Ukens medienyheter: Kino, sportsrettigheter og oppkjøp

Klassekampens sjefredaktør går av, NRK får refs av Medietilsynet og kinoene går en lysere fremtid i møte. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

AT&T får kjøpe Time Warner

I tråd med Trumps val­gløfter gikk det amerikanske justis­de­parte­mentet til sak for å stanse USAs største tele- og bred­bånd­sel­skap AT&Ts kjøp av Time Warn­er, men en dom­mer har nå god­kjent kjøpet. Time Warn­er eier blant annet CNN, HBO og Warn­er Broth­ers, og kjøpet betyr at dis­trib­utøren AT&T får til­gang til mengder med attrak­tivt innhold. God­kjen­nin­gen kan også føre til at kabelsel­skapet Com­cast høyn­er sitt bud på 21st Cen­tu­ry Fox, som Dis­ney ønsker å overta.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS GUARDIAN (13/06/2018)

TV3 beholder håndball-EM og ‑VM

Nordic Enter­tain­ment Group, tidligere MTG, har sikret seg ret­tighetene til hånd­ball-VM og hånd­ball-EM frem til år 2025 og 2026, etter å ha slått TV 2 i budrun­dene. Kon­ser­net har også for­lenget ret­tighetene til hånd­ball-lig­aene EHF Cham­pi­ons League, Euro­pean Hand­ball League og EHF Cup frem til 2023.

LES MER HOS KAMPANJE (12/06/2018)

Norsk filmskaper med dokumentarer på Netflix

Film­skaperen Deeyah Khans doku­mentar­er «White Right: Meet­ing the Ene­my’» fra 2018 og «Jihad: A Sto­ry of the Oth­ers» fra 2015 skal vis­es på Net­flix. Deeyah Khan har vun­net en rekke pris­er for filmene sine, og har i mange år hatt Lon­don som base.

LES MER HOS SUNNMØRSPOSTEN (11/06/2018)

Deeyah Khans kri­tik­er­roste doku­mentar­er plukkes opp av Netflix.

Klassekampens sjefsredaktør går av

Klassekam­p­ens sje­fredak­tør, Bjør­gulv Braa­nen, har ori­en­tert de ansat­te i avisa om at han går av som redak­tør til høsten. Braa­nen har ledet Klassekam­p­en i 16 år, og har snudd driften fra konkurstruet avis til opplagssuk­sess – og med en lønn langt under andre top­pledere. Selv sier Braa­nen at han ønsker å fort­sette i redak­sjo­nen, men at det er ny ans­varlig redak­tør som får bestemme hva han skal jobbe med.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN
LES MER HOS MEDIER24 (11/06/2018)

Kinokjedene vil fremdeles ikke samarbeide med Nettkino

Strøm­met­jen­esten Net­tki­no, som siden 2016 har tilbudt nye norske filmer rett etter at de har gått på kino, samar­bei­der i dag med fire små kino­hus. Rundt halv­parten av strøm­mein­ntek­tene går til kinoene. De store kinok­je­dene ønsker der­i­mot ikke å være med på pros­jek­tet. Ifølge Jon Einar Sivert­sen i SF Kino/Odeon, bidrar Net­tki­no til mye kost­nad­er og for lite inntek­ter, mens Jan­nicke Hau­gen i Nordisk Film Kino men­er Net­tki­nos tilbud kan føre til en utvan­ning av kinovin­duet, som på sikt kan komme til å skade lønn­somheten for filmene.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (11/06/2018)

TV3-sjef slutter etter omorganisering

Sjef for MTGs TV-kanaler i Norge, Morten Micalsen, slut­ter etter at MTG del­er sel­skapet i to. TV- og radiokana­lene, samt strøm­met­jen­ester og pro­duk­sjon­s­sel­skaper, skilles ut som Nordic Enter­tain­ment Group, mens gjen­værende MTG skal fokusere på e‑sport og spill. Micalsens still­ing over­tas av Morten Aas, da den blir slått sam­men med hans still­ing som sjef for MTG Norge.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS MEDIER24 (11/06/2018)

Strømming svekker ikke kinoene

En under­søkelse gjen­nom­ført av Ipsos vis­er at barn og unge som strøm­mer mest, også er de som går mest på kino. Dermed ser det ut til at bekym­rin­gene for kinoenes framtid i konkur­ranse med strøm­met­jen­ester som Net­flix og HBO kan legges vekk. Inter­essen for film og dramapro­duk­sjon­er gir god uttelling for begge typer tilbud. Under­søkelsen er gjen­nom­ført blant 8–19-åringer på opp­drag fra Media Direct, det største sel­skapet innen kinoreklame i Norge.

LES MER HOS KAMPANJE (08/06/2018)

Ferske tall vis­er at kinoenes besøk­stall ved­var­er til tross for konkur­ranse fra strømmetjenester.

For lite nynorsk og samisk hos NRK

NRK, P4 og Radio Norge har i hov­ed­sak opp­fylt sine all­mennkringkaster­for­p­lik­telser i fjoråret, ifølge Medi­etil­synets nye rap­port. NRK hadde der­i­mot for liten andel nynorsk både på TV, radio og nett, og opp­fylte heller ikke kravet om jevn­lige pro­gram­mer for unge på samisk. Ifølge Mona Alette Sol­bakk i NRK Sáp­mi har NRK iverk­satt flere pros­jek­ter for unge samer, etter å ha fått kri­tikk for man­glende tilbud også i fjor.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (08/06/2018)

Amazon sikret seg Premier League-rettigheter

Etter at Sky Sports og BT Sport tidligere i år sikret seg fem av totalt syv ret­tighetspakker til fot­bal­li­gaen Pre­mier League, har en rekke aktør­er vist inter­esse for de to gjen­værende pakkene. Ama­zon la inn høyest bud for en av dem, og har nå sikret seg 20 kam­per per sesong i tre år fra og med 2019. Ret­tighetene gjelder kun i Storbri­tan­nia, og tilbys kost­nads­fritt til Ama­zon Primes abon­nen­ter. Pris­lap­pen er foreløpig ukjent. BT Sport sikret seg den siste pakken bestående av 20 kam­per, som de betalte 90 mil­lion­er pund for.

LES MER HOS BBC (08/06/2018)

TEMA

K

ino

4 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen