Åndsverkloven

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • åndsverkloven

  Åndsverkloven, lov av 12. mai 1961 om opphavsrett til åndsverk m.v. Regulerer den enerett som forfattere, vitenskapsmenn og skapende kunstnere har til utnyttelse av de verk de frembringer, se opphavsrett. Loven inneholder dessuten regler om vern for fotografiske bilder (se fotografiers rettsbeskyttelse) og om den avbildedes rett til eget bilde, regler om vern for databaser, regler om utøvende kunstneres og film- og fonogramprodusenters rettigheter til sine prestasjoner (om lydopptak, se Fonogramkonvensjonen), om kringkastingsinstitusjoners rettigheter til sine sendinger (se kringkasting) samt regler om vern for visse pressemeldinger fra utlandet.

 • fotografiers rettsbeskyttelse

  Fotografiers rettsbeskyttelse er regulert i lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven) av 12. mai 1961 nr. 2. Loven sondrer mellom fotografiske verk og fotografiske bilder. Dette skillet er nærmere drøftet i Ot.prp.nr.54 (1994-1995) pkt 3.1.2 med overskriften "Sondringen mellom fotografisk verk og fotografisk bilde". .

  Fra wikipedia

 • Opphavsrett

  For opphavsrettslige problemstillinger knyttet til Wikipedia selv, se Wikipedia:Opphavsrett.

 • Åndsverk

  Et åndsverk er et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk menneskeskapt verk.

 • Åndsverkloven

  Åndsverkloven (fullt navn lov om opphavsrett til åndsverk m.v., forkortet åvl.) av 15.

Mer om Åndsverkloven fra Vox Publicas arkiv