Pensjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Pensjon

  Fra SNL

 • pensjon

  Pensjon er penger man har krav på når man har nådd en viss alder, når man har betydelig og varig nedsatt arbeidsevne, eller når forsørgeren dør. Alderspensjon er en ytelse som utbetales fra en viss alder og livet ut. Utbetalingsperioden kan også være begrenset til et bestemt antall år eller stoppe ved en bestemt alder. Uførepensjon utbetales når man helt eller delvis er arbeidsufør og inntil retten til alderspensjon inntrer.

 • alderspensjon

  Alderspensjon er en pengeutbetaling man får fra en viss alder og livet ut. Utbetalingsperioden kan også være begrenset til et bestemt antall år eller stoppe ved en bestemt alder. Den viktigste ordningen for alderspensjon i Norge er det offentlige pensjonssystemet i folketrygden som omfatter alle som er bosatt i landet..

  Fra wikipedia

 • Avtalefestet pensjon

  Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjonsordning for ansatte i bedrifter som er medlemmer og betaler til AFP-ordningen.

 • Pensjon

  Pensjon er en betegnelse for en rekke offentlige og private ytelser som har det til felles at de skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt eller mangel på slik inntekt enten ved varig yrkeshemmende sykdom (uførepensjon) eller ved oppnådd avtalt alder (alderspensjon).

 • Pensjoner i Norge

  Norske pensjoner er av tre typer: Statspensjoner, tjenestepensjon og individuelle eller personlige pensjoner.