Menneskerettighets­forkjemper i Polen får Raftoprisen

Årets Raftopris går til Polens Ombudsmann for menneskerettigheter, juristen Adam Bodnar (41).

Ombuds­man­nen får pri­sen for sitt for­svar av men­neske­ret­tig­he­te­ne, mino­ri­te­ter og dom­sto­lens uav­hen­gi­ge rol­le. 

Det kunn­gjor­de lede­ren i Raft­o­stif­tel­sens pris­ko­mi­té Lise Rak­ner på Raft­ohu­set i Ber­gen tors­dag.

– Pri­sen er et vik­tig sig­nal til pols­ke myn­dig­he­ter, og sam­ti­dig en vik­tig aner­kjen­nel­se av arbei­det Adam Bod­nar har lagt ned som Ombuds­mann, sier Rak­ner.

I begrun­nel­sen for til­de­lin­gen skri­ver Raft­o­stif­tel­sen:

«Ombuds­man­nen for Men­neske­ret­tig­he­ter skal sik­re at myn­dig­he­te­ne respek­te­rer men­neske­ret­tig­he­te­ne og alle pols­ke bor­ge­re. Som jurist og Ombuds­mann har Adam Bod­nar (41) løf­tet fram den avgjø­ren­de rol­len den uav­hen­gi­ge Ombuds­manns-insti­tu­sjo­nen har i å iva­re­ta men­neske­ret­tig­he­te­ne i Polen, og and­re land, hvor sli­ke insti­tu­sjo­ner og aktø­rer pres­ses og angri­pes av lan­dets myn­dig­he­ter. For å sik­re grunn­leg­gen­de men­neske­ret­tig­he­ter for alle er det nød­ven­dig å opp­rett­hol­de dom­sto­lens uav­hen­gig­het, en fri pres­se og et aktivt sivil­sam­funn.»

Til­de­lin­gen må sees som en kri­tikk av pols­ke myn­dig­he­ter, men gir også et spark til land og over­na­sjo­na­le insti­tu­sjo­ner som har for­plik­tet seg til men­neske­ret­tig­he­te­ne:

– Det inter­na­sjo­na­le sam­funn, EU, Nor­ge og and­re euro­pe­is­ke land, bør mar­ke­re et tyde­lig stand­punkt mot ret­tig­hets­brudd og angrep mot retts­sik­ker­het og mino­ri­te­ters ret­tig­he­ter som pågår i vår egen region, sier Rak­ner.

Urovekkende utvikling i Polen

– Pri­sen er ikke bare en aner­kjen­nel­se av mitt og insti­u­sjo­nens arbeid, men mest av alt en støtte­er­klæ­ring til det pols­ke sivil­sam­fun­net, aka­de­mia, dom­me­re og advo­ka­ter som kjem­per for loven, juri­disk uav­hen­gig­het, mang­fold og vern av mino­ri­te­ter i Polen, sier Adam Bod­nar.

Adam Bod­nar, vin­ner av Raft­opri­sen 2018. (Foto: Kluczek/RPO.GOV.PL)

Raft­o­stif­tel­sen deler Bod­nars uro over at vik­ti­ge demo­kra­tis­ke insti­tu­sjo­ner har blitt satt under bety­de­lig press de sis­te åre­ne:

– Demo­kra­ti er skjørt når det blir redu­sert til fler­tal­lets vil­je, og når men­neske­ret­tig­he­ter, mino­ri­tets­ret­tig­he­ter og retts­stats­prin­sip­per blir under­gravd. Siden Lov og Rett­fer­dig­hets­par­ti­et, Prawo i Spra­wied­liwosc (PiS), vant det pols­ke val­get i okto­ber 2015, har par­ti­et brukt sitt fler­tall i par­la­men­tet til å ved­ta lover som svek­ker dom­sto­le­nes uav­hen­gig­het, samt sen­tra­li­se­rer sta­dig mer makt til sta­ten.

Like etter at PiS over­tok mak­ten høs­ten 2015, tok de kon­troll over de stat­li­ge medie­ne. Lover som inn­skren­ker Høy­este­retts og and­re dom­sto­le­nes uav­hen­gig­het, har ført til inter­na­sjo­nal kri­tikk og pro­tes­ter. Vide­re er det ved­tatt fle­re lover som inn­skren­ker sivil­sam­fun­nets mulig­he­ter for inn­syn og påvirk­ning, og det fin­nes sta­dig fle­re eksemp­ler på at mino­ri­te­ters ret­tig­he­ter set­tes til side.

EU har len­ge vært kri­tisk til den­ne utvik­lin­gen, og har fle­re gan­ger tru­et Polen med sank­sjo­ner. I desem­ber 2017 bestem­te EU seg så for å utlø­se artik­kel 7‑prosedyren. Det­te er en straffe­pro­sess som set­tes i gang når EU mener at et land er i ferd med å bry­te med EUs kjerne­ver­di­er. Den­ne uken gikk EU-kom­mi­sjo­nen til sak mot Polen ved EU-dom­sto­len for å ha kren­ket prin­sip­pet om dom­sto­le­nes uav­hen­gig­het.

Får prisen for sitt forsvar av rettsstaten og minoriteter

– Han får pri­sen som leder av den enes­te insti­tu­sjo­nen i Polen som står opp for men­neske­ret­tig­he­te­ne i en situa­sjon hvor den pols­ke retts­sta­ten er under angrep, sier Lise Rak­ner.

Bod­nar ble inn­satt som Polens syv­en­de Ombuds­mann i sep­tem­ber 2015. Fra førs­te dag har han job­bet for at uav­hen­gi­ge insti­tu­sjo­ner som ver­ner om bor­ger­nes ret­tig­he­ter skal behol­de sin plass i det pols­ke sam­fun­net. Han mener dis­se insti­tu­sjo­ne­ne er tru­et.

Vide­re hev­der Bod­nar at regje­rin­gens poli­tikk bidrar til økt frem­med­frykt og legi­ti­me­rer hat mot utsat­te grup­per. Som et mot­svar til den­ne utvik­lin­gen job­ber han for at det skal under­vi­ses om men­neske­ret­tig­he­ter og tole­ran­se i den pols­ke sko­len.

Raft­o­stif­tel­sen øns­ker med den­ne til­de­lin­gen å ret­te søke­ly­set mot den kre­ven­de situa­sjo­nen insti­tu­sjo­ner som Ombuds­man­nen for men­neske­ret­tig­he­ter står i.  

– Utvik­lin­gen i Polen de sis­te åre­ne går mot en inn­fø­ring av et fler­talls­de­mo­kra­ti med en sterk poli­tisk kon­troll av dom­sto­le­ne og sivil­sam­fun­net. Makt­for­de­lings­prin­sip­pet og retts­ve­se­nets uav­hen­gig­het til­side­set­tes. Ombuds­mann Bod­nar gjør en svært vik­tig og vans­ke­lig jobb, sier Lise Rak­ner.

I sin begrun­nel­se for til­de­lin­gen fram­he­ver komi­té­en også Bod­nars inn­sats for mino­ri­te­ters ret­tig­he­ter. Bod­nar kjem­per mot den øken­de vol­den og hatet som ret­tes mot LHB­TQ-befolk­nin­gen, etnis­ke mino­ri­te­ter, kvin­ner og funk­sjons­hem­me­de i Polen.   

Prestisjetung pris

Raft­opri­sen til­de­les årlig per­soner eller orga­ni­sa­sjo­ner som for­sva­rer men­neske­ret­tig­he­ter og demo­kra­ti. Pri­sen er blitt delt ut siden 1987 og har etter hvert blitt en pre­sti­sje­tung pris som har opp­nådd stor inter­na­sjo­nal aner­kjen­nel­se. Fire av mot­ta­ker­ne har sene­re blitt til­delt Nobels freds­pris: Aung San Suu Kyi, José Ramos-Hor­ta, Shi­rin Eba­di og Kim Dae-Jung.

Tross pri­sens øken­de aner­kjen­nel­se og popu­la­ri­tet fin­nes det kri­tis­ke røs­ter. Blant annet høs­ter stif­tel­sen kri­tikk for ikke å ha tatt ster­ke­re avstand fra pris­vin­ne­ren i 1990,  Aung San Suu Kyi.

Du fin­ner en over­sikt over tid­li­ge­re pris­mot­ta­ke­re på Raft­o­stif­tel­sens nett­side.

Raft­opri­sen 2018 deles ut på Den Natio­na­le Sce­ne i Ber­gen 4. novem­ber kl. 18:00.

TEMA

R

aftopri
sen

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen