Ombudsmann

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Ombudsmannen for Forsvaret

  Ombudsmannen for Forsvaret er et offentlig organ som fører tilsyn med personellet på alle nivåer i Forsvaret. Alle ansatte og vernepliktige i Forsvaret kan levere klager til ombudsmannen, hvis de opplever seg urettmessig behandlet.Organet er direkte underlagt og oppnevnt av Stortinget, og består av en ombudsmann og en ombudsmannsnemd på 7 personer.

 • Sivilombudet

  Sivilombudet er et ombud utnevnt av Stortinget. Ombudet undersøker klager fra borgere på den offentlige forvaltningen. Ombudet har også ansvar for forebygging av tortur. .

  Fra wikipedia

 • Den europeiske ombudsmann

  Den europeiske ombudsmannen er et embete i Den europeiske union som beskytter medlemsstatenes borgere og virksomheter mot feil og forsømmelser i unionens institusjoner og organer.

 • Ombudsmann

  Ombudsmann (eller ombud, som egentlig er en betegnelse på verv en er pliktig til å motta) er en person med oppdrag å beskytte enkeltpersoners eller gruppers interesser og rettigheter gjennom juridisk kontroll med forvaltningens virksomhet.

 • Sivilombudet

  Sivilombudet (formelt Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen) er Stortingets ombudsmann for den sivile forvaltningen.

Mer om Ombudsmann fra Vox Publicas arkiv