Religion

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Religion

  Fra SNL

 • religion

  Religion er menneskers forhold til noe som de anser for å være hellig, absolutt, åndelig eller guddommelig. Det er vanskelig å gi én allmenngyldig definisjon på religion fordi religioner kan være veldig forskjellige og omfatte ulike religiøse forestillinger. En vanlig definisjon er at religion er troen på guddommelige eller overnaturlige vesener, som guder, engler, demoner eller hellige dyr.

 • religion i Det gamle Egypt

  Religionen i Det gamle Egypt var i hovedsak en polyteistisk religion med en svært lang levetid på rundt 3500 år, fra tidlig dynastisk tid ca. 2900 fvt. til år 550 evt. mot slutten av senantikken. Gjennom denne perioden gjennomgikk religionen mange endringer, men flere religiøse elementer holdt seg også relativt stabile. Religionen var meget mangfoldig med et stort antall guder og et rikt mytologisk materiale, der flere tilnærminger og forklaringer til et mytologisk tema kunne overlappe hverandre.

  Fra wikipedia

 • Abrahamittisk religion

  Abrahamittisk religion eller semittisk monoteistisk religion er betegnelse for monoteistiske religioner som har utspring i den semittiske tradisjonen som blir tilskrevet Abraham, en patriark som er omtalt i Toraen, Bibelen og Koranen.Disse religionene omfatter jødedom, kristendom og islam.

 • Religion

  Religion er en fellesbetegnelse for ulike trosforestillinger og kulturelle handlinger som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn den fysiske, målbare verden.

 • Samisk religion

  Samenes religion er en naturreligion og består av flere guder, samt tro på ånder og at naturen er besjelet.