FORFATTER

Simon Fontvieille
Simon Fontvieille

Frilansjournalist. Har studert ved Institut français de presse, Université de Paris II (Pantheon-Assas), Frankrikes eldste universitetsinstitutt for medier og journalistikk.


15 bidrag

Notre-Dame de Paris – katedralen som ble en hjørnestein for politisk makt

Nat­ten fra 15. til 16. april ble kate­dra­len Not­re-Dame i Paris her­jet av brann. Dagen etter lovet pre­si­dent Emma­nu­el Macron å set­te i stand byg­nin­gen igjen på ufat­te­lig kort tid: fem år. Det tok der­imot man­ge århund­rer, og en ferd gjen­nom man­ge for­skjel­li­ge makt­re­gi­mer, før Not­re-Dame ble til en hjørne­stein for poli­tisk makt og nasjo­nal enhet i Frank­ri­ke.

 

«Det er slutt for den vestlige middelklassen»

Vest­li­ge sam­funn deles i to – makt og rik­dom sam­les i stor­by­ene, de mak­tes­løse tren­ges ut i peri­fe­ri­en, mener den frans­ke fors­ke­ren Chris­tophe Guil­luy. De to grup­pe­ne snak­ker ikke len­ger med hver­and­re, og det er ikke sunt for demo­kra­ti­et, sier han i inter­vju med Vox Pub­li­ca.

 

Bank-bank! Har du fem minutter?

«Den sto­re mar­sjen for Euro­pa»: De sis­te uke­ne har akti­vis­ter fra Emma­nu­el Macrons par­ti ban­ket på dører over hele Frank­ri­ke og spurt folk ut om EU. Macron vil gjen­ta suk­ses­sen fra pre­si­dent­val­get i nes­te års EU-valg, men hvor­dan rea­ge­rer folk på lokal­pla­net? Repor­ta­sje fra Mar­seil­le, Sør-Frank­ri­ke.

 

En liberal fritenker

Tide­nes yngs­te frans­ke pre­si­dent, over­vel­den­de valg­sei­re, uav­hen­gig av tra­di­sjo­nel­le par­ti­er – hva har gjort Emma­nu­el Macrons poli­tis­ke lyn­kar­rie­re mulig? For­fat­te­ren av to bøker om Macron-valg­kam­pen bely­ser årsa­ke­ne.

 

Marine Le Pen og Front nationals grenser

Reetab­le­ring av gren­ser, dras­tisk reduk­sjon av inn­vand­ring og sik­ker­hets­po­li­tikk: Under et valg­møte med tuse­ner av til­hen­ge­re i Paris den­ne uken gjen­nom­gikk Mari­ne Le Pen Front natio­nals ynd­lings­sa­ker. Men en rek­ke hen­del­ser pre­get show­et til lede­ren av det eks­tre­me høyre­par­ti­et.

 
 
til toppen