Lite fornying på regjeringen.no

Regjeringens nettsted har fått ny adresse og en etterlengtet ansiktsløftning. Men regjeringen.no signaliserer dessverre minimal interesse for direkte kommunikasjon med folket.

Reg­jerin­gen har fått ny adresse. I dag lanseres regjeringen.no av forny­ingsmin­is­ter Hei­di Grande Røys. Adressen avløs­er den ube­gripelige odin.dep.no. Reg­jerin­gen har gitt sin gam­le infor­masjon­sportal en sårt tiltrengt ansik­t­sløft­ning. Men en særlig fremtid­sret­tet og appellerende kom­mu­nikasjon­skanal har de ennå ikke klart å lage. Mye tyder på at reg­jerin­gen heller ikke har lyst. Det er i så fall ganske trist.

Fornyingsministeren lanserte regjeringen.no 12. februar 2007 (skjermbilde).

Forny­ingsmin­is­teren lanserte regjeringen.no 12. feb­ru­ar 2007 (skjerm­bilde).

De nye nettsi­dene har rik­tig­nok fått en struk­tur som gir pub­likum flere og mer intu­itive innganger til innhold­et på nettsi­dene. Der man før i stor utstrekn­ing måtte vite hvilket departe­ment som hadde ans­varet for akku­rat den delen av poli­tikken man var inter­essert i, kan man nå ori­en­tere seg i en rekke poli­tiske temaer direk­te fra for­si­den. Sam­tidig kan de som kjen­ner for­valt­ningsstruk­turen fort­satt gå rett til det enkelte departe­ment for å hente det de leter etter.

Koblin­gene mel­lom ulike departe­menter som dekker forskjel­lige sider av et poli­tisk tema har også blitt tydeligere gjen­nom temas­truk­turen. Om det bær­er bud om lavere bar­ri­er­er for samhan­dling og koordiner­ing av poli­tikken mel­lom fagde­parte­mentene enn vi har hatt til nå vites ikke. Men håpet lever evig.

En annen pos­i­tiv forbedring ved den nye por­tal­en er at reg­jerin­gen frem­står mer som et sam­let lag med en felles agen­da enn den gjorde på de gam­le nettsi­dene. Gjen­nom por­tal­ens for­side, og sek­sjo­nen “Om reg­jerin­gen” lykkes de nå bedre enn før med å frem­stille reg­jerin­gens sam­lede poli­tiske dag­sor­den og pri­or­i­teringer. Noen vil kan­skje mene at det ikke skulle så mye til for å gjøre dette bedre enn tidligere, og at det skal mer enn en nett­side til for å samordne reg­jerin­gens poli­tikk. Men vi må ikke glemme at selv en reise til månen beg­yn­ner med ett enkelt skritt.

Det største prob­lemet med regjeringen.no er at nettst­edet fort­satt er svak­est på det som er mest inter­es­sant, nem­lig nyhets­formidling. Nyheter fra reg­jerin­gen har rik­tig­nok fått en mer promi­nent plass på por­tal­for­si­den, og de enkelte temasi­dene vier også sen­tral plass til nyheter.

Men hvor er så mulighetene til å abon­nere på alle nyhetene?! Godt gjemt, vis­er det seg. Jeg har ikke klart å finne et eneste RSS-feed eller et skikke­lig nyhets­brev. Det som lign­er mest er en automa­tisk e‑postvarsling når reg­jerin­gen har lagt ut nye pressemeldinger. Den lig­ger som en liten tek­stlenke under sek­sjo­nen Pressesenter/Pressemeldinger, og på noen av tema- og departe­mentssi­dene. Ikke akku­rat inspir­erende brukeror­i­en­tert, utad­vendt eller foroverlent.

Minst av alt ønsker reg­jerin­gen direk­te dialog

Den andre store svakheten med reg­jerin­gens nettst­ed er at den i svært liten grad inviter­er til dia­log med folket. Det nærmeste man kom­mer er list­ing av e‑postadresser og tele­fon­num­re. Net­tets frem­ste egen­skap som kom­mu­nikasjon­skanal er net­topp dia­log og inter­ak­sjon. Til tross for dette ser regjeringen.no ut til å være en full­s­tendig enveis informasjonsportal. 

Fraværet av inter­ak­sjon har­moner­er spe­sielt dårlig med en reg­jer­ing som ustanselig brisker seg med sitt folke­lige man­dat. Man har ikke engang fun­net plass til noe så enkelt som et uhøytidelig “menings­barom­e­ter” eller et enkelt “diskusjons­fo­rum” for aktuelle poli­tiske sak­er. Ingen munter forslagskasse, ingen anonym tjen­este for varsling om kri­tikkverdi­ge forhold i for­valt­nin­gen, ingen stat­srå­denes blogg hvor våre tillitsval­gte kunne slup­pet til med mer inter­es­sante og per­son­lige betrak­t­ninger slik Carl Bildt så for­billedlig gjør.

Reg­jerin­gen bruk­er ressurs­er på å legge ut fine videosnut­ter på net­tet hvor den snakker til folket, men den innbyr ikke til dia­log med folket gjen­nom for eksem­pel et helt van­lig nettmøte. Den slags gjør poli­tik­erne heller gjen­nom net­tavisene enn på sitt eget nettsted.

Alt i alt er det ganske tydelig at reg­jerin­gen i bunn og grunn ønsker min­i­mum én arm­lengdes avs­tand til deg og meg på net­tet. Minst av alt ønsker den direk­te dia­log. Nå som før vil reg­jerin­gens kon­takt med oss primært komme i form av vel­regis­serte utspill gjen­nom pressen.

I en tid­salder hvor den store sam­tal­en mel­lom mil­lion­er av net­tbrukere er i ferd med å rev­o­lusjonere nyhet­spro­duk­sjon, kunnskaps­formidling og menings­dan­nelse, er dette en påfal­l­ende umod­erne og uen­gas­jerende måte å kom­mu­nis­ere på.

TEMA

O

ffentli
ghet

91 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

6 KOMMENTARER

 1. Det som gjør den man­glende støt­ten for RSS enda mer spen­nende er dette sitatet fra strate­gi­doku­mentet til regjeringen.no:

  “Lagring og gjen­finning av infor­masjon, samt kobling mot andre infor­masjon­ssys­te­mer baseres på bruk av åpne stan­dard­er, som for eksem­pel xml-stan­dard, web­ser­vices og rss-feed stan­dard.” (http://www.regjeringen.no/nb/Om-nettstedet/Strategi-organisering-og-historikk-/Strategidok_regjeringenno.html?id=450475)

  Jeg sier meg forøvrig enig med at de inter­ak­tive mulighetene som teknolo­gien for­dr­er ikke er utnyt­tet. En arm­lengdes avs­tand er en passende metafor.

 2. Dette var et meget inter­es­sant sitat. Muli­gens vil vi se at feed kom­mer etter­hvert på regjeringen.no, eller så har kan­skje ikke de som styr­er strate­gien hatt full innsikt i hva eksem­p­lene er for noe i praksis. 

  Mitt inntrykk er at det har blitt “comme il faut” i det offentlige å slenge begrepet “åpne stan­dard­er” rundt seg i IKT-sam­men­heng. Hvis det vis­er seg at nøkkelper­son­ene som skal dri­ve det offentliges IKT-sats­ing i prak­sis ikke vet hva dette betyr, så kan kan­skje det vise seg å bli et vesentlig hin­der for utviklingen.

 3. Byråkrati og demokrati er ikke kompatibelt! 

  Når nettsi­dene kun leg­ger opp til enveiskom­mu­nikasjon, er det ikke for­di de nye nettsi­dene fun­ger­er dårlig, men for­di hele organ­isas­jo­nen som eier dem fun­ger­er dårlig. 

  For et år siden dukket det opp på odin.dep.no et vev-skje­ma der borg­ere kunne fores­lå endringer av regelverk som unød­vendig og vir­ket kon­trapro­duk­tivt. Dette var første gang noensinne jeg hadde sett at reg­jerin­gen bruk­te net­tet til toveiskom­mu­nikasjon, og ikke bare et ste­mod­erlig til­legg til papir­pub­lis­er­ing. Jeg fylte der­for inn noen forslag basert de siste års irritasjonsmoment. 

  Jeg lurte på om et tiltak på nettsi­dene om å foren­kle det offentlige hadde noen som helst forankring i organ­isas­jo­nen. Det hadde det selvsagt ikke. Etter 7 måned­er, lenge etter at jeg hadde glemt sak­en, kom det et svar tilbake på e‑post. Svaret beg­y­nte slik: 

  “Deres ref.: 200601819–10/SLH (…) vis­er til hen­ven­delse fra Foren­klingskanalen datert 06.12.2006, som er gjort på grunnlag av epost fra deg 29.04.2006. Hen­ven­delsen din drei­de seg om frus­trasjon over å…” 

  Hvor­på det ble fork­lart at grun­nen til at regelver­ket jeg hadde klagt på var slik det var, var at det var sånn det var.
  Foren­klingskanalen” hadde alt­så ikke kom­petanse til å foren­kle i det hele tatt…

  Hvis det hadde blitt lagt til funksjon­alitet på Regjeringen.no for nettdemokrati ville det bare ført til mer jobb på saksbehandlerne.
  Net­tet har poten­sial for å åpne stat­sap­pa­ratet for demokratisk kon­troll fra pub­likum i langt større grad enn det Offent­lighet­sloven i 1970 mulig­gjorde. Men dette ville vært den mest drama­tiske endrin­gen av departe­mentenes arbei­ds­form siden 1884, så dette vil ta mange år.

 4. Du kan dessverre ha helt rett i det du påpeker her, Har­ald. Det er mulig at min tanke om inter­ak­sjon med vel­gerne er en håpløs drøm, i hvert fall på kort sikt.

  Det er som nevnt mye som tyder på at reg­jerin­gen ikke har spe­sielt lyst til å skape en fremtid­sret­tet og appellerende kom­mu­nikasjon­skanal ut mot folk. De fore­trekker at medi­ene fyller den rollen, og er vil­lig til å leve med at medi­ene i stor utstrekn­ing set­ter dag­sor­den for den demokratiske sam­tal­en i samfunnet.

  Per­son­lig tror jeg fort­satt det er mulig for poli­tik­erne våre å dyrke frem en inter­es­sant og vel­fun­gerende kom­mu­nikasjon­skanal som lever i sym­biose med medi­ene, men det for­dr­er — som du påpeker — et reg­jer­ingsap­pa­rat som er i stand til å håndtere utfordringen.

 5. Harald Groven says:

  Opp­da­ter­ing 20 måned­er etter at denne artikke­len ble skrevet. 

  Kri­tikken for man­ge­len på RSS-abon­nement ble hørt og man kan i dag abon­nere på et hvilket som helst departe­ments nyheter. Mange av min­is­terne har star­ta egne blog­ger. Stortinget.no har blitt relansert med mye av den samme funksjon­aliteten som Regjerningen.no

  Men fort­satt er etter 20 måned­er er det ingen ting som min­ner om toveiskom­mu­nikasjon eller dia­log på sidene til Regjerningen.no. Nettst­edet er fremde­les “papir på skjerm”. Høringer og lov­for­bere­delser er fort­satt lukket for de 99,9% som ikke er i ledelsen av store organ­isas­jon­er eller sit­ter i topp­tunge utvalg.

 6. Opp­da­ter­ing 85 måned­er (sic!) etter at denne artikke­len ble skrevet: 

  Ingen ting har skjedd. 

  Her er en blog­g­post som sam­men­lign­er den britiske reg­jerin­gens nye nettst­ed og med regjeringen.no og påpeker de samme feilene: 

  http://blogg.innoventi.no/2014/03/25/rule-britannia/

til toppen