Humanisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Humanisme

  Fra SNL

 • humanisme

  Humanisme er en generell holdning og tankeretning som setter mennesket i fokus som selvstendig aktør, ser på mennesket som selv ansvarlig for å skaffe seg kunnskap på best mulig måte ved hjelp av sin kritiske fornuft og praksis, og tilskriver enkeltmennesket en ukrenkelig egenverdi og verdighet. Humanismen kommer til uttrykk både politisk, kulturelt og kunstnerisk.

 • humanetikk

  Humanetikk er et verdslig livssyn som omfatter både et humanistisk menneskesyn, en virkelighetsoppfatning og en etikk, og som vil gi grunnlag for et meningsfylt liv uten religion. Menneskesynet er antroposentrisk og vektlegger menneskets frihet, evne til å treffe meningsskapende og etiske valg, og stå til ansvar for sine valg. Humanismen betyr at mennesket ikke skal reduseres til middel for andres formål, og står dermed i motsetning til totalitære ideer.

  Fra wikipedia

 • Buddhistisk humanisme

  Buddhistisk humanisme er den humanistiske/buddhistiske retningen som vektlegger buddhistisk filosofi og tro i forening med allmenne humanistiske ideer.

 • Humanisme

  Humanisme er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer.

 • Livssynshumanisme

  Livssynshumanisme er en norsk betegnelse på et sekulært livssyn, og brukes i stor grad sammenfallende med begrepet human-etikk, men kan også forstås som en noe videre betegnelse.

Mer om Humanisme fra Vox Publicas arkiv