Ledelse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Akershusbasen

  Søndagsskole under fru Brekkes ledelse

 • Bilde: Oslo byarkiv

  Verkstedpersonale med ledelse i Blåtrikken

 • Bilde: Museum Nord

  Ledelse/styre ved gamlehjemmet "Alders hvile" i Svolvær

 • Bilde: Norsk jernbanemuseum

  Holmestrand (HVB) stasjon med banens personale og ledelse på plattformen

  Fra Virksomme Ord

 • Maktkonsentrasjonen i storbankens ledelse (utdrag)

  Det er mye godt og verdifullt i det nåværende samfunnssystem. Men av de svakheter og urimeligheter som etter vår oppfatning hefter ved systemet, er maktkonsentrasjonen i de store bankenes ledelse den alvorligste og urimeligste.

 • Ledelse, etikk og samfunn

  Selveste sjefen for det verdensomfattende konsulentfirmaet McKinsey - som har fostret mange bedriftstrollmenn med skylapper - skrev i fjor en artikkel om etikk i det høyst anbefalelsesverdige ukeskriftet "The Economist". Der minnet Ian Davis om Milton Friedman's berømte setning:

 • Risikoerkjennelse, ledelse og kultur

  Politistudenter: Som statsministeren sa: Dere er framtida. Meldinga om terrorberedskap kommer til å påvirke arbeidshverdagen til politifolk i lang tid framover.

  Fra SNL

 • ledelse

  Ledelse er knyttet til å ha ansvar for resultater i organisasjoner. Begrepet ledelse kan referere både til menneskene som har dette ansvaret og til det å utøve ledelse.Ledelse kan omfatte ulike oppgaver og funksjoner, men sentralt i all ledelse er å ta beslutninger og skape oppslutning om disse beslutningene blant folk i organisasjonen. Ledelse utføres på ulike nivåer i organisasjoner, og det er vanlig å referere til topp-, mellom- og førstelinjeledelse. Ledelse kan defineres på ulike måter, men det er gjennomgående at ledelse handler om å nå mål ved hjelp av andres arbeidsinnsats.

 • Tysklands historie

  Tysklands historie regnes gjerne fra kroningen av Otto I til tysk-romersk keiser i 962, selv om Tyskland ikke ble en nasjonalstat før samlingen i 1871.Kroningen av Otto 1 ble starten på Det tysk-romerske riket. Dette bestod av flere suverene fyrstedømmer og ble formelt oppløst i 1806. Etter oppløsningen begynte prosessen som førte til samlingen av Det tyske keiserriket i 1871.

  Fra wikipedia

 • Led Zeppelin III

  Led Zeppelin III er det tredje albumet av den engelske rockegruppa Led Zeppelin og ble først utgitt 5.

 • Ledelse

  Ledelse betegner den styrende delen av en leders arbeide.

 • Leder

  Leder kan referere til: