Om «Til saken – etikk og retorikk i den offentlige debatten»

Dette er basert på en bokanmeldelse for det akademiske tidsskriftet Rhetorica Scandinavica og har følgelig ikke så sterkt "bloggpreg" som en del av de andre tekstene. Jeg tror likevel den kan være interessant for flere av retorikkbloggens lesere. Jeg ender uansett opp med å anbefale boken - også i år - som julegave.

Du skal ikke snakke lenge med en norsk akademik­er som beg­y­nte sine læreår på 60- eller 70-tal­let før de uttrykker savn etter filosofen Arne Næss smått leg­en­dariske inn­førings­bok “En del ele­men­tære logiske emn­er.” Næss ide til den for­bere­dende utdan­nelsen til uni­ver­sitetet var et dan­nelsespros­jekt. Stu­den­tene ble pre­sen­tert for normer for sak­lig diskusjon, hvor man måtte “unngå ten­den­siøst” utenom­snakk, gjen­givelser, fler­ty­dighet, bruk av strå­menn, samt vise for­sik­tighet med ironi, sarkasme, skjell­sord, over­driv­elser, etc. Om Næss krav til den dan­nende sam­tal­en fikk et tøft møte med virke­ligheten i både Stu­den­ter­sam­funn og aviss­pal­tene, stod den like fullt som et slags ide­al å strekke seg etter. Enkelte har hevdet, som Bernt Hagtvet, at inn­førings­bo­ken til Næss er den vik­tig­ste etter kri­gen:

Gjen­nom rekker av pre­sis­eringer kunne man nå frem til bedre og bedre kunnskap om både din egen og din mot­standers reson­nementer. Under lå et etisk imper­a­tiv som ikke er blitt min­dre aktuelt med årene: Respekt for mot­standeren som likeverdig part­ner i en felles erk­jen­nelsessøken, ikke en hump på den sol­belyste vei til Sannhet.

Hagtvet mente føl­gelig at omleg­gin­gen av pen­sum og kvalitet­sre­for­men var en skan­dale, han har skrevet begeistret om Næss bok: “Du ver­den så løf­tende det var å skrelle av språkets mangety­dighet og se dets uen­delige fall­gru­ver!” Nå vil nok mange med utgangspunkt i retorikken stille spørsmål ved hvor enkelt det er å “skrelle av språkets mangety­dighet.” Man kan også stille spørsmål ved selve utgang­punk­tet for analy­sen – å lage all­men­ngyldige regler som vil gjelde i enhver situ­asjon. Som Georg Johan­nesen vis­st­nok sa på sem­i­nar ved filosofisk insti­tutt i Oslo: “Her må dere inn­føre tid og rom.” Alt­så: situ­asjons­be­vis­s­thet, og respekt for det unike i hver enkelt sak. Det er for eksem­pel utgang­punkt for sam­ta­l­ene i Kon­flik­trå­dene, hvor man ikke ham­r­er sak­lighet­slære inn i men­nesker som møter til megling, men lar dem bruke sitt eget språk for å komme frem til løs­ninger på vanske­lige saker.

Nå er ikke tema her pen­sum til ex.phil og ex.fac ved norske uni­ver­siteter. Men boken til Helge Svare, «Til sak­en – etikk og retorikk i den offentlige debat­ten» han­dler om samme tema Næss i sin tid dan­net en slags stan­dard for i Norge: Hvor­dan skal vi debat­tere? Kan vi i det hele tatt snakke om regler for god offentlig sam­tale? Boken har fått ufort­jent lite omtale, til tross for at den går inn i et prob­lem eldre enn 50-tal­let, ja vi kan si like gam­melt som sivil­isas­jo­nen – og høyak­tuelt for oss i Norge etter ter­roren 22.07.11. Tit­te­len og omslaget er litt kjedelig. Men målet mel­lom perme­ne er ambisiøst: å behan­dle de vanske­lig­ste offent­lighetsspørsmå­lene i et språk alle som ram­ler innom en Face­book-debatt kan forstå. Og det er her boken kan­skje har sin største force. Utgangspunk­tet for Svare er sam­tal­en i det mod­erne infor­masjon­ssam­fun­net. Han bruk­er nettde­bat­ter, aviskro­nikker, kom­men­tar­felt, osv. som sitt analy­seob­jekt. Her­fra går han gjen­nom de fleste tegn på sak­lighet og usak­lighet i en mening­sutvek­sling. Dette er kjent stoff fra retorikken. Ad Hominem-argu­menter, kildekri­tikk, hers­keteknikk, strå­menn og offer­re­torikk blir alle illus­tr­ert. Som god human­ist før­er han oss også til ordenes opprin­nelige betyd­ning. Tol­er­anse som begrep opp­stod som en reak­sjon på de blodi­ge reli­gion­skri­gene i Europa på 1600-tal­let, og «hadde da en betyd­ning som lig­ger nærmere det norske ordet ‘å tåle’. Ideen var at man skulle tåle å omgås andre men­nesker med en annen tro, og ikke for­følge dem med våpen i hånd.» Det å tol­erere betyr ikke at man må like. Svare fork­lar­er også opphavet til ordet «respekt», som kom­mer fra latin, re spectere, og betyr «å se tilbake på». Det han­dler om at man kan se hveran­dre i øynene. I det strengt hier­arkiske Romer­riket krevde det samme sosiale sta­tus. Respekt betyr således ikke å god­ta alt: «Tvert imot kunne man si at åpen­het om uenighet inngår som en nød­vendig dimen­sjon av respekt. Å ikke si ifra er respektløst.»

Svare vis­er hvor­dan aktør­er på begge sider i krevende debat­ter forsøk­er å tvinge oss inn i en fal­sk enten-eller-diko­to­mi. Er du mot å trykke satire av pro­feten Mohammed? Ja, da er du mot ytrings­fri­het. Er du for å trykke satire av Mohammed? Ja, da er du mot mus­limer. Og vi kan spørre oss: Hvor­for er vi havnet i den situ­asjo­nen, at man føler seg nærmest kjedelig — når man sier at dette er ekte dilem­maer, og vi må lære oss å leve med dem? I Skan­di­navia i dag er kon­flik­ten om verdier ofte vanske­ligere enn kon­flik­ten mel­lom arbeid og kap­i­tal. Men i begge til­feller finnes de beste løs­nin­gene i møte mel­lom ekte men­nesker i ekte forhan­dlinger. Tankene mine går til Anders Johansen og Jens Kjeld­sens bok om norsk poli­tisk retorikk, «Virk­somme ord». Et poeng der, er at den norske offent­ligheten, og fak­tisk den norske iden­titeten, har kom­met styr­ket ut av definerende kon­flik­ter som EU-stri­den, mål­stri­den, arbei­der­beveg­elsens kamp for poli­tisk makt og kvin­nefrigjørin­gen. «Den poli­tiske tal­ens his­to­rie er frem­for alt en his­to­rie om strid, til dels vold­som, ufor­son­lig», skriv­er de, men videre: «Når alt kom til alt var det kon­frontasjo­nen som brak­te for­son­ing.» Jeg innbiller meg at man kan bruke en lig­nende inn­fallsvinkel til de store strid­stemaene også i Sverige og Danmark.

Om «Til sak­en» skal kri­tis­eres for noe, så er det at den burde brukt mer plass på ver­di­en av uenighet. Svare skriv­er kort om statsviter Chan­tal Mouffe og ago­nis­men, men her foregår det flere inter­es­sante faglige diskusjon­er. Mouffe beskriv­er ago­nis­mens debatt mel­lom ulike stand­punkt slik:

In that case we are faced not with the friend-ene­my-rela­tion, but a rela­tion of what I call adver­saries. The major dif­fer­ence between ene­mies and adver­saries is that adver­saries are, so to speak, ‘friend­ly ene­mies’ in the sense that they have got some­thing in com­mon: they share a sym­bol­ic space.

Mouffe for­mulerer et syn på kon­flikt og offentlig debatt med berøringspunk­ter med det Robert Ivie argu­menter­er for i artikke­len “Den onde fien­den vs. Den agon­stiske andre.” – da i spørsmål knyt­tet til krigsre­torikk. Ivie leg­ger også vekt på et felles sym­bol­sk rom. Han taler for et høyt kon­flik­t­nivå i sam­fun­net, men insis­ter­er på vik­tigheten av grunn­leggende respekt. Ond­skap kan ikke være et argu­ment om Den Andre, som han skriv­er: “Å hevde at en mot­stander tar feil, snarere enn å hevde at han er ond, er en nød­vendighet der­som man vil opp­nå og etter­leve et demokratisk per­spek­tiv.” En kjerne i spørsmålet om retorikk og kon­flik­tløs­ning er og blir hvor­dan vi snakker med dem vi er uenig med, hvilke kon­sept vi har for dem, og hvilke fel­lesskap vi deler.

Chris­t­ian Kock har som kjent skrevet flere artik­ler hvor han går i rette med en over­foren­klet haber­masian­sk innstill­ing til den offentlige debat­ten, hvor alle debat­ter via «det bedre argu­mentets særeg­ne tvan­gløse tvang» skal bevege seg mot kon­sen­sus. Det ser alt­så ut til å foregå en rekke vik­tige diskusjon­er i møtet mel­lom det vi kan kalle en haber­masian­sk offent­lighet­ste­ori og Mouffes ago­nisme. Bl.a. har Hal­l­vard Moe, Jakob Svens­son og Kari Karp­pinen tatt til orde for det de kaller en “teo­retisk eklek­ti­sisme” hvor de vis­er i konkrete analyser av hen­holdsvis Pub­lic Broad­cast­ing-debat­ter og sven­sk lokalpoli­tikk, hvor­dan man kan trekke på begge teori­er. Et annet eksem­pel er MA-opp­gaven «Om retorik­eren» (2012) av Sine H. Bjordal ved Uni­ver­sitetet i Oslo, som utforsker retorikkens rolle i et haber­masian­sk system.

Hvis vi skal lete etter en kjerne i debat­ten om debat­ten, er det kan­skje det enkle spørsmålet «Kan ord skade?» Her skriv­er Svare om en NRK-repor­tas­je hvor Frp-rep­re­sen­tant Chris­t­ian Tybring-Gjed­de sto frem med sykemeld­ing etter trusler og hets. Trusler er, som Svare påpeker, uak­sept­abelt, og burde straf­fe­for­følges. Men repor­tas­jen leg­ger vekt på at det var en kro­nikk som utløste sykemeldin­gen – for det var den samme Tybring-Gjed­de som høsten 2012 sa det var «forkastelig» at Oslos ord­før­er Fabi­an Stang del­tok i en mark­er­ing mot YouTube-fil­men «The inno­cence of Mus­lims» for­di det «Uansett vil være en legit­imer­ing av demon­strasjo­nen og mus­limers rett til kren­ke­thet og raseri». Om dette skriv­er Svare: «Hvis ordene oppleves å ha en slik destruk­tiv kraft her, burde ikke da Frp-poli­tik­eren (i dette til­fel­let) selv være mer for­sik­tig med hvilke ord han bruk­er i den poli­tiske retorikken?» Som kuriosa kan det nevnes at både Dag­bladets måte å redi­gere kro­nikken og NRKs repor­tas­je fikk PFU-kritikk.

Kon­flikt er nød­vendig for frem­drift. Men det sym­bol­ske rom­met kon­flik­tene foregår innen­for, er ikke uten grenser. Hva hvis for eksem­pel Aften­posten, eller en annen avis, trykker en kro­nikk av Anders Behring Breivik? Kan det bidra til et bedre sam­funn? Hvis man er mot det, er man dermed mot ytrings­fri­het? Er jeg mot ytrings­fri­het for­di jeg men­er det er galt av avisene å trykke kro­nikker av blog­geren “Fjord­man” – ter­ror­is­tens største inspi­rasjon­skilde? Eller bruk­er jeg sim­pelthen min ytrings­fri­het til å si i fra om det? Flere i Norge vel­ger den lette løs­nin­gen og sier de ikke vil ha noen “debatt om debat­ten” – men debat­ten om ytrings­fri­het, ytringsans­var, eller ytringsans­tendighet som Kjell Lars Berge har kalt det, blir stadig mer aktuell — ikke min­dre. Den er som Håvard Nyhus skriv­er kom­met for å bli. Det er en naturlig kon­sekvens av en stadig mer glob­alis­ert og umid­del­bar offentlighet.

Svares bok er et vik­tig inn­legg i denne debat­ten. Best lik­er jeg kan­skje hans eksem­pel­bruk. Han tar utgangspunkt i Mills klas­siske ytrings­fri­het­sar­gu­men­tasjon i On Lib­er­ty, og vis­er til hvor sterkt argu­mentet om men­neskenes feil­barhet fremde­les står seg. Alt­så, vi trenger ytrings­fri­het, for det er den beste måten å kor­rigere feil og man­gler i et sam­funn. Men det betyr naturligvis ikke at ytrings­fri­het trum­fer alle andre verdier. Vi inngår, som alltid, i forhan­dlinger med våre omgivelser. Svare sam­men­lign­er det med en far som tar med seg sin åtte år gam­le sønn på fjell­tur i tynne joggesko og med dårlig pro­viant. Hvis sam­fun­net ender opp med å måtte red­de de to ned fra fjel­let, vil faren mot­ta berettiget kri­tikk for ikke å ha ful­gt fjel­l­vettre­g­lene. Da vil det bli sett på som et lite adek­vat svar å komme med: “Du vil ta fra meg fri­heten til å gå hvor jeg vil.” I ytrings­fri­hets­de­bat­ten blir dette argu­mentet merke­lig – og usak­lig nok – ofte brukt. Men Svares bok er med på å bel­yse at dette ikke først og fremst er en juridisk debatt, men en etisk og retorisk. Mitt håp er at vi får flere slike bøk­er om debat­ten om debat­ten i årene som kommer.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen