Barnas privatliv selges til høystbydende

«Ja, vi solgte barndommen og privatlivet ditt for å få råd til dyre vesker og få sponsede turer til Syden, men du kan ta det helt med ro, vi har aldri publisert et bilde hvor du har mat rundt munnen. Aldri!»

Tenk deg at noen tar bilder av deg, hele tiden, og i alle tenke­lige situ­asjon­er. Disse bildene blir lagt ut på en blogg sam­men med detal­jert infor­masjon om deg. Planene dine for dagen, hvor du var i går, favoritt­mat­en din, hvilke TV-serier du lik­er, og mor­somme ting du har sagt. Bloggen har mange titalls tusen lesere hver eneste dag, og du blir stadig gjenkjent på gat­en av fremmede men­nesker. Og som om ikke det skulle være nok, blog­geren tjen­er masse penger på å utle­vere deg og ditt liv på denne måten. 

Dette er hverda­gen til mange av blog­ger­bar­na.

Først og fremst mennesker, ikke bloggerbarn

Der­som noen fak­tisk hadde gjort dette mot deg, hadde du satt ned foten. Du hadde hatt loven på din side, og du hadde aldri gitt noen andre tilla­telse til å dele fra ditt pri­vatliv på denne måten. Barn har hverken muligheter til eller forut­set­ninger for å gi beskjed, og er der­for avhengige av at forel­drene tar ans­var og beskyt­ter dem. 

Det store prob­lemet opp­står når det er mam­ma og pap­pa som selv del­er pri­vatlivet til bar­na sine for tusen­vis av lesere, og attpåtil har det som leve­brød. Er det alltid slik at forel­drene kjen­ner sine barn best, og er egnet til å ta avgjørelser på veg­ne av bar­na? Nei! Der­for er det så vik­tig å bel­yse dette, og å gi blog­ger­bar­na en stemme. Selv om bar­na ikke har de samme ordene som oss, så betyr det ikke at de ikke har de samme følelsene eller ret­tighetene som oss. De er ikke først og fremst blog­ger­barn, de er først og fremst mennesker. 

Alle barn fort­jen­er å ha forel­dre som tenker på deres beste. Dessverre har ikke alle dette. Blog­gerne havn­er i en vold­som inter­essekon­flikt hvor det å ta gode valg på veg­ne av bar­na sine står på den ene siden, og egen vin­ning på den andre. Det vil si at mange blog­ger­barn dessverre ikke har forel­dre som utelukkende tenker på bar­nets beste.

Er det alltid slik at forel­drene kjen­ner sine barn best, og er egnet til å ta avgjørelser på veg­ne av barna?

Barn har rett til pri­vatliv. Det kom­mer tydelig frem i barnekon­ven­sjo­nen, en inter­nasjon­al men­neskerettskon­ven­sjon som stad­fester at også barn har men­neskerettigheter og krav på spe­siell beskyt­telse. Det het­er der at «Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innbland­ing i sitt pri­vatliv, sin fam­i­lie, sitt hjem eller sin kor­re­spon­danse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.» Blog­ger­bar­na blir frarøvet sitt pri­vatliv. Allerede før bar­na blir født, eksponeres mange for et stort pub­likum. Alle burde ha muligheten til å skape sin egen iden­titet, men blog­ger­bar­na får ikke blanke ark med farges­tifter til. Arket er allerede påb­eg­y­nt av forel­dre som eksponer­er og del­er av det som skulle vært pri­vat. Det han­dler ikke om at infor­masjon og bilder som deles nød­vendigvis er av neg­a­tiv art, eller oppleves som flaut for bar­na. Men den dagen blog­ger­bar­na beg­yn­ner på skolen er sannsyn­ligheten stor for at lær­erne allerede har dan­net seg et inntrykk av hvem bar­net er.

Det er som The Tru­man Show, hvor blog­ger­bar­na spiller hov­e­drollen i et real­i­tyshow, uten å være klar over det selv

Bar­net fratas muligheten til å skape sin egen iden­titet. Og tvinges inn i en offentlig iden­titet, skapt av mam­ma. Et kjapt googlesøk på mitt navn gir 163 resul­tater. Et søk på navnet til et av de mest kjente blog­ger­bar­na gir svim­lende 25 400 resul­tater. Hun er 4 år, og helt uvi­tende om alle bildene og infor­masjo­nen som lig­ger tilgjen­gelig for alle og enhver. Det er som The Tru­man Show, hvor blog­ger­bar­na spiller hov­e­drollen i et real­i­tyshow, uten å være klar over det selv.

«Det er ikke et prob­lem så lenge jeg bare poster fine og delikate bilder av bar­na». Slike kom­mentar­er bekrefter at blog­ger­forel­drene ikke i det hele tatt ser alvoret i situ­asjo­nen, eller vil innrømme for seg selv at dette fak­tisk er et prob­lem. Det kan bli en vanske­lig sam­tale å ha når bar­na vokser opp. «Ja, vi sol­gte barn­dom­men og pri­vatlivet ditt for å få råd til dyre vesker og få sponsede tur­er til Syden, men du kan ta det helt med ro, vi har aldri pub­lis­ert et bilde hvor du har mat rundt munnen. Aldri!». Blog­gerne behan­dler bar­na som om det er deres eien­dom, som om de har ret­ten til å kon­trollere bar­nas liv for sin egen­in­ter­esse. Bar­nas pri­vate tanker og øye­b­likk blir under­hold­ning for vok­sne. Ret­ten til pri­vatliv glemmes, og de som burde sør­get for dette er mest opp­tatt av klikk, likes og sponsede sko.

Er det så farlig?

«Men er det så farlig da? Er det noen grunn for å slå alarm om disse blog­ger­bar­na?» Det har alltid eksis­tert barn av kjendis­er, til og med bar­neskue­spillere. Hov­ed­forskjellen er at de fleste av de store hol­ly­wood­kjendis­ene prøver alt de kan å skjerme sine barn fra ram­pel­y­set og paparazz­i­fo­tografer. Bar­na vil være skjer­met innen­for husets fire veg­ger, mens for blog­ger­bar­na så er det forel­drene selv som er paparazzifotografer. 

Forel­dre skal se bar­nas behov og sette disse behovene foran sine egne behov. Bar­na har ikke behov for denne vold­somme eksponer­in­gen. De har behov for et pri­vatliv. At det er omsorgsper­son­ene, de nærmeste som forsøm­mer denne ret­ten til pri­vatliv, er et alvorlig tillits­brudd som kan bli vanske­lig å god­ta når man blir eldre. Diskusjo­nen vendes fort over til om eksponer­ing av barn i sosiale medi­er er skadelig eller ikke. Risikoen for at bar­na tar skade eller ikke er fak­tisk helt lik­egyldig. Det er uansett ikke til bar­nas beste. Det skal ikke være nød­vendig å gjøre en vur­der­ing av de poten­sielle skadene eller risikoene. Alle barn har uansett rett til privatliv!

TEMA

P

ersonve
rn

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen