Barnas privatliv selges til høystbydende

«Ja, vi solgte barndommen og privatlivet ditt for å få råd til dyre vesker og få sponsede turer til Syden, men du kan ta det helt med ro, vi har aldri publisert et bilde hvor du har mat rundt munnen. Aldri!»

Tenk deg at noen tar bil­der av deg, hele tiden, og i alle ten­ke­li­ge situa­sjo­ner. Dis­se bil­de­ne blir lagt ut på en blogg sam­men med detal­jert infor­ma­sjon om deg. Pla­ne­ne dine for dagen, hvor du var i går, favo­ritt­ma­ten din, hvil­ke TV-seri­er du liker, og mor­som­me ting du har sagt. Blog­gen har man­ge titalls tusen lese­re hver enes­te dag, og du blir sta­dig gjen­kjent på gaten av frem­me­de men­nes­ker. Og som om ikke det skul­le være nok, blog­ge­ren tje­ner mas­se pen­ger på å utle­ve­re deg og ditt liv på den­ne måten. 

Det­te er hver­da­gen til man­ge av blog­ger­bar­na.

Først og fremst mennesker, ikke bloggerbarn

Der­som noen fak­tisk had­de gjort det­te mot deg, had­de du satt ned foten. Du had­de hatt loven på din side, og du had­de ald­ri gitt noen and­re til­la­tel­se til å dele fra ditt pri­vat­liv på den­ne måten. Barn har hver­ken mulig­he­ter til eller for­ut­set­nin­ger for å gi beskjed, og er der­for avhen­gi­ge av at for­eld­re­ne tar ansvar og beskyt­ter dem. 

Det sto­re pro­ble­met opp­står når det er mam­ma og pap­pa som selv deler pri­vat­li­vet til bar­na sine for tusen­vis av lese­re, og att­på­til har det som leve­brød. Er det all­tid slik at for­eld­re­ne kjen­ner sine barn best, og er egnet til å ta avgjø­rel­ser på veg­ne av bar­na? Nei! Der­for er det så vik­tig å bely­se det­te, og å gi blog­ger­bar­na en stem­me. Selv om bar­na ikke har de sam­me orde­ne som oss, så betyr det ikke at de ikke har de sam­me følel­se­ne eller ret­tig­he­te­ne som oss. De er ikke først og fremst blog­ger­barn, de er først og fremst mennesker. 

Alle barn for­tje­ner å ha for­eld­re som ten­ker på deres bes­te. Dess­ver­re har ikke alle det­te. Blog­ger­ne hav­ner i en vold­som inter­esse­kon­flikt hvor det å ta gode valg på veg­ne av bar­na sine står på den ene siden, og egen vin­ning på den and­re. Det vil si at man­ge blog­ger­barn dess­ver­re ikke har for­eld­re som ute­luk­ken­de ten­ker på bar­nets beste.

Er det all­tid slik at for­eld­re­ne kjen­ner sine barn best, og er egnet til å ta avgjø­rel­ser på veg­ne av barna?

Barn har rett til pri­vat­liv. Det kom­mer tyde­lig frem i barne­kon­ven­sjo­nen, en inter­na­sjo­nal men­neske­retts­kon­ven­sjon som stad­fes­ter at også barn har men­neske­ret­tig­he­ter og krav på spe­si­ell beskyt­tel­se. Det heter der at «Ingen barn skal utset­tes for vil­kår­lig eller ulov­lig inn­blan­ding i sitt pri­vat­liv, sin fami­lie, sitt hjem eller sin kor­re­spon­dan­se, eller for ulov­li­ge angrep mot sin ære eller sitt omdøm­me.» Blog­ger­bar­na blir fra­rø­vet sitt pri­vat­liv. Alle­re­de før bar­na blir født, eks­po­ne­res man­ge for et stort pub­li­kum. Alle bur­de ha mulig­he­ten til å ska­pe sin egen iden­ti­tet, men blog­ger­bar­na får ikke blan­ke ark med farge­stif­ter til. Arket er alle­re­de påbe­gynt av for­eld­re som eks­po­ne­rer og deler av det som skul­le vært pri­vat. Det hand­ler ikke om at infor­ma­sjon og bil­der som deles nød­ven­dig­vis er av neg­a­tiv art, eller opp­le­ves som flaut for bar­na. Men den dagen blog­ger­bar­na begyn­ner på sko­len er sann­syn­lig­he­ten stor for at lærer­ne alle­re­de har dan­net seg et inn­trykk av hvem bar­net er.

Det er som The Tru­man Show, hvor blog­ger­bar­na spil­ler hoved­rol­len i et rea­li­ty­show, uten å være klar over det selv

Bar­net fra­tas mulig­he­ten til å ska­pe sin egen iden­ti­tet. Og tvin­ges inn i en offent­lig iden­ti­tet, skapt av mam­ma. Et kjapt google­søk på mitt navn gir 163 resul­ta­ter. Et søk på nav­net til et av de mest kjen­te blog­ger­bar­na gir svim­len­de 25 400 resul­ta­ter. Hun er 4 år, og helt uvi­ten­de om alle bil­de­ne og infor­ma­sjo­nen som lig­ger til­gjen­ge­lig for alle og enhver. Det er som The Tru­man Show, hvor blog­ger­bar­na spil­ler hoved­rol­len i et rea­li­ty­show, uten å være klar over det selv.

«Det er ikke et pro­blem så len­ge jeg bare pos­ter fine og deli­ka­te bil­der av bar­na». Sli­ke kom­men­ta­rer bekref­ter at blog­ger­for­eld­re­ne ikke i det hele tatt ser alvo­ret i situa­sjo­nen, eller vil inn­røm­me for seg selv at det­te fak­tisk er et pro­blem. Det kan bli en vans­ke­lig sam­ta­le å ha når bar­na vokser opp. «Ja, vi solg­te barn­dom­men og pri­vat­li­vet ditt for å få råd til dyre ves­ker og få spon­se­de turer til Syden, men du kan ta det helt med ro, vi har ald­ri pub­li­sert et bil­de hvor du har mat rundt mun­nen. Ald­ri!». Blog­ger­ne behand­ler bar­na som om det er deres eien­dom, som om de har ret­ten til å kon­trol­le­re bar­nas liv for sin egen­in­ter­es­se. Bar­nas pri­va­te tan­ker og øye­blikk blir under­hold­ning for voks­ne. Ret­ten til pri­vat­liv glem­mes, og de som bur­de sør­get for det­te er mest opp­tatt av klikk, likes og spon­se­de sko.

Er det så farlig?

«Men er det så far­lig da? Er det noen grunn for å slå alarm om dis­se blog­ger­bar­na?» Det har all­tid eksis­tert barn av kjen­di­s­er, til og med barne­skue­spil­le­re. Hoved­for­skjel­len er at de fles­te av de sto­re hol­ly­wood­kjen­di­s­e­ne prø­ver alt de kan å skjer­me sine barn fra rampe­ly­set og papa­raz­zi­fo­to­gra­fer. Bar­na vil være skjer­met innen­for husets fire veg­ger, mens for blog­ger­bar­na så er det for­eld­re­ne selv som er paparazzifotografer. 

For­eld­re skal se bar­nas behov og set­te dis­se beho­ve­ne foran sine egne behov. Bar­na har ikke behov for den­ne vold­som­me eks­po­ne­rin­gen. De har behov for et pri­vat­liv. At det er omsorgs­per­sone­ne, de nær­mes­te som for­søm­mer den­ne ret­ten til pri­vat­liv, er et alvor­lig til­lits­brudd som kan bli vans­ke­lig å god­ta når man blir eld­re. Dis­ku­sjo­nen ven­des fort over til om eks­po­ne­ring av barn i sosia­le medi­er er ska­de­lig eller ikke. Risi­ko­en for at bar­na tar ska­de eller ikke er fak­tisk helt like­gyl­dig. Det er uan­sett ikke til bar­nas bes­te. Det skal ikke være nød­ven­dig å gjø­re en vur­de­ring av de poten­si­el­le ska­de­ne eller risi­ko­ene. Alle barn har uan­sett rett til privatliv!

TEMA

P

ersonve
rn

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen