Regjeringen.no

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Regjeringen.no

    Fra SNL

  • diskrimineringsloven om etnisitet

    Diskrimineringsloven om etnisitet var en lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn. Loven ble opphevet 1. januar 2018 og erstattet av likestillings- og diskrimineringsloven, som også gir regler om diskriminering knyttet til andre diskrimineringsgrunnlag. Diskrimineringsloven om etnisitet av 2013 erstattet den tidligere diskrimineringsloven av 6.

  • allmenne interesser

    Allmenne interesser er et juridisk begrep som er sentralt innen arealplanlegging og som kan ha noe forskjellig mening i ulike lovverk. Innen vannforvaltning og vassdragsrett er det et sentralt begrep som kan være avgjørende for prosess og forvaltningsvedtak, blant annet når det gjelder nye inngrep i et vassdrag. Vurderinger om i hvilken grad allmenne interesser påvirkes av et tiltak skal tolkes vidt.