Kirken og krigen

25. oktober 1940 samlet en håndfull biskoper og andre ledere for kristelige organisasjoner seg hjemme hos biskop Eivind Berggrav i Oslo bispegård for å finne en samlet vei i kirkens kamp mot nazistene.

Biskop Berggrav hadde tidligere på året, rett etter kri­gens utbrudd, kom­met med et par radio­taler til det norske folk hvor han mante til samhold og ro. I tal­en Nord­menns hold­ning kjen­ner man tydelig på nervøsiteten som rådet i befolknin­gen, og biskopen vek­t­leg­ger vik­tigheten av å møte kri­gens nye hverdag med selv­disi­plin og verdighet:

Er vi okku­pert, så tar vi kon­sekvensene. Vi er og blir nord­menn, ingen får oss fra det. Men net­top for­di vi er nord­menn, er vi men­nesker med disi­plin og med verdig hold­ning. Ingen smisk­ing eller kryp­ing. Heller ingen dum kjekking. «Bad losers» har vi ikke bruk for å være.

Tal­en er som en fars for­ma­nende preken, med konkrete råd for å forsøke å oppret­tholde rasjonell tenkn­ing når ang­sten tar over­hånd. Men mest av alt fun­ger­er den som et slags nasjon­alt trøs­tende og opp­muntrende håndtrykk: «Man kan vel ikke gi hveran­dre et håndtrykk gjen­nem radio. Jeg gjør det allikevel.»

Men tilbake til sen­høsten. I forkant av dette felleskirke­lige møtet en okto­berdag i 1940, hadde biskop Berggrav sam­men med pro­fes­sor Ole Halles­by og rek­tor Hans Høeg, utar­bei­det en erk­læring om et Kris­tent Sam­råd, en slags kirke­lig råd­slagn­ings­gruppe, og med det selve grunnlaget for kirkens kamp mot nazis­men i Norge. Denne erk­lærin­gen fikk full tilslut­ning på møtet, og ble under­skrevet av biskop Eivind Berggrav, biskop Rag­n­vald Indrebø, pro­fes­sor Ole Halles­by, leg­predikant Lud­vig Hope, jurist Kris­t­ian Hans­son, lær­er Hans Høeg, mis­jon­sprest Einar Sme­by, og prest Ing­vald Bern­hard Carlsen. Et per­songal­leri der flere tidligere hadde mark­ert avs­tand til hveran­dre, men som nå sam­let seg sterkt om denne saken.

Ole Hallesby fotografert i sitt hjem i 1949.
Foto: Leif Ørnelund/Oslo Muse­umcba

Ole Halles­by fotografert i sitt hjem i 1949.

Noen dager seinere, 28. okto­ber, gikk grup­pa offentlig ut med erk­lærin­gen på et folkemøte i Calmey­er­gatens Mis­jon­shus, og både møtet og erk­lærin­gen vak­te stor opp­merk­somhet over hele lan­det. I for­len­gelsen av det holdt Ole Halles­by, Johan Støren, Lud­vig Hope og Eivind Berggrav hver sin tale. Tal­ene er fulle av rop om omven­delse, om å stå sam­men, om å søke Gud og bøn­nen mer. Jeg tar med noen glimt fra Halles­bys tale. Ole Halles­by taler med sitt vante, tydelige språk om Guds veldige hånd, om synd og om bønn, og om kri­gen som en straff fra oven:

Den 9. april la Gud sin veldige hånd på oss alle i Norge. Det kom så uven­tet og over­rask­ende. Vi var ufor­beredte her i lan­det. Ikke bare mil­itært, men også åndelig. (…) Da måtte jeg ydmyge mig og innrømme at Gud har rett når han tuk­ter og straf­fer oss her i Norge. Vi har syn­det så meget og så grovt her i lan­det, både de troende og de vantro, både den enkelte og folket, at Gud ikke kunde utsette straf­fen lenger.

Den ferske erk­lærin­gen løftes fram som et lys i mørket:

Og idag må jeg nevne den store gave og den store glede, som det sikkert er for oss alle, at vi kan holde dette møte, for å doku­mentere den nye enhet som er skapt i vår kirke.
At vi nu kan stå sam­men, som I hørte, uten omsvøp på Guds inspir­erte ord efter vår lutherske bek­jen­nelse, det er i sannhet vir­ket av Guds veldige hånd, og ikke av noe menneske.
Og det mest gledelige er dette, at enheten ikke er bygget på et kom­pro­mis, at man alt­så ikke har skapt en ny grunn for enhet. Nei, det nye er enheten på den gam­le grunn.

Kris­tent Sam­råd utar­bei­det senere brevet Kirkens grunn, der Den norske kirke hevdet sin åndelige fri­het og suv­eren­itet under okku­pasjo­nen. Brevet ble lest opp fra prekestol­er rundt om i lan­det 1. påskedag 1942, og la grunnlag for at et stort fler­tall av statskirkens prester ned­la sine embeter. Kris­tent Sam­råd gikk i oppløs­ning i april 1942, og Den midler­tidi­ge kirkeledelse over­tok. Seinere ble de fleste av rådets medlem­mer arrestert og sendt til Grini.

Kilder: 
Oscar Han­dle­land (1945): Kris­tent Sam­råd i kirkekampen
snl.no
no.wikipedia.org

TEMA

2

. verde
nskrig

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen