Menneskerettighets­forkjemper i Polen får Raftoprisen

Årets Raftopris går til Polens Ombudsmann for menneskerettigheter, juristen Adam Bodnar (41).

Ombuds­man­nen får prisen for sitt forsvar av men­neskerettighetene, minoriteter og dom­stolens uavhengige rolle. 

Det kun­ngjorde led­eren i Raftos­tif­telsens priskomité Lise Rakn­er på Rafto­huset i Bergen torsdag.

– Prisen er et vik­tig sig­nal til polske myn­digheter, og sam­tidig en vik­tig anerk­jen­nelse av arbei­det Adam Bod­nar har lagt ned som Ombuds­mann, sier Rakner.

I begrun­nelsen for tildelin­gen skriv­er Raftostiftelsen:

“Ombuds­man­nen for Men­neskerettigheter skal sikre at myn­dighetene respek­ter­er men­neskerettighetene og alle polske borg­ere. Som jurist og Ombuds­mann har Adam Bod­nar (41) løftet fram den avgjørende rollen den uavhengige Ombuds­man­ns-insti­tusjo­nen har i å ivare­ta men­neskerettighetene i Polen, og andre land, hvor slike insti­tusjon­er og aktør­er press­es og angripes av lan­dets myn­digheter. For å sikre grunn­leggende men­neskerettigheter for alle er det nød­vendig å oppret­tholde dom­stolens uavhengighet, en fri presse og et aktivt sivilsamfunn.”

Tildelin­gen må sees som en kri­tikk av polske myn­digheter, men gir også et spark til land og over­nasjonale insti­tusjon­er som har for­p­lik­tet seg til menneskerettighetene:

– Det inter­nasjonale sam­funn, EU, Norge og andre europeiske land, bør markere et tydelig stand­punkt mot ret­tighets­brudd og angrep mot rettssikker­het og minoriteters ret­tigheter som pågår i vår egen region, sier Rakner.

Urovekkende utvikling i Polen

– Prisen er ikke bare en anerk­jen­nelse av mitt og instiusjo­nens arbeid, men mest av alt en støt­teerk­læring til det polske sivil­sam­fun­net, akademia, dom­mere og advokater som kjem­per for loven, juridisk uavhengighet, mang­fold og vern av minoriteter i Polen, sier Adam Bodnar.

Adam Bod­nar, vin­ner av Rafto­prisen 2018. (Foto: Kluczek/RPO.GOV.PL)

Raftos­tif­telsen del­er Bod­nars uro over at vik­tige demokratiske insti­tusjon­er har blitt satt under bety­delig press de siste årene:

– Demokrati er skjørt når det blir redusert til fler­tal­lets vil­je, og når men­neskerettigheter, minoritet­sret­tigheter og rettsstat­sprin­sip­per blir under­gravd. Siden Lov og Ret­tfer­dighetspar­ti­et, Pra­wo i Spraw­iedli­wosc (PiS), vant det polske val­get i okto­ber 2015, har par­ti­et brukt sitt fler­tall i par­la­mentet til å ved­ta lover som svekker dom­stolenes uavhengighet, samt sen­tralis­er­er stadig mer makt til staten.

Like etter at PiS over­tok mak­ten høsten 2015, tok de kon­troll over de statlige medi­ene. Lover som innskrenker Høyesteretts og andre dom­stolenes uavhengighet, har ført til inter­nasjon­al kri­tikk og pro­test­er. Videre er det ved­tatt flere lover som innskrenker sivil­sam­fun­nets muligheter for innsyn og påvirkn­ing, og det finnes stadig flere eksem­pler på at minoriteters ret­tigheter settes til side.

EU har lenge vært kri­tisk til denne utviklin­gen, og har flere ganger truet Polen med sanksjon­er. I desem­ber 2017 bestemte EU seg så for å utløse artikkel 7‑prosedyren. Dette er en straf­fe­pros­ess som settes i gang når EU men­er at et land er i ferd med å bryte med EUs kjern­everdier. Denne uken gikk EU-kom­misjo­nen til sak mot Polen ved EU-dom­stolen for å ha kren­ket prin­sip­pet om dom­stolenes uavhengighet.

Får prisen for sitt forsvar av rettsstaten og minoriteter

– Han får prisen som led­er av den eneste insti­tusjo­nen i Polen som står opp for men­neskerettighetene i en situ­asjon hvor den polske rettsstat­en er under angrep, sier Lise Rakner.

Bod­nar ble innsatt som Polens syvende Ombuds­mann i sep­tem­ber 2015. Fra første dag har han job­bet for at uavhengige insti­tusjon­er som vern­er om borg­ernes ret­tigheter skal beholde sin plass i det polske sam­fun­net. Han men­er disse insti­tusjonene er truet.

Videre hevder Bod­nar at reg­jerin­gens poli­tikk bidrar til økt fremmed­frykt og legit­imer­er hat mot utsat­te grup­per. Som et motsvar til denne utviklin­gen job­ber han for at det skal under­vis­es om men­neskerettigheter og tol­er­anse i den polske skolen.

Raftos­tif­telsen ønsker med denne tildelin­gen å rette søkel­y­set mot den krevende situ­asjo­nen insti­tusjon­er som Ombuds­man­nen for men­neskerettigheter står i. 

– Utviklin­gen i Polen de siste årene går mot en inn­føring av et fler­talls­demokrati med en sterk poli­tisk kon­troll av dom­sto­lene og sivil­sam­fun­net. Mak­t­fordel­ing­sprin­sip­pet og rettsvesenets uavhengighet til­sidesettes. Ombuds­mann Bod­nar gjør en svært vik­tig og vanske­lig jobb, sier Lise Rakner.

I sin begrun­nelse for tildelin­gen framhev­er komitéen også Bod­nars innsats for minoriteters ret­tigheter. Bod­nar kjem­per mot den økende vold­en og hatet som rettes mot LHBTQ-befolknin­gen, etniske minoriteter, kvin­ner og funksjon­shemmede i Polen. 

Prestisjetung pris

Rafto­prisen tilde­les årlig per­son­er eller organ­isas­jon­er som forsvar­er men­neskerettigheter og demokrati. Prisen er blitt delt ut siden 1987 og har etter hvert blitt en prestis­je­tung pris som har opp­nådd stor inter­nasjon­al anerk­jen­nelse. Fire av mot­tak­erne har senere blitt tildelt Nobels fred­spris: Aung San Suu Kyi, José Ramos-Hor­ta, Shirin Eba­di og Kim Dae-Jung.

Tross prisens økende anerk­jen­nelse og pop­u­lar­itet finnes det kri­tiske røster. Blant annet høster stif­telsen kri­tikk for ikke å ha tatt sterkere avs­tand fra prisvin­neren i 1990,  Aung San Suu Kyi.

Du finner en over­sikt over tidligere pris­mot­takere på Raftos­tif­telsens nettside.

Rafto­prisen 2018 deles ut på Den Nationale Scene i Bergen 4. novem­ber kl. 18:00.

TEMA

R

aftopri
sen

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen