Ombudsmann

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Sivilombudsmannen

  Sivilombudsmannen er et ombud utnevnt av Stortinget for fire år om gangen. Han er bundet av en instruks, men utfører for øvrig sitt verv selvstendig og uavhengig av Stortinget.Sivilombudsmannen skal:søke å sikre at det i den offentlige forvaltning ikke øves urett mot den enkelte borger ved de avgjørelser forvaltningsorganene tar, ogat embets- og tjenestemenn og andre som virker i forvaltningens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter, samtbidra til at menneskerettighetene respekteres.Ombudsmannen kan ta saker opp til behandling etter klage eller av eget tiltak; i første fall gjelder en klagefrist av ett år.Unntatt fra Sivilombudsmannens arbeidsområde er saker som Stortinget har tatt standpunkt til, avgjørelser truffet i statsråd, virksomhet som utøves av domstolene eller som etter klage, anke og liknende kan innbringes for dem, Riksrevisjonens virksomhet, avgjørelse som tilligger kommunestyre og fylkesting, og endelig saker som hører under øvrige ombudsmannsnemnder.Sivilombudsmannen har ingen formell kompetanse til å overprøve eller tilsidesette forvaltningens avgjørelser.

 • Edgar Ragnvald Andreassen

  Edgar Ragnvald Andreassen var en norsk jurist, ombudsmann i Forsvaret og dommerfullmektig.Andreassen studerte under andre verdenskrig og fikk sin Cand.Jur i 1947. Fra 1945 jobbet hans som etterforsker i Oslo Politis Landssvikeravdeling, senere som konsulent i Erstatningsdirektoratet. I 1951 ble han dommerfullmektig i og konstituert  sorenskriver i Follo.Han var kontorsjef hos Ombudsmannen for Forsvaret fra 1956, og ble selv senere ombudsmann for Forsvaret samt ombudsmann for vernepliktige sivilarbeidere fra 1964 til 1985..

  Fra wikipedia

 • Ombudsmann

  Ombudsmann (eller ombud, som egentlig er en betegnelse på verv en er pliktig til å motta) er en person med oppdrag å beskytte enkeltpersoners eller gruppers interesser og rettigheter gjennom juridisk kontroll med forvaltningens virksomhet.

 • Ombudsmannen for Forsvaret

  Ombudsmannen for Forsvaret er Stortingets ombudsmann for alt personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i Forsvaret.

 • Sivilombudsmannen

  Sivilombudsmannen (formelt Stortingets ombudsmann for forvaltningen) er Stortingets ombudsmann for den sivile forvaltningen.

Mer om Ombudsmann fra Vox Publicas arkiv