen­nom, men at de gjen­nom valg av kilder og tema kan peke på hva redak­sjo­nen vek­t­leg­ger, og hva de men­er om alvoret i kli­maen­drin­gene. I mot­set­ning til dette har flere forskere en tydelig «egen stemme».

En av hov­e­dut­for­drin­gene til både forskere og jour­nal­is­ter er «kli­ma­trøt­thet», at befolknin­gen blir «trøtt» av kli­ma­jour­nal­is­tikk. En løs­ning på dette kan være å dempe katas­tro­fevinke­len i mediedeknin­gen, uten at det går utover alvoret i FN-rapportene.

Debat­tinn­legget ble først pub­lis­ert i Bergens Tidende.

Forsknin­gen vår, som nylig er pub­lis­ert, vis­er at løs­ning­sori­en­tert kli­ma­jour­nal­is­tikk er vik­tig, hvor man fokuser­er min­dre på dommedagsre­torikk og de neg­a­tive sidene ved kli­maen­drin­gene, og heller fokuser­er på de gode his­to­riene. Tradis­jonelt er mediefortellin­gene ofte ute etter skurk­er eller offer, og på kli­mafel­tet kan det være nok kon­flik­ter og triste his­to­ri­er å hente.

Vi ser allerede gode eksem­pler. BT har hatt gode artik­ler om bedrifter og pri­vat­per­son­er som tør å ta i bruk sol­celler i reg­n­byen Bergen, og om skips­fart som vil bli grøn­nere. Vårt inntrykk er dessuten at medi­ene generelt dekker kli­maen­dringer mer enn før.

Et tips til jour­nal­is­tene kan være at man må rette fokuset på veien ut av uføret, på dem som har gode løs­ninger, de som gjør vik­tige endringer i en bærekraftig ret­ning. Også på dem som lever kli­mas­mart og har endret livsstilen sin for å minke karbonavtrykket.

En siste utfor­dring vi møter, er den økonomiske krisen i mange redak­sjon­er. Dette har resul­tert i man­gel på spe­sialis­erte kli­ma­jour­nal­is­ter. Kli­marap­porter er krevende å sette seg inn i for jour­nal­is­ter som ikke har vært bor­ti temaet tidligere. Heldigvis finnes det en hånd­full svært kom­pe­tente jour­nal­is­ter som har dekket temaene i flere årti­er, og som gjør en svært god jobb.

Tilbake til spørsmålet: Hva kan vi gjøre i jak­ten på bedre kli­ma­jour­nal­is­tikk? Vi ser at det er vik­tig at kli­maforskere får medi­etren­ing, og blir mer imøtek­om­mende over­for jour­nal­is­ter. Forskere har også fått formidling­spris­er for sitt utret­telige arbeid med å kom­mu­nis­ere kom­plis­ert kli­makunnskap. Slike forskere ønsker vi flere av!

I til­legg til dette ser vi at FNs klima­pan­el bør forbedre sin les­barhet, etter­som det kan være vanske­lig å forstå språket i rap­portene. Klima­pan­elet har gjort mye for å kom­mu­nis­ere hov­ed­kon­klusjonene, men når ikke helt frem. Det er synd.

Det er likev­el grunn til opti­misme, men det gjen­står en del før vi som lesere og mediefor­brukere forstår alvoret. Da må de gode his­to­riene, om løs­nin­gene og tilpas­ning til et endret kli­ma komme tydeligere frem. Den neste kli­marap­porten fra FNs klima­pan­el kom­mer i 2022. Forhåpentlig har alvoret da beg­y­nt å synke inn, både hos poli­tikere, pub­likum og ikke minst hos medieprodusentene.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen