Barnekonvensjonen

Forum for barnekonvensjonen (FFB) ble opprettet i 1994, og er et nettverk av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som er opptatt av barns rettigheter i Norge og internasjonalt. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Barnekonvensjonen

  Fra SNL

 • Barnekonvensjonen

  Barnekonvensjonen er en internasjonal avtale som beskytter barns rettigheter. Konvensjonen beskytter mange rettigheter som også er vernet av de menneskerettighetskonvensjonene som gjelder for alle mennesker, men den samler alle rettigheter som angår barn på ett sted. Konvensjonen innebærer en anerkjennelse av at barn er en særlig sårbar og utsatt gruppe med behov for et særskilt vern.FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20.

 • barnets beste

  Barnets beste er et rettslig prinsipp som skal sikre at barns interesser løftes frem og vektlegges når det tas stilling til spørsmål som har betydning for barn.Barnets beste et viktig prinsipp i FNs barnekonvensjon. I 2014 ble prinsippet også tatt inn i Grunnloven § 104.Prinsippet bygger på en anerkjennelse av at barn kan være sårbare. Barn er dessuten selvstendige individer.

  Fra wikipedia

 • FNs konvensjon om barnets rettigheter

  FNs konvensjon om barnets rettigheter, ofte nevnt som Barnekonvensjonen, er en traktat om menneskerettigheter som omhandler sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter for barn.

 • Forum for barnekonvensjonen

  Forum for barnekonvensjonen (FFB) ble opprettet i 1994, og er et nettverk av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som er opptatt av barns rettigheter i Norge og internasjonalt.

 • Religionsfrihet

  Religions- og trosfrihet er et prinsipp som går ut på at enkeltmennesker og grupper skal kunne tro det de vil og tilbe hvem eller hva de vil.