Om Vox Publica

Vox Pub­li­ca er et nett­ma­ga­sin om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Maga­si­net gis ut av Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Ansvar­lig redak­tør er Leif Ove Lar­sen, som også er insti­tutt­le­der. Redak­tø­rer er Ragn­hild Møl­ster og Kris­ti­ne Hol­me­lid. Med­re­dak­tør: Ane J. Tryg­geseid.

Målet med Vox Pub­li­ca er å bidra til å høy­ne nivå­et på kunn­ska­pen og ord­skif­tet om demo­kra­ti og ytrings­fri­het i Nor­ge. Det­te gjør vi ved å ta opp aktu­el­le saker på tema­om­rå­de­ne både ut fra en jour­na­lis­tisk og en fag­lig-ana­ly­tisk vin­kel. Vide­re enga­sje­rer vi oss i bru­ken og utvik­lin­gen av nye uttrykk­s­må­ter og gen­rer på net­tet. På den­ne måten håper vi å øke pub­li­kums inter­es­se for å ori­en­te­re seg om, dis­ku­te­re og selv bidra til å for­bed­re demo­kra­ti­et og ytringsfriheten.

Hoved­de­len av artik­ler og annet mate­ria­le som pub­li­se­res i Vox Pub­li­ca redi­ge­res i hen­hold til reg­le­ne i pres­sens Vær var­som-pla­kat og Redak­tør­pla­ka­ten. Enkel­te typer inn­hold vil imid­ler­tid pub­li­se­res uten­om redak­sjo­nens for­hånds­kon­troll, slik som blogginnhold.

Vox Pub­li­ca er finan­siert av Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap og Det sam­funns­vi­ten­ska­pe­li­ge fakul­tet ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Opp­star­ten av maga­si­net i 2006-07 ble finan­siert av en bevilg­ning fra Insti­tu­sjo­nen Fritt Ord, sup­plert av mid­ler fra Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medievitenskap.

Siden 2013 har Vox Pub­li­ca mot­tatt støt­te fra Kul­tur­rå­det. I 2019 støt­ter Kul­tur­rå­det oss med 60000 kr.

Se også spørs­mål og svar om Vox Publica.