“Min beslutning”: Abort er Tyrkias nye politiske kampsak

Er abort drap? Kvinners rett til å bestemme over egen kropp står i sentrum for Tyrkias polariserte politiske debatt mellom sekulære og religiøse fløyer.

For Tyrkias befolkn­ing har det vært litt av en utfor­dring å følge med på nyhetene i det siste. Dette skjed­de bare i løpet av siste uke i mai: Par­la­mentet ved­tok en lov som for­byr streik­er i luft­fartssek­toren, den ver­den­skjente pianis­ten Fazil Say ble anklaget for å ha fornærmet islam på Twit­ter (han kan straffes med 18 måned­er i fengsel hvis han blir dømt), og til slutt ble nyhetene kry­dret med sen­sasjonelle uttalelser fra statsmin­is­ter Recep Tayyip Erdo­gan som side­s­tilte abort med “drap” og sig­nalis­erte at reg­jerin­gen vil stramme inn på kvin­ners rett til abort. I dag er abort tillatt fram til tiende svangerskapsuke.

Sam­let ga dette utvil­somt tyrkere grunn til å fryk­te et tilbakeslag mot fagor­gan­is­er­ing, kvin­ners ret­tigheter og ytrings­fri­het. I dette korte essayet vil jeg fokusere mest på én del av dette, endrin­gene i kvin­ners still­ing i Tyrkia.

(You can also down­load an Eng­lish ver­sion of this arti­cle).

Politikk i Tyrkia: Islam og demokrati

“Kvin­nens kropp: Hennes beslut­ning, ikke bry deg” — fra net­tkam­pan­je mot abort­for­bud i Tyrkia (foto: benimkararim.org)

En analyse av de aktuelle poli­tiske debat­tene i Tyrkia må beg­ynne med en kikk på par­ti­et som har styrt lan­det siden 2003, Ret­tfer­dighets- og utviklingspar­ti­et (forko­rtet AKP på tyrkisk). Par­ti­et beskrives som regel som “prag­ma­tisk kon­ser­v­a­tivt og islam-sen­si­tivt” (Cizre 2008). Siden det kom til mak­ten har det inntatt en posisjon midt mel­lom sine østlige og vestlige naboer. Diplo­ma­tisk sett har Erdo­gans par­ti posisjon­ert seg på aksen Tyrkia-Iran-USA, som jour­nal­is­ten Stephen Kinz­er i en bok har kalt “det 21. århun­drets pir­rende makt-trekant”. Tyrkia prøver å holde seg inne med begge parter i det sterkt polaris­erte forhold­et mel­lom øst og vest. 

AKP har også fores­lått reformer knyt­tet til Tyrkias søk­nad om medlem­skap i EU. Par­ti­et har videre startet en debatt om islam og demokrati, og har tatt føl­somme spørsmål opp til debatt, som bruk av slør av kvin­ner ansatt i offentlig sek­tor. Slik har par­ti­et utfor­dret den mod­erne tyrkiske repub­likkens sterke sekulære fun­da­ment som ble lagt av grunn­leg­geren Mustafa Kemal Atatürk.

AKP har forsøkt å fjerne for­budet mot slør (hijab) i offentlig sek­tor. Hvert forslag om dette har møtt mas­siv mot­stand i par­la­mentet. Reg­jer­ingspar­ti­et har ikke lyk­tes med å få vekk for­budet, men har likev­el uformelt tillatt bruk av slør ved enkelte mot­takelser i par­la­mentet.

Ny grunnlov: Demokratiserende eller anti-sekulær?

En sen­tral del av AKPs poli­tiske dag­sor­den er å utforme Tyrkias første full­s­tendig sivile grunnlov. Etter at par­ti­et vant en folkeavstemn­ing om kon­sti­tusjonelle endringer i fjor, arbei­der nå en komite i par­la­mentet med et utkast til grunnlov som ventes å være fer­dig før årsskiftet. Mange er spent på om Tyrkia gjen­nomgår en demokra­tis­er­ing­spros­ess eller om lan­det er på vei mot et mer polaris­ert sam­funn. Enkelte aktør­er, inklud­ert EU, applaud­er­er for­bere­delsen av den nye grunnloven. Disse leg­ger vekt på at lan­det nå får en stor mulighet til å sikre minoriteters rettigheter.

Men det finnes også andre, mer mis­tenk­somme stem­mer som hevder at AKP vil bruke sitt fler­tall i par­la­mentet til å god­kjenne en ny grunnlov som svekker de sekulære bestem­melsene i den gam­le grunnloven. Særlig det Repub­likanske folkepar­ti­et, som ble etablert av Atatürk, har stått hardt på kravet om å beholde de første para­grafene i den nåværende grunnloven, som definer­er Tyrkia som en sekulær republikk.

Tilbakeslag for kvinners rettigheter?

I dag brukes ofte beteg­nelsen “tilbakeslag” om situ­asjo­nen for kvin­ners ret­tigheter i Tyrkia. Det er antake­lig for­di lan­det har sterke tradis­jon­er — kvin­ner ble gitt fulle borg­er­ret­tigheter tidligere enn i mange europeiske land. Det sveit­siske pri­va­trettslige sys­tem ble basis for tyrkisk lov­givn­ing in 1926. Dette garan­terte likhet for loven for alle borg­ere i Tyrkia, uansett språk, reli­gion, etnisk bak­grunn og kjønn. Menn og kvin­ner har vært likestilt i spørsmål om skilsmissse, gifter­mål, arv og vit­ne­førsel i rettssaker. 

Den sveit­siske lovkodek­sen garan­terte også at borg­erlig vigsel (i statlig regi) er den eneste off­isielle inngåelse av ekteskap. Stem­merett for kvin­ner ble inn­ført i 1934. De fleste tyrkiske kjønns­forskere men­er likev­el at ingen av disse reformene førte til at tradis­jonelle normer og verdier om kjønn og sek­su­alitet ble utfordret.

Provoserende om abort

I en tale til AKPs kvin­negruppe 26. mai sam­men­lignet statsmin­is­ter Erdo­gan abort med Ulud­ere-hen­delsen, et angrep fra det tyrkiske luftvåpenet 28. desem­ber 2011 som resul­terte i at 34 sivile ble drept. Erdo­gans absurde sam­men­lign­ing mel­lom abort og et mil­itært angrep som drepte sivile sjokkerte mange. Statsmin­is­teren fort­sat­te tal­en med å sig­nalis­ere at par­ti­et hans arbei­der på et utkast til en lov som vil begrense ret­ten til abort.

“Ikke rør krop­pen min” — fra net­tkam­pan­je mot abort­for­bud i Tyrkia (foto: benimkararim.org)

Sta­tis­tikk fra 2008 vis­er at 10 pros­ent av alle svanger­skap i Tyrkia avbrytes ved abort, en lavere rate enn i de fleste europeiske land hvor abor­tande­len er rundt 30 pros­ent.

Erdo­gans forslag om å stramme inn på ret­ten til abort i Tyrkia er enormt pop­ulært blant hans par­timedlem­mer. Borg­er­mesteren i Ankara støt­tet statsmin­is­teren og sa at en kvinne som vur­der­er abort burde “ta livet av seg selv ist­e­den­for og ikke la bar­net ta støyten for sine feil­grep.” Led­eren for direk­toratet for religiøse spørsmål har også tatt ordet i abort­de­bat­ten: “En mor har ikke eien­dom­srett til bar­net, hun kan ikke for­late eller drepe bar­net av vilkårlige grun­ner”, sa han. 

Protes­tak­sjon­er er blitt organ­is­ert over hele lan­det, særlig i stor­byene Istan­bul, Ankara og Izmir. Forskere, intellek­tuelle, stu­den­ter og leg­er har framhevet to poenger i debat­ten. For det første pekes det på økonomisk sår­bare grup­per som ikke ville ha råd til å reise uten­lands for å ta abort og der­for ville være hen­vist til å avbryte svanger­skapet på ulovlig og helse­farlig vis. For det andre vis­es det til de ide­ol­o­giske sidene ved reg­jerin­gens syn på kvin­ners ret­tigheter. Her er kri­tik­erne opp­tatt av å forsvare kvin­ners råderett over egen kropp.

Den 3. juni tok tusen­er til gatene i Istan­bul i protest mot reg­jerin­gens abort­plan. Blant slagor­dene: “Bare kom igjen. Kom med stat­en, far, poli­ti­et, poli­tikøl­la. Vi gjør opprør, vi gjør opprør for vår frigjøring”.

En net­tkam­pan­je med slagordet “Ben­im Kararim” (“min beslut­ning) er også lansert (bildene i artikke­len er hen­tet fra dette nettst­edet). Dette er en blogg hvor folk leg­ger ut bilder hvor de har malt eller teg­net på seg selv, med tekst som “min kropp, min beslut­ning” eller “min ven­ninnes, min søsters kropp, hennes beslut­ning, ikke din sak”.

Ifølge en meningsmåling pub­lis­ert 11. juni er 55,5 pros­ent av tyrkere mot å for­by abort, mens 44,5 pros­ent støt­ter et forbud.

Kjernen: Sekularisme mot religion

Den tyrkiske forståelsen av seku­lar­isme og reli­gion som gjen­sidig utelukkende begreper (diko­to­mi) er en av hov­edår­sak­ene til spen­nin­gene som utgjør kjer­nen av lan­dets sosiokul­turelle og poli­tiske endringer. Uten tvil har kvin­ner en sen­tral og sen­si­tiv posisjon i de aktuelle debat­tene. En analyse av kvin­ners endrede still­ing i Tyrkia burde over­skride denne diko­tomien mel­lom seku­lar­isme og reli­gion, men også ta lan­dets reg­u­ler­ingsmekanis­mer i betrak­t­ning (se Par­la 2001). “Reg­u­ler­ingsmekanis­mer” vis­er til den objek­tiv­erende, indi­vid­u­alis­erte for­men for makt som brukes til å overvåke innbyg­gerne. Gjen­nom lov­givn­ing reg­uleres krop­pen slik at den pass­er i et møn­ster og tjen­er et bestemt poli­tisk formål.

“Min kjærestes kropp, hennes beslut­ning” — fra net­tkam­pan­je mot abort­for­bud i Tyrkia (foto: benimkararim.org)

Reg­u­lerin­gen av kvin­nekrop­pen er alt­så hva det egentlig dreier seg om her. Når vi klar­er å fri oss fra mot­set­nin­gen sekularisme/religion, ser vi at kvin­nekrop­pen er instru­mentet som både de lib­erale og de kon­ser­v­a­tive bruk­er til å forme sin dag­sor­den med. Fløyen som har pres­set fram for­bud mot slør på uni­ver­sitetene bruk­er like mye tvang som den som vil begrense ret­ten til abort. Den ene ser trolig på kvin­nekrop­pen som selve rep­re­sen­tasjo­nen av mod­erniser­ing, mens den andre ser kvin­nekrop­pen som en maskin som pro­duser­er ressursene en vok­sende økono­mi med en ung befolkn­ing trenger: fram­tidi­ge arbei­dere og soldater. 

En sann kvin­nefrigjøring må søkes borten­for alle betyd­nin­gene som tilskrives den kvin­nelige krop­pen, og burde opp­muntres av deltakelse fra en sam­let, men likev­el mang­foldig kvin­nebeveg­else. En slik forståelse ville frigjøre kvin­ner som autonome indi­vider fra alle de religiøse, nasjon­al­is­tiske og seku­lar­is­tiske møn­strene. Dette er imi­dler­tid ingen enkel sak i en tid hvor kvin­nebeveg­elsen i Tyrkia allerede er frag­mentert. Fram­tidi­ge reg­u­leringer som et for­bud mot abort vil skape mer dis­tanse mel­lom forskjel­lige grup­per av kvin­ner og gjøre sol­i­daritet mel­lom alle kvin­ner enda vanskeligere.

Litteratur:

Cizre, U. (2008). Sec­u­lar and Islam­ic Pol­i­tics in Turkey: The mak­ing of the Jus­tice and Devel­op­ment Par­ty: Routledge.

Göle, N. (1997). Sec­u­lar­ism and Islamism in Turkey: The Mak­ing of Elites and Counter-Elites. Mid­dle East Jour­nal 51(1), 46–58

Par­la, A. (2001). The ‘Hon­or’ of the State: Vir­gin­i­ty Exam­i­na­tions in Turkey. Fem­i­nist Stud­ies 27(1), 65–89.

Sak­tan­ber, A. (2002). Liv­ing Islam: Women, Reli­gion and the Politi­ciza­tion of Cul­ture in Turkey. Lon­don: I.B.Tauris.

TEMA

S

osiale
medier

67 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen