Ukens medienyheter: Kino, sportsrettigheter og oppkjøp

Klassekampens sjefredaktør går av, NRK får refs av Medietilsynet og kinoene går en lysere fremtid i møte. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

AT&T får kjøpe Time Warner

I tråd med Trumps valg­løf­ter gikk det ame­ri­kans­ke jus­tis­de­par­te­men­tet til sak for å stan­se USAs størs­te tele- og bred­båndsel­skap AT&Ts kjøp av Time War­ner, men en dom­mer har nå god­kjent kjø­pet. Time War­ner eier blant annet CNN, HBO og War­ner Brot­hers, og kjø­pet betyr at dis­tri­bu­tø­ren AT&T får til­gang til meng­der med attrak­tivt inn­hold. God­kjen­nin­gen kan også føre til at kabel­sel­ska­pet Com­cast høy­ner sitt bud på 21st Cen­tury Fox, som Dis­ney øns­ker å over­ta.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS GUARDIAN (13/06/2018)

TV3 beholder håndball-EM og ‑VM

Nor­dic Enter­tain­ment Group, tid­li­ge­re MTG, har sik­ret seg ret­tig­he­te­ne til hånd­ball-VM og hånd­ball-EM frem til år 2025 og 2026, etter å ha slått TV 2 i bud­run­de­ne. Kon­ser­net har også for­len­get ret­tig­he­te­ne til hånd­ball-liga­ene EHF Champions League, Euro­pean Hand­ball League og EHF Cup frem til 2023.

LES MER HOS KAMPANJE (12/06/2018)

Norsk filmskaper med dokumentarer på Netflix

Film­ska­pe­ren Deey­ah Khans doku­men­ta­rer «Whi­te Right: Meeting the Ene­my’» fra 2018 og «Jihad: A Story of the Others» fra 2015 skal vises på Net­flix. Deey­ah Khan har vun­net en rek­ke pri­ser for fil­me­ne sine, og har i man­ge år hatt Lon­don som base.

LES MER HOS SUNNMØRSPOSTEN (11/06/2018)

Deey­ah Khans kri­ti­ker­ros­te doku­men­ta­rer pluk­kes opp av Net­flix.

Klassekampens sjefsredaktør går av

Klasse­kam­pens sjef­re­dak­tør, Bjør­gulv Braa­nen, har ori­en­tert de ansat­te i avi­sa om at han går av som redak­tør til høs­ten. Braa­nen har ledet Klasse­kam­pen i 16 år, og har snudd drif­ten fra kon­kurs­tru­et avis til opp­lags­suk­sess – og med en lønn langt under and­re topp­le­de­re. Selv sier Braa­nen at han øns­ker å fort­set­te i redak­sjo­nen, men at det er ny ansvar­lig redak­tør som får bestem­me hva han skal job­be med.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN
LES MER HOS MEDIER24 (11/06/2018)

Kinokjedene vil fremdeles ikke samarbeide med Nettkino

Strøm­me­tje­nes­ten Nett­kino, som siden 2016 har til­budt nye nors­ke fil­mer rett etter at de har gått på kino, sam­ar­bei­der i dag med fire små kino­hus. Rundt halv­par­ten av strøm­me­inn­tek­te­ne går til kino­ene. De sto­re kino­kje­de­ne øns­ker der­imot ikke å være med på pro­sjek­tet. Iføl­ge Jon Einar Sivert­sen i SF Kino/Odeon, bidrar Nett­kino til mye kost­na­der og for lite inn­tek­ter, mens Jan­nicke Hau­gen i Nor­disk Film Kino mener Nett­kinos til­bud kan føre til en utvan­ning av kin­o­vin­du­et, som på sikt kan kom­me til å ska­de lønn­som­he­ten for fil­me­ne.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (11/06/2018)

TV3-sjef slutter etter omorganisering

Sjef for MTGs TV-kana­ler i Nor­ge, Mor­ten Mical­sen, slut­ter etter at MTG deler sel­ska­pet i to. TV- og radio­ka­na­le­ne, samt strøm­me­tje­nes­ter og pro­duk­sjons­sel­ska­per, skil­les ut som Nor­dic Enter­tain­ment Group, mens gjen­væ­ren­de MTG skal foku­se­re på e‑sport og spill. Mical­sens stil­ling over­tas av Mor­ten Aas, da den blir slått sam­men med hans stil­ling som sjef for MTG Nor­ge.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS MEDIER24 (11/06/2018)

Strømming svekker ikke kinoene

En under­sø­kel­se gjen­nom­ført av Ipsos viser at barn og unge som strøm­mer mest, også er de som går mest på kino. Der­med ser det ut til at bekym­rin­ge­ne for kino­enes fram­tid i kon­kur­ran­se med strøm­me­tje­nes­ter som Net­flix og HBO kan leg­ges vekk. Inter­es­sen for film og drama­pro­duk­sjo­ner gir god uttel­ling for beg­ge typer til­bud. Under­sø­kel­sen er gjen­nom­ført blant 8–19-åringer på opp­drag fra Media Direct, det størs­te sel­ska­pet innen kino­re­kla­me i Nor­ge.

LES MER HOS KAMPANJE (08/06/2018)

Fers­ke tall viser at kino­enes besøks­tall ved­va­rer til tross for kon­kur­ran­se fra strøm­me­tje­nes­ter.

For lite nynorsk og samisk hos NRK

NRK, P4 og Radio Nor­ge har i hoved­sak opp­fylt sine all­menn­kring­kas­ter­for­plik­tel­ser i fjor­året, iføl­ge Medie­til­sy­nets nye rap­port. NRK had­de der­imot for liten andel nynorsk både på TV, radio og nett, og opp­fyl­te hel­ler ikke kra­vet om jevn­li­ge pro­gram­mer for unge på samisk. Iføl­ge Mona Alet­te Sol­bakk i NRK Sáp­mi har NRK iverk­satt fle­re pro­sjek­ter for unge samer, etter å ha fått kri­tikk for mang­len­de til­bud også i fjor.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (08/06/2018)

Amazon sikret seg Premier League-rettigheter

Etter at Sky Sports og BT Sport tid­li­ge­re i år sik­ret seg fem av totalt syv ret­tig­hets­pak­ker til fot­bal­liga­en Pre­mi­er League, har en rek­ke aktø­rer vist inter­es­se for de to gjen­væ­ren­de pak­ke­ne. Ama­zon la inn høy­est bud for en av dem, og har nå sik­ret seg 20 kam­per per sesong i tre år fra og med 2019. Ret­tig­he­te­ne gjel­der kun i Stor­bri­tan­nia, og til­bys kost­nads­fritt til Ama­zon Pri­mes abon­nen­ter. Pris­lap­pen er fore­lø­pig ukjent. BT Sport sik­ret seg den sis­te pak­ken bestå­en­de av 20 kam­per, som de betal­te 90 mil­lio­ner pund for.

LES MER HOS BBC (08/06/2018)

TEMA

K

ino

4 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen