Kulturell kapital

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Kulturell kapital

  Fra SNL

 • kulturell kapital

  Kulturell kapital er det å ha kunnskap om kulturelle uttrykksformer. Slik kunnskap er en verdifull sosial ressurs som for eksempel viser seg gjennom en evne til å avgi smaksdommer, hvem som har «god» og hvem som har «dårlig» smak, og dermed hvem som skal inkluderes og ekskluderes i sosial omgang. Begrepet stammer fra den franske sosiologen Pierre Bourdieu, som blant annet benyttet det i boken La Distinction.

 • klasse

  Klasse er en samling mennesker som deler visse trekk. Et eksempel kan være arbeiderklassen, som har det til felles at de er lønnsarbeidere. I dagligtalen brukes det til å betegne at ulike grupper har ulik rang og ulike ressurser, og da særlig knyttet til yrke. Klassebegrepet er omstridt, og mange samfunnsforskere har heller ønsket å snakke om sosial lagdeling og bruke kombinerte mål på utdanning, yrke, inntekt, anseelse og innflytelse som kriterier for sosiale inndelinger.

  Fra wikipedia

 • Den kulturelle skolesekken

  Den kulturelle skolesekken, forkortet DKS, er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen og i videregående opplæring i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

 • Kulturell kapital

  Kulturell kapital er et begrep brukt innenfor samfunnsvitenskapen, særlig sosiologien, som beskriver ressurser i form av kunnskaper, ideer, språkbruk og vaner som legitimerer forskjeller i makt og status.Innen moderne sosiologi forbindes begrepet først og fremst med Pierre Bourdieus teorier.

 • Ressurs

  Ressurs er en kilde til forsyninger som kan anvendes til å skape goder eller nytte.

Mer om Kulturell kapital fra Vox Publicas arkiv