Vanskelig sensur

Noen ganger må nettavisene si stopp, men det er et fåtall av leserkommentarene som sensureres vekk.

Det norske demokrati­et byg­ger på ytrings­fri­het. Men hvor går grensen mel­lom kri­tikk og sjikane?

Mandag 12. mai ba bt.no leserne sine om hjelp. Hvor mye bør sen­sur­eres i kom­men­tar­fel­tene? Inn­spil­lene var mange.

  • “Det bør være stor takhøyde på debattsi­den, men usak­lige per­so­n­an­grep og sjikane bør sen­sur­eres vekk. ” (kemi)
  • “Det er bedre å slippe alle kom­mentar­er til, og heller fjerne inn­legg som virk­er stø­tende i etter­tid. Redak­tøren er selvsagt ans­varlig for at util­børlige per­so­n­an­grep eller utheng­ing ikke blir liggende ute på nettsi­dene over tid… ” (Sand­viksgutt)

Så hvor­dan prak­tis­eres mod­erering og sen­sur av leserinn­legg og kom­mentar­er hos nettavisene?

– Vi har fire mod­er­a­tor­er som job­ber deltid hjem­me­fra. Tre ganger i døgnet mod­er­eres alle våre tjen­ester, som VG Diskutér, blog­ger og kom­mentar­er til artik­lene, sier Magne D. Anton­sen, leser­jour­nal­ist hos VG Nett.

Finger trykker delete-knappen (foto: fishyfish_arcade)

Delete-knap­pen brukes for­sik­tig i nettde­bat­tene (illus­trasjons­fo­to: fishyfish_arcade. Bildet er pub­lis­ert under en Cre­ative Com­mons-lisens).

Bt.no har foreløpig ikke egne moderatorer.

– Det er desken som mod­er­erer. Med tanke på hvor mange opp­gaver de har, er dette kan­skje ikke den helt ideelle løs­nin­gen, men på den andre siden kan man raskt rette opp feil leserne melder om, sier utgaves­jef dig­i­tal hos bt.no, Jan Stian Vold.

Noen stren­gere enn andre
Hos både bt.no og vg.no sen­sur­eres alle inn­spill skrevet av ure­g­istr­erte brukere før de publiseres.

– 95–99 pros­ent av inn­leggene vi får inn, er skrevet av per­son­er som ikke har reg­istr­ert seg. Disse leser vi gjen­nom, før vi deretter pub­lis­er­er eller eventuelt avs­lår dem. Noen ganger redi­geres det vekk upassende ord eller set­ninger før pub­lis­er­ing, sier Vold.

– De som har reg­istr­ert seg, sniker i køen og kom­mer rett ut. Deretter dri­ver leserne sen­sur, og kom­mer med inn­spill der­som noe er upassende eller feil.

Det samme sys­temet er det hos vg.no. Reg­istrerin­gen er der­i­mot noe forskjel­lig i de to net­tavisene. Hos bt.no hold­er det å reg­istrere seg med e‑postadresse, mens vg.no er noe strengere.

– Alle som reg­istr­erer seg må opp­gi et mobil­num­mer. Det sendes en tal­lkode på SMS, som man må taste inn før reg­istrerin­gen fullføres. Etter seks måned­er får man tilsendt en ny kode, som man må ha for å kunne fort­sette å bruke tjen­estene våre, sier Antonsen.

– Man kan ikke opprette flere brukere på samme tele­fon­num­mer, og der­som man bry­ter reg­lene, stenges man ute fra alle VG Netts tjen­ester. Dette har en opp­dra­gende effekt, sier Antonsen.

Godt skjønn er hovedregelen
— Det er vanske­lig å si noe eksakt om hva som sen­sur­eres eller ikke. Vi vil la folk med ulike meninger slippe til, men åpen­bare per­so­n­an­grep blir naturligvis luket ut etter beste evne, sier Jan Stian Vold.

Noen regler må leserne naturligvis forholde seg til. På bt.no står det blant annet at trakasser­ing av andre debat­tan­ter ikke er lov, og per­son­lige angrep, trusler og ærekrenkelse sen­sur­eres vekk.

– I noen til­feller heves lista. For eksem­pel under og rett etter en Idol-finale, da engas­je­mentet rundt konkur­ransen er stor. Da er det lett for at det kom­mer ufine kom­mentar­er, sier Antonsen.

– Vi tar også ekstra vare på per­son­er som ikke er vant til å være i medi­ene. Man kan ikke for­vente at de tak­ler like mye som for eksem­pel en poli­tik­er, sier Vold.

Men til tross for upassende inn­spill, er net­tavisene veldig glade for lesernes engasjement.

– Vi synes lesernes inn­spill er uvur­derlige. Der­som vi begår feil, om det er skrive­feil eller fak­tafeil, blir vi holdt i nakken. Det er en rekke gode sider ved nettde­batt, avs­lut­ter Vold.

Artikkelfor­fat­teren stud­er­er jour­nal­is­tikk ved Uni­ver­sitetet i Bergen. Artikke­len ble først pub­lis­ert i net­tavisen Brostein.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen