Ombudsmann

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Ombudsmannen for Forsvaret

  Ombudsmannen for Forsvaret er et offentlig organ som fører tilsyn med personellet på alle nivåer i Forsvaret. Alle ansatte og vernepliktige i Forsvaret kan levere klager til ombudsmannen, hvis de opplever seg urettmessig behandlet.Organet er direkte underlagt og oppnevnt av Stortinget, og består av en ombudsmann og en ombudsmannsnemd på 7 personer.

 • Sivilombudsmannen

  Sivilombudsmannen er et ombud utnevnt av Stortinget for fire år om gangen. Han er bundet av en instruks, men utfører for øvrig sitt verv selvstendig og uavhengig av Stortinget. Sivilombudsmannen skal: søke å sikre at det i den offentlige forvaltning ikke øves urett mot den enkelte borger ved de avgjørelser forvaltningsorganene tar, og at embets- og tjenestemenn og andre som virker i forvaltningens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter, samt bidra til at menneskerettighetene respekteres.

  Fra wikipedia

 • Ombudsmann

  Ombudsmann (eller ombud, som egentlig er en betegnelse på verv en er pliktig til å motta) er en person med oppdrag å beskytte enkeltpersoners eller gruppers interesser og rettigheter gjennom juridisk kontroll med forvaltningens virksomhet.

 • Ombudsmannen for Forsvaret

  Ombudsmannen for Forsvaret er Stortingets ombudsmann for alt personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i Forsvaret.

 • Sivilombudsmannen

  Sivilombudsmannen (formelt Stortingets ombudsmann for forvaltningen) er Stortingets ombudsmann for den sivile forvaltningen.

Mer om Ombudsmann fra Vox Publicas arkiv