Må vi alle bli digitale forbrytere?

En dårlig tilpasset åndsverklov tvinger folk som vil delta i den digitale offentligheten til å bli lovbrytere. Uten kopiering, ingen sitering. Uten sitering, ingen samfunnsdebatt, skriver Jon Hoem.

Jon Hoem er pros­jek­tled­er ved Høgskolen i Bergen og dok­tor­gradsstipen­di­at ved NTNU. Han har i flere år ful­gt utviklin­gen av dig­i­tale medi­er både i teori og prak­sis, blant annet gjen­nom sitt eget nettst­ed Infodesign.no. Han står også bak ini­tia­tivet Fil­markivet, som gjør eldre filmer og fil­mopp­tak tilgjen­gelig på net­tet. OPPDATERING 5. feb­ru­ar: Artikke­len innehold­er en fak­tisk feil som for­fat­ter er blitt gjort opp­merk­som på. Den feilak­tige pås­tanden er over­strøket, og en kor­rigerende set­ning til­føyd i klam­me­par­entes på samme sted i teksten.

Nettst­ed­er som MySpace, YouTube, Google Video med flere har gjort pub­lis­er­ing av video­ma­te­ri­ale tilgjen­gelig for enhver med til­gang til inter­nett. Mye av mate­ri­alet som (re-) pub­lis­eres er i sin hel­het skapt av andre, for eksem­pel når noen laster opp de siste episo­dene av en fjern­synsserie. Dette er imi­dler­tid rel­a­tivt opplagte lovbrudd, noe denne artikke­len ikke vil diskutere ytterligere. Mitt anliggende er hvor­dan enkelt­per­son­er kan pub­lis­ere eget mate­ri­ale, enten i form av egen­pro­duserte video­er, kri­tiske arbei­der som inklud­er­er andres ytringer i form av sitat, samt deriv­a­tive verk — det vil si nye, unike verk, som i hov­ed­sak er basert på mate­ri­ale pro­dusert av andre.

Selv de lærde strides om hva som er tillatt

Sam­tidig med at vi som enkelt­per­son­er får nye pub­lis­er­ingsmu­ligheter, tar de tradis­jonelle mediesel­skapene, som avis­er og kringkastere, i økende grad i bruk lyd og lev­ende bilder som sen­trale virkemi­dler på sine nettsider (f. eks. VGTV som her gjør gjen­bruk av et opp­tak fra Stortinget). Vi ser dermed beg­yn­nelsen på en utvikling der de audio­vi­suelle medi­ene får en ny betyd­ning i offent­ligheten. Tidligere var disse medi­ene for­be­holdt aktør­er med bety­delige økonomiske ressurs­er, noe som lenge med­førte at utviklin­gen av de per­son­lige pub­lis­er­ings­formene på inter­nett i all hov­ed­sak har vært tek­st­baserte, sup­plert med still­bilder. Når de audio­vi­suelle medi­ene nå blir tilgjen­gelige for enhver, endres forut­set­nin­gene for hvor­dan enkelt­per­son­er gjen­nom per­son­lig pub­lis­er­ing kan ta del i et offentlig ordskifte.

En forut­set­ning for offentlig diskusjon er først og fremst at delt­agerne sikres til­gang til infor­masjon, men minst like vik­tig er delt­agernes mulighet til å sitere andres ytringer på en enkel måte. I net­tbaserte medi­er betyr dette at det må være enkelt å ref­erere (lenke), sam­tidig som bruk­erne kan være sikre på at infor­masjo­nen de forhold­er seg til er tilgjen­gelig over en viss tid. Alle disse forhold­ene opp­sum­mer­er sam­tidig de mest sen­trale forut­set­nin­gene for det vi kan kalle per­son­lig pub­lis­er­ing. Ingen av disse forut­set­nin­gene er imi­dler­tid gitt, kan­skje særlig når det gjelder audio­vi­suelt innhold: Det er langt fra triv­ielt å sitere, man kan peke, men sjelden til annet enn beg­yn­nelsen av en lyd- eller vide­ofil. Når jeg vil hen­vise til et utdrag fra en vide­ofil har jeg net­topp behov for å lenke direk­te til en spe­si­fikk del av en video- eller lydfil.

Utviklin­gen går imi­dler­tid i ret­ning av at de fleste prob­lem­still­in­gene lar seg løse rent teknisk. Disse løs­nin­gene blir dessuten i økende grad tilgjen­gelig i form av gratist­jen­ester. Et opti­mistisk syn på fremti­den innebær­er dermed at ytringer og sitat­mu­ligheter knyt­tet til audio­vi­suelt innhold vil bli tilgjen­gelig for “alle”, uten krav til særlig teknisk kompetanse.

I en situ­asjon der mange av de tekniske hin­drin­gene bygges ned, er det grunn til å reflek­tere over hvorvidt de fleste hin­drin­gene som dagens nettpub­li­sis­ter møter er knyt­tet til juridiske forhold. Prob­lemet er at det skal lite til før ingen lenger er enige om hva som er lovlig. Som bruk­er og innhold­spro­dusent er jeg dermed over­latt til meg selv når jeg skal vur­dere spørsmål som: “Når kan en kopis­perre brytes?”, “Hva er et sitat?”, “Hvor­dan forhold­er jeg meg til ulike avtaler?” etc. Prob­lem­still­in­gene er ikke nød­vendigvis av ny dato, men på grunn av utviklin­gen av teknikk og tjen­ester blir de aktuelle for stadig flere. Som leg­mann forsøk­er jeg der­for å nærme meg det som gjerne beteg­nes som “imma­terielle ret­tigheter”, med utgangspunkt som: for­fat­ter, pub­li­sist, lær­er, forsker, net­tbruk­er, far, osv. Vi har alle mange forskjel­lige roller, og vi møter prob­lem­still­inger knyt­tet til opphavs­rett i de fleste av dem.

De fleste prob­lem­still­in­gene lar seg løse rent teknisk

Net­topp for­di vi møter opphavs­ret­ten på så mange områder i livet, er det av vesentlig betyd­ning at dette ikke utelukkende blir et spørsmål som involver­er byråkrater og juris­ter. I det føl­gende vil jeg pre­sen­tere et utvalg konkrete eksem­pler eller “case” som kan bel­yse noen av disse prob­lem­still­in­gene. Jeg kom­mer ikke fram til mange eksak­te svar, men her ser det ut til at jeg er i “godt” sel­skap:

Selv de lærde strides om hva som er tillatt

.

Prob­lemene synes å være knyt­tet til at dagens lovverk dels er forvir­rende og for dårlig tilpas­set dig­i­tale medi­er, noe som lett tvinger lov­ly­di­ge men­nesker ut i lovens grense­land. Skal man være på den sikre siden, er det tryggeste å la være å gjen­gi noen form for innhold i en offentlig sam­men­heng. Det er imi­dler­tid ikke en situ­asjon vi kan finne oss i, da det effek­tivt vil forhin­dre offentlig debatt. I det føl­gende vil jeg vise noen konkrete eksem­pler på hvilke prob­le­mer jeg har støtt på gjen­nom ulike for­mer for (re-)publisering av audio­vi­suelt innhold på inter­nett. Avs­lut­ningsvis anty­der jeg noen alter­na­tive ret­ninger utviklin­gen kan ta, og hva som kan gjøres for å sikre en mest mulig fri offentlig debatt også i en dig­i­tal, audio­vi­suell medieverden.

Gjen­bruk av eldre filmmateriale

“Bergens­fil­men, 1942” — på Google Video.

Etter at jeg la den såkalte “Bergens­fil­men” fra 1942 ut på Google Video, gjorde en kol­le­ga meg opp­merk­som på at den også er tilgjen­gelig gjen­nom en tjen­este kalt Filmarkivet.no. Her kan man se den samme videoen, men mot betal­ing. Min kol­le­ga stilte spørsmål ved om jeg ikke dermed hadde lagt ut fil­men i strid med ret­tighet­shav­ernes opphavs­rett. Jeg mente at dette ikke var til­felle, men hen­vendte meg for sikker­hets skyld til Filmarkivet.no per epost. Etter en tid fikk jeg svar fra Norsk filmin­sti­tutt, der jeg ble for­t­alt at jeg ikke kan pub­lis­ere noe av dette mate­ri­alet for­di Norsk Film har over­dratt ret­tighetene til Filmin­sti­tut­tet. Jeg ble bedt om å fjerne videoen øyeblikkelig.

Prob­lem­still­in­gen er imi­dler­tid ofte mer kom­pleks, og det er slett ikke sikkert at de opplysnin­gene man får fra “ret­tighet­shav­erne” fak­tisk er kor­rek­te. I åndsverkloven § 45 står det om “lydopp­tak og film”:

“Ver­net etter denne bestem­melse var­er i 50 år etter utløpet av det år inn­spillin­gen fant sted. Der­som opp­taket i løpet av dette tid­srom offentlig­gjøres var­er ver­net i 50 år etter utløpet av det år opp­taket første gang ble offentliggjort.”

Slik jeg forstår dette, utløp det økonomiske ver­net av Bergens­fil­men i 1992, da denne fil­men “falt i det fri”. Det vil alt­så si at ingen lenger kan påberope seg noen økonomiske ret­tigheter knyt­tet til denne fil­men. [Dette er ikke rik­tig, noe Olav Torvund påpeker i sine kom­mentar­er til min artikkel. Det er pro­dusen­tens (i dette til­fel­let Norsk Films) ret­tigheter som opphør­er etter 50 år, mens opphavs­mennenes økonomiske ret­tigheter er uen­dret inntil 70 år etter deres død­sår.] Jeg spurte der­for Norsk filmin­sti­tutt med hen­vis­ning til §45, men fikk ikke noe svar.

Bak­tep­pet er dette: Norsk filmin­sti­tutt, NRK og Nasjon­al­bib­lioteket er insti­tusjon­er som sit­ter på store mengder gam­melt audio­vi­suelt mate­ri­ale. Gjen­bruk av dette har stort poten­sial, ikke minst i under­vis­ningssam­men­heng. Bare i Nasjon­al­bib­liotekets arkiv­er finnes det 55.000 ruller doku­men­tar- og spille­film fra ca. 1905 til ca. 1952.

Det aller meste av dette er falt i det fri, det dig­i­talis­eres sak­te men sikkert, men det er slett ikke sikkert pub­li­sis­ter får til­gang til dette. I frus­trasjon over man­glende til­gang til norsk, his­torisk film­ma­te­ri­ale etablerte jeg mitt eget fil­markiv hvor jeg pre­sen­ter­er filmer som har falt i det fri. Eksem­pler: The Mark of Zor­ro fra 1920. Aladdin and the Won­der­ful Lamp fra 1934.

Kan­skje er det net­topp gjen­bruken man er redd for? Videoen neden­for kom­biner­er et klipp av Kong Haakon idet han ankom­mer Norge for første gang. Dette opp­taket var selvsagt opprin­nelig uten lyd, men jeg fant et lyd­klipp av kon­gens tale og remik­set det hele. Resul­tatet er dermed ikke his­torisk kor­rekt, men like­fullt et uttrykk som til­før­er noe til de opprin­nelige medieelementene.

Kong Haakon kom­mer til Norge, min lille “remiks” :)

Egen­pro­dusert mate­ri­ale, men knyt­tet til andre verk

Per­pet­u­al Trop­i­cal Sun­shine.

Neste case er knyt­tet til et videoopp­tak jeg gjorde i Sta­vanger under Arti­cle 06, bien­nalen for “elek­tro­n­isk og usta­bil kun­st”. Jeg er fak­tisk ikke helt sikker på at jeg kan legge ut dette, jeg må i alle fall forholde meg til åndsverkloven § 23.

Dette er beslek­tet med neste prob­lem­still­ing: sita­tret­ten, som defineres i åndsverkloven § 22:

“Det er tillatt å sitere fra et offentlig­gjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekn­ing for­målet betinger.”

Jeg ser fra tid til annen ting på fjern­syn som jeg har lyst til å blogge om, og som jeg dermed er inter­essert i å kunne sitere fra. Et eksem­pel er et innslag på NRKs Kul­turnytt om blog­gere i Irak. Her ble jeg til slutt nødt til å benytte en screen-recorder — et pro­gram som oppfør­er seg som en skjerm og dermed gjør det mulig å lagre bilde og lyd som avspilles på data­mask­i­nen, selv om den som har gjort mate­ri­alet tilgjen­gelig ikke har lagt til rette for lagring — for å få tak i de drøyt tret­ti sekun­dene jeg ville sitere fra NRKs nett-TV. Dette kunne jeg trolig gjort på en enklere måte der­som jeg hadde hatt en hard­disk-opp­tak­er gående mens sendin­gen gikk på fjernsynet.

Utdrag fra NRK Kul­turnytt 26.10.06

Det tekniske er imi­dler­tid under­ord­net, det som inter­esser­er meg er hvor­dan og i hvilken grad jeg kan sitere fra dette mate­ri­alet. Når jeg hen­ven­der meg til NRK med spørsmål om dette er en grei form for sitat, hen­vis­er NRK til sine generelle ret­ningslin­jer om opphavs­rett:

“.…. kan der­for ikke kopieres, repro­duseres, repub­lis­eres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller over­føres, uten etter skriftlig forhånds­god­kjen­ning fra NRK.”

Ytterligere spørsmål om hvor­dan dette forhold­er seg til min rett til å sitere, hen­vis­es til “juridisk avdel­ing”. Til slutt ender jeg opp med en hyggelig sam­tale med en av NRKs juridiske råd­gi­vere, som langt på vei forteller meg hva jeg allerede har skjønt: Det lar seg ikke gjøre å si noe generelt om hvor grensene for et sitat skal trekkes, dette må avgjøres i hvert enkelt til­felle — hvilket i prak­sis over­later vur­derin­gen til den enkelte pub­li­sist, eller til ved­k­om­mendes juridiske råd­giv­er (for de som kan holde seg med en slik en).

Dette betyr at jeg ofte er i tvil om jeg bry­ter loven eller ikke. Som leg­mann har jeg laget min egen tom­melfin­ger­regel: Om “sitatet” ikke “tøm­mer” orig­i­nalen kan det reg­nes som et sitat, men dette er svært langt fra en juridisk betenkn­ing med all­menn relevans.

Remiks­ing

Denne fil­men er i utgangspunk­tet et opp­tak fra 1919. Det vis­er svensken Viking Cron­holm, man­nen som intro­duserte jiu jit­su i Sverige. Han vis­er noen fin­ter som jeg syntes så ut som en slags dans, noe man burde kunne legge musikk til.

Denne fil­men kan jeg uten prob­le­mer pub­lis­ere på Google Video, men om jeg re-pub­lis­er­er den i en weblogg med reklame blir sak­en fort en annen. Grun­nen er at jeg har benyt­tet We Be Get­tin Busy laget av Hid­den Fortress, en remiks av en Beast­ie Boys-låt som for en tid tilbake ble utgitt med en Cre­ative Com­mons-lisens. Cre­ative Com­mons er i utgangspunk­tet et amerikan­sk ini­tia­tiv som gir opphavs­menn en enkel måte å avtale­feste en annen form for gjen­bruk enn det som er hjem­let i lovver­ket. Det arbei­des med en norsk ver­sjon av disse lisensene. Lisensen som føl­ger den nevnte musikken er knyt­tet til ikke-kom­mer­siell bruk. Det betyr at om jeg for eksem­pel benyt­ter Revver.com (som knyt­ter reklame til videok­lip­pene) bry­ter jeg CC-lisensen for musikken.

Andre som remikser får bråk, men de kan også bli tilgitt, selv de som leg­ger seg ut med de virke­lig store gutta.

Denne his­to­rien beg­yn­ner i 1968 med at The Bea­t­les gir ut “The White Album”. 35 år senere gir den amerikanske rap-artis­ten Jay‑Z ut en plate som han kaller “The Black Album”. DJ Dan­ger Mouse tar utfor­drin­gen og lager “The Grey Album”, en kom­plett plate i form av en remiks av Bea­t­les og Jay‑Z.

EMI og Sony som sit­ter på ret­tighetene til “The White Album” truet med rettssak, men dette vak­te stor opp­standelse (for å si det for­sik­tig), og 24. feb­ru­ar 2004 ble “Grey Tues­day” arrangert. Rundt 170 nettst­ed­er gjorde albumet ned­last­bart, noe som førte til over 100.000 ned­lastinger i løpet av ett døgn (albumet kan fremde­les lastes ned via Bit­Tor­rent).

“The Grey Album” er et åpen­bart brudd på opphavs­ret­ten, men på grunn av albumets pop­u­lar­itet og utsik­tene til dårlig PR i form av en rettssak, val­gte de som kon­trollerte de økonomiske ret­tighetene å avstå fra videre juridiske skritt.

Machin­i­ma

Mitt siste eksem­pel er hen­tet fra dataspillenes ver­den. Dataspill har i snart ti år hatt en større økonomisk betyd­ning enn fil­min­dus­trien, og spill får økende betyd­ning kulturelt.

Spill kan brukes til mye, blant annet “machine ani­ma­tion” eller “machin­i­ma”. I dette til­fel­let har film­skaperen benyt­tet spillet Half-Life 2 for å lage bildene og remik­set dette med “So Cold” av ban­det Break­ing Benjamin.

Machin­i­ma er kan­skje “fair use” i USA, men i Europa har vi ikke en tilsvarende bestem­melse. I Norge er dette et åpen­bart brudd på de ret­tighetene som åndsverkloven gir spill­skaperen og tilvirk­eren av musikken.

Hvor går vi?
Min pås­tand er at dis­tribusjon og tilgjen­gelig­gjøring som leg­ger til rette for gjen­bruk i seg selv bidrar til å gjøre innhold­et mer inter­es­sant. Kopier­barhet er en egen­skap som øker pro­duk­tets ver­di for både bruk­er og sam­funn. Dette gjelder skriftlige kilder — noe som gjør ensidig papir­pub­lis­er­ing til et prob­lem — og audio­vi­suelle medi­er. Kan noe ref­er­eres til og siteres på en enkel måte, øker infor­masjo­nens omløp­shastighet og dens nedslagsfelt.

Det meste som finnes av re-pub­lis­ert audio­vi­suelt mate­ri­ale på net­tet er imi­dler­tid ikke i form av sitater. Utdra­gene settes sjelden inn i en ny, kri­tisk sam­men­heng. Dermed foregår en mas­siv frag­menter­ing av “offent­ligheten”: På YouTube ser en gjen­nom­snitts­bruk­er 30 min­ut­ter video hver dag, men hver video sees ikke lenger enn i to min­ut­ter i gjennomsnitt.

Apples reklame­film fra 2001, laget i forbindelse med lanserin­gen av CD-bren­nere som stan­dard i iMac, tar det bruk­erne gjerne ønsker seg på kor­net. Når det er sagt, Apple er blant de desiderte ver­stin­gene når det gjelder pro­pri­etære løs­ninger og bruk av dig­i­tale mekanis­mer for å hin­dre fri bruk. Her er det med andre ord en viss avs­tand mel­lom liv og lære, noe Apple alltid har vært mestere i å håndtere.

Åndsverkloven står i veien for gjenbruk
Det er god grunn til å hevde at den nåværende ver­ne­ti­den er meningsløs med min­dre man ser det som en sam­funnsopp­gave å verne økonomiske inter­ess­er inn i, bok­stavelig talt, det hin­sidi­ge. Trolig ville så godt som alle åndsverk blitt laget selv om ver­ne­ti­den ikke var lenger enn 20 år — nå er den hele opphavs­man­nens lev­etid, pluss ytterligere 70 år. Det er imi­dler­tid vesentlig å huske at ver­ne­ti­den har blitt økt en rekke ganger. Kan­skje kan man håpe på en fremtid med en langt kor­tere ver­netid. Dette kom­mer imi­dler­tid ikke av seg selv, men for­dr­er langsik­tig arbeid og alliansebygging.

I til­legg har åndsverkloven blitt såpass kom­plis­ert at den blir svært vanske­lig å forholde seg til i møtet med en dig­i­tal mediehverdag. De ganske obskure for­mu­lerin­gene knyt­tet til hvorvidt man kan bryte en teknisk beskyt­telses­mekanisme er i så måte det siste skud­det på stammen.

“Ret­tighet­slob­byen” gjør oss alle til forbrytere
Som nevnt skal det lite til før ingen lenger er enige om hva som er lovlig. Som brukere og innhold­spro­dusen­ter med behov for å gjen­bruke andres innhold er vi dermed over­latt til oss selv. På mot­satt side står en merke­lig allianse av storkap­i­tal og rettighetshavere.

Håpet er at når flere brukere selv blir aktive pro­dusen­ter, vil flere få øynene opp for hvor tul­lete denne delen av åndsverkloven fak­tisk er. Enhver som har forsøkt å fork­lare rime­ligheten i loven til en noen­lunde opplyst tenåring, vil trolig vite hva jeg snakker om. “Skaden” som opp­står ved ukom­mer­siell kopier­ing er nem­lig svært vanske­lig å fork­lare, både for­di det økonomiske tapet som ret­tighet­shav­erne noen ganger påberop­er seg er vanske­lig å ver­i­fis­ere, samt at sam­funns­byggende insti­tusjon­er, som for eksem­pel bib­liotekene, også påfør­er ret­tighet­shav­erne denne typen “skade”. Espen Ander­sen har på en utmer­ket måte fork­lart hvor­for kartet ikke stem­mer med ter­renget (pdf-doku­ment) i forhold til musikkbransjen.

Å spå om fremti­den er såpass vanske­lig at jeg over­later til leseren å velge kom­bi­nasjon­er mel­lom to ulike scenarier:

Gratis-sce­na­r­i­et
Det som taler for dette sce­na­r­i­et, er det fak­tum at svært få aktør­er har lyk­tes med å over­føre en tradis­jonell for­ret­ningsmod­ell til inter­nett. De aller fleste forsøk på abon­nementst­jen­ester eller direk­te betal­ing har ikke vært lev­edyk­tige. I årene som kom­mer er spen­nin­gen knyt­tet til om film- og fjern­syns­bran­sjen vil lykkes bedre enn musikkbran­sjen og net­tavisene. Fremvek­sten av tjen­ester som YouTube med flere kan imi­dler­tid tyde på at dette kan komme til å bli en tøff opp­gave. Gratis til­gang, finan­siert gjen­nom ulike for­mer for reklame, spon­s­ing og pro­duk­t­plasser­ing, ser så langt ut til å være mest vel­lykket på nett.

For kom­mer­sielt ori­en­tert innhold vil de ulike formene for reklame­fi­nan­sier­ing videre­føres, men innen­for rammene av gratis-sce­na­r­i­et vil faglige og kun­st­ner­iske verk i hov­ed­sak bli finan­siert gjen­nom direk­te pro­duk­sjon­støtte. Her vil det trolig være en fordel­ing mel­lom statlige virkemi­dler og spon­sorstøtte. Innen fjern­syns­doku­men­tar-sjan­geren ser en allerede en ganske utstrakt bruk av spon­s­ing, og det kan allerede være grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt ret­ningslin­jene gitt i tek­streklame-plakat­en fak­tisk blir overholdt.

Innen gratis-sce­na­r­i­et vil dis­tribusjon i hov­ed­sak bli ivare­tatt av bruk­erne, enten i form av fildel­ingst­jen­ester, eller ulike for­mer for re-pub­lis­er­ing — ulike for­mer for det en kan kalle hyper­dis­tribusjon. Pre­mis­sene for denne dis­tribusjons­for­men beskriv­er Mark Pesce på en utførlig måte, inter­es­sant nok med utgangspunkt i fjern­synsse­rien “Bat­tlestar Galac­ti­ca” som for tiden sendes på NRK2. Hyper­dis­tribusjon forut­set­ter at den prak­sis som har vært rådende på inter­nett, det vil si net­tnøy­tralitet, videre­føres. At dette langt ifra er noen selvfølge ble tydelig demon­str­ert gjen­nom NextGen­Tels forsøk på å begrense trafikk fra NRK.

De eksis­terende innhold­sleverandørene kan møte hyper­dis­tribusjon på to måter: De kan legge om for­ret­ningsmod­ellen i tråd med de pre­mis­sene som gratis til­gang set­ter, det vil blant annet bety at en leg­ger til rette for utstrakt gjen­bruk sam­tidig som man imple­menter­er sys­te­mer som lenker tilbake til den som i utgangspunk­tet pub­lis­erte video- /lyd-filen (“back-link­ing”) . Alter­na­tivet er å kjempe imot og gå for et frem­tidig dis­tribusjon­ssys­tem basert på stykkbetaling.

Betal­ings-sce­na­r­i­et
Betal­ings-sce­na­r­i­et er den mot­sat­te ytterlighet hvor all infor­masjon er gitt en pris og dis­tribuert via sys­te­mer som gjør mikro­be­tal­ing (pdf-doku­ment) mulig. Et fun­gerende sys­tem for DRM (Dig­i­tal Rights Man­age­ment) en abso­lutt forut­set­ning for dette sce­na­r­i­et. Bruk­erne vil få svært begrensete muligheter til å dis­tribuere infor­masjon, og uansett vil dette begrens­es etter­som gjen­bruk bare vil være mulig der­som man betaler.

I forhold til sita­tret­ten vil betal­ings-sce­na­r­i­et være svært prob­lema­tisk og en åpen­bar trussel mot et offentlig ordskifte.

Det er mange forhold som taler for at betal­ings-sce­na­r­i­et ikke vil la seg gjen­nom­føre. Sam­tidig er det ingen tvil om at det legges ned enorme ressurs­er for å komme fram til tekniske løs­ninger, kom­bin­ert med lovverk og lisen­sregimer, som kan gjøre dette sce­na­r­i­et mulig. Det finnes de som er svært pes­simistiske med hen­syn til kon­sekvensene av alle de ulike løs­nin­gene som tilsynela­tende kom­mer i det godes tjen­este: John Walk­ers “The Dig­i­tal Impri­matur” er med dette anbefalt.

Forsøk på å sam­le noen tråder
I Norge er NRK en full­s­tendig dominerende aktør på det audio­vi­suelle området. Gitt insti­tusjo­nens finan­sier­ings­form kunne en se for seg en frem­tidig strate­gi knyt­tet til et utvidet forståelse av “pub­lic ser­vice” eller all­mennkringkast­ing, der store del­er av pro­duk­sjo­nen ble gjort gjen­bruk­bart for bruk­erne (se også Vox Pub­li­cas inter­vju med Gra­ham Mur­dock om all­mennkringkastin­gens fremtid).

Uten siter­ing, ingen samfunnsdebatt!

De begren­sninger som åndsverkloven set­ter trenger ikke være av avgjørende betyd­ning all den stund avtaleretten kan benyttes til å sikre all­mennheten muligheter til gjen­bruk. Dette ville etter min mening bety en styrk­ing av det nåværende lisen­sregimets legit­imitet med gyldighet i en dig­i­tal fremtid. BBC, som i mange sam­men­henger er et for­bilde for NRK, har kom­met med en rekke prin­sip­ielt vik­tige tiltak på dette området. For flere år siden annon­serte BBC at de ville åpne arkivene. Sam­tidig vur­derte man mulighetene for å over­late dis­tribusjo­nen til bruk­erne gjen­nom peer-2-peer fildel­ing. Et konkret resul­tat ble prøve­pros­jek­tet Cre­ative Archive, der mate­ri­ale fra BBC blir gjort tilgjen­gelig for ned­last­ing og gjen­bruk (rik­tig­nok begrenset til innbyg­gere i Storbri­tan­nia) under slagordet “Rip it. Mix it. Share it.” BBC vur­der­er nå om dette skal bli en per­ma­nent ordning.

BBC kan neppe sies å ha lyk­tes fullt ut med sin åpne strate­gi, men det vik­tig­ste er trolig at man tenker konkret omkring hvor­dan prob­lemene skal løs­es og bidrar til å sette i gang en offentlig debatt om økonomiske ret­tigheter og gjen­bruk. Om disse spørsmå­lene kom­mer opp i Norge vil debat­ten trolig bli lang og vond, men ikke desto min­dre nød­vendig. Å ta vare på norsk språk og kul­tur for­dr­er trolig en langt mer proak­tiv strate­gi knyt­tet til gjen­bruk enn det dagens ideer om fremti­dens dis­tribusjon­s­mod­eller leg­ger opp til, eksem­pli­fis­ert ved NTV-Pluss, som skal pushe “fremti­dens” dig­i­tal-TV i det norske bakkenet­tet. De hen­ter tilsynela­tende mer inspi­rasjon fra mobil­bran­sjen, en ver­den hvor begreper som net­tnøy­tralitet og pub­lic ser­vice er fremmedord.

Medieutviklin­gen er for øye­b­likket paradok­sal: Mens bruk­erne trekkes mot flom­men av gratis tilgjen­gelig innhold, og sam­tidig demon­str­erer hvor­dan effek­tiv dis­tribusjon fun­ger­er i prak­sis, synes hele den etablerte innholdsin­dus­trien å jobbe mot effek­tive betal­ingssys­te­mer. Disse to utviklingslin­jene kan foreløpig synes vanske­lig å forene. I mel­lomti­den må alle de som ønsker å komme med ytringer knyt­tet til pub­lis­ert innhold være for­beredt på å snu­ble i lovver­ket fra tid til annen. De får trøste seg med at de forhåpentligvis bidrar pos­i­tivt til medie- og samfunnsutviklingen:

Uten kopier­ing, ingen siter­ing.

Uten siter­ing, ingen samfunnsdebatt!

Les også:

TEMA

M

edier

99 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

8 KOMMENTARER

 1. Jarl Aasen says:

  Jeg fores­lår at alle med inter­esse for og til­gang til skat­ter som har falt i fri pub­lis­er­er materiel­let så mye som mulig, det er ikke rik­tig at noen skal holde dette vik­tige materiel­let for seg selv og at på til ta seg betalt for det, da begrenser man seg jo til kun de med spe­siell inter­esse mens folk ellers gjerne styr­er unna eller aldri kom­mer over det selv om det kunne ha vært inter­es­sant for dem. I til­legg, når materiel­let er meget begrenset er det større sannsyn­lighet for at det vil kunne gå tapt der­som noe uforut­sig­bart skulle skje.
  Egentlig burde TV-pro­gram­mer generelt, doku­mentar­er spe­sielt, også ha vært lovlig til å dis­tribuere, hvem som helst kan jo gjøre et opp­tak. Det er ingen som sier det er noe galt i det. Jeg skjøn­ner ikke helt hvor­for en alltid skal være så ekstremt firkan­tet, man sender doku­mentar­er o.l. ver­den over men med én gang noen uten ret­tigheter pub­lis­er­er materiel­let så ropes det øye­b­likke­lig >. Jeg støt­ter ikke brudd på loven, men jeg støt­ter fullt ut en drastisk endring i lovver­ket. F.eks. et min­stekrav at alt skal kunne pub­lis­eres fritt uen­dret så lenge det ikke er til kom­mer­sielt bruk, slik som en del alt gjør. Det burde jo bare være en fordel for aktør­er, selv så gir jeg alltid full kred­itt når jeg pub­lis­er­er fritt materiell, også der det ikke kreves.

 2. Spørsmål:
  Kan jeg sitere (legge ut klipp) av en nyere film? Hvor mange klipp, hvor lange klipp). Er det prob­lem at jeg for å kunne komme til disse klip­pene da antake­lig har omgått en kopis­perre? Kan jeg gjøre tilsvarende i forhold til fjern­syn­spro­gram­mer? Hvis jeg vil legge ut noe om retorikk, kom­mu­nikasjon og kroppsspråk i forhold til Gerd Liv Val­la-sak­en, ville jeg kan­skje brukt noen korte utdrag fra en stud­iede­batt, er det greit?
  Tilsvarende for musikk, hvis det er en låt på 3–4 min­ut­ter, kan jeg da legge ut eksem­pelvis 30 sekun­der av denne?

 3. Mine forsøk på svar til Leifs spørsmål, med for­be­hold om at jeg ikke er jurist:

  >Kan jeg sitere (legge ut klipp) av en nyere film?
  Ja, sita­tret­ten har ingen begrensinger i så måte.

  >Hvor mange klipp, hvor lange klipp).
  Dette kan ingen fortelle deg. Det må vur­deres i hvert enkelt tilfelle.

  >Er det prob­lem at jeg for å kunne komme til disse klip­pene da antake­lig har omgått en kopisperre?
  Defin­i­tivt. Der­som du har brutt en “effek­tiv beskyt­telses­mekanisme” vil dette være ulovlig.

  >Kan jeg gjøre tilsvarende i forhold til fjernsynsprogrammer?
  Vi kan helt klart sitere fra fjern­syn­pro­gram­mer, men igjen: Hva som er sitat må vur­deres i hvert enkelt tilfelle.

  Det som imi­dler­tid blir en spen­nende juridisk nøtt er når man beg­yn­ner å sende kryptert i det dig­i­tale bakkenet­tet, samt i forhold til krypterte satel­litt-sendinger. Vil man etter­hvert benytte muligheten og legge sper­rer på kopier­ing? I så til­felle må sitat fore­tas ved å omgå denne sperren.

  > Hvis jeg vil legge ut noe om retorikk, kom­mu­nikasjon og kroppsspråk i forhold til Gerd Liv Val­la-sak­en, ville jeg kan­skje brukt noen korte utdrag fra en stud­iede­batt, er det greit?
  I utgangspunk­tet ja. Du bruk­er uttdra­gene i en faglig / kri­tisk sam­men­heng og kan opplagt påberope deg sita­tret­ten. Spørsmålet blir igjen hvor langt et sitat kan være i det aktuelle tilfellet.

  > Tilsvarende for musikk, hvis det er en låt på 3–4 min­ut­ter, kan jeg da legge ut eksem­pelvis 30 sekun­der av denne?
  Vet ikke sikkert, men forut­satt at du bruk­er musikken i et nytt verk der musikken er faglig rel­e­vant bør dette være uprob­lema­tisk. Der­som du bruk­er det for å lyd­legge en video, uten at musikken har noen videre tilknyt­ning til innhold­et, er dette trolig ikke å reg­ne som sitat i samsvar med “god skikk”.

 4. Flott bidrag til en vik­tig og nød­vendig debatt om det offentlig rom i det nye dig­i­tale ver­den som Inter­net og nye medi­er skaper for alle oss. Jeg er helt enig med skriben­ten om at god frisk sam­funns­de­batt krev­er siter­ing og rom for kopiering.

 5. Kurt George Gjerde says:

  Enig med Alvaro der.

  Men, hvis vi klar­er å omgå en “beskyt­telses­mekanisme” så kan den vel ikke reg­nes som særlig “effek­tiv”?

 6. Omgåelse av en “effek­tiv kopis­perre” er nød­vendig for å kunne sitere på samme måte som “DVD-Jon” omgikk kopis­per­ren for å kunne avspille lovlig innkjøpte DVD-filmer på sin lin­ux-maskin. Det er vel en par­al­lell her?

 7. Det en Wikipedia-debatt på diskusjon­ssi­den til artikke­len om sita­trett om innhold­et av denne artikke­len er å reg­ne som en meningsytring om hvor­dan jussen bør være, eller om det er en faglig forsvarlig inn­føring i hvor grensene for dagens opphavs­rett går.

 8. Magne Lindholm says:

  Det mest inter­es­sante prob­lemet Hoem tar opp er spørsmålet om hvor­dan sita­tret­ten kan prak­tis­eres i forhold til film og fotografi. Sita­tret­ten er i dag utviklet i forhold til tekst, og her er det også en etablert prak­sis for ”god skikk”, som det står hen­vist til i loven. Slik er det ikke med bilder. Her er det vanske­lig å sitere uten å ta med hele ver­ket, eller store del­er av det. Det er også stren­gere sær­re­gler for film og bilde enn for tekst i Åndsverk­sloven. Les den!

  Dette skaper selvføl­gelig prob­le­mer for­di vi lever i en stadig mer visuell kul­tur, og det blir mer nød­vendig å formi­dle billed­si­tater, også i maskin­les­bar form. Det vil antake­lig bli nød­vendig å kjempe for å utvide muligheten til å sitere særlig fra film og video, men også fra still­bilder. Men hvor­dan skal dette gjøres? Det er jo rimelig at opphavs­man­nen har krav på penger for sitt arbeid. Og når det lig­ger ute i dig­i­tal form, skrumper nok pengestrøm­men inn. Det vil sikkert bli lett å få innar­bei­det i ”god skikk” at akademiske artik­ler og kri­tikker kan sitere ganske lange videosnut­ter. Men når disse arbei­dene lig­ger på nett, klare til å googles, er vi like langt.

til toppen