Agora

Ago­ra-kalen­de­ren var et pro­sjekt for å sam­le arran­ge­ment, aksjo­ner, kon­fe­ranseer eller annet som har med tema­ene ytrings­fri­het, demo­kra­ti, men­neske­ret­tig­he­ter og retts­stat å gjø­re.

Kalen­de­ren blir ikke len­ger opp­da­tert.