Fattigdom

Med fattigdom menes først og fremst en mangel på livsviktige ressurser, som for eksempel ernæring, husrom eller klær. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Gjør fattigdom til historie

  Kjære alle sammen, Solidaritet over landegrenser har lenge hatt godt rotfeste her i Norge. I det siste har internasjonal solidaritet fått oppsving som tema, både hos toppolitikere, i media og blant folk flest.

 • Statsgjelden maa ikke bringes den Fattige til Last

  Hr. Præsident! Næst at referere mig til mit forhen i Lagthinget den 24de Novbr.

 • Alle Folkets oprindelige Rettigheder

  Qvæstionen, om Eidsvoldsgarantien skal holdes eller ikke? er nu omsider kommen under Ventilation i det samlede Storthing. Dette vigtige Spørgsmaal, hvis Afgjørelse har større eller mindre middelbar eller umiddelbar Indflydelse paa Nationens Ære og Credit, paa offentlige Indretningers og Stiftelsers Vedligeholdelse og paa de fleste Borgeres Vel eller Vee, fortjener vistnok den allernøiagtigste Prøvelse.

  Fra SNL

 • fattigdom

  Fattigdom er å ha for lite penger og materielle goder til å leve et tilfredsstillende liv. Det er vanlig å skille mellom absolutt og relativ fattigdom. Absolutt fattigdom er å ikke være i stand til å dekke fysiske primærbehov som nok mat, klær og bolig. Relativ fattigdom er at man ikke har nok midler til å delta fullt ut i det samfunnet man lever i.For å skille fattige fra ikke-fattige trekker man en fattigdomsgrense.

 • FNs tusenårsmål

  FNs tusenårsmål var samfunnsmålene verdenssamfunnet jobbet for å oppnå mellom 2000 og 2015. Tusenårsmålene ble senere etterfulgt av FNs bærekraftsmål.FNs tusenårsmål var i sin tid en ambisiøs målsetting om sosial og økonomisk utvikling, vedtatt av FNs generalforsamling ved inngangen til det nye årtusen. Tusenårsmålene satte opp åtte hovedmål og til sammen 21 delmål som i hovedsak fokuserte på fattigdomsbekjempelse i utviklingsland.

  Fra wikipedia

 • Apostolisk fattigdom

  Apostolisk fattigdom er en doktrine fremsatt i det 13.

 • Fattigdom

  Med fattigdom menes først og fremst en mangel på livsviktige ressurser, som for eksempel ernæring, husrom eller klær.

 • Gustav Adolf av Sverige, hertug av Västerbotten

  Prins Gustav Adolf av Sverige, hertug av Västerbotten, også kjent som arveprins Gustav Adolf (Gustaf Adolf Oscar Fredrik Arthur Edmund Bernadotte) (født 22.