Agora

Ago­ra-kalen­deren var et pros­jekt for å sam­le arrange­ment, aksjon­er, kon­fer­anseer eller annet som har med temaene ytrings­fri­het, demokrati, men­neskerettigheter og retts­stat å gjøre.

Kalen­deren blir ikke lenger oppdatert.