FORFATTER

Jostein Gripsrud
Jostein Gripsrud

Professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

http://www.uib.no/personer/Jostein.Gripsrud


13 bidrag

Massemediers dekning av terror

Hvor­dan skal medie­ne dek­ke ter­ror­hand­lin­ger og ‑trus­ler? Forsk­ning tyder på at omfat­ten­de medie­dek­ning øker ter­ror­fryk­ten i befolk­nin­gen – og kan øke faren for at poten­si­el­le ter­ro­ris­ter utfø­rer nye ter­ror­hand­lin­ger.

 

Et politisk perspektiv på David Bowie

På alle side­ne pres­sen har levert om David Bowie mang­ler et helt sen­tralt per­spek­tiv på man­nen og kuns­ten hans: Et kul­tur- og utdan­nings­po­li­tisk. Jeg skal kort prø­ve å pre­sen­te­re et slikt per­spek­tiv her, og vise hvor­for det er vik­tig.

 
 
til toppen