Politiets sikkerhetstjeneste

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Politiets sikkerhetstjeneste

  Fra SNL

 • Politiets sikkerhetstjeneste

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er en spesialavdeling i politiet som skal forebygge, motvirke og etterforske lovbrudd mot rikets sikkerhet og selvstendighet, ulovlig etterretningsvirksomhet, ulovlig teknologioverføring, spredning av masseødeleggelsesvåpen, sabotasje og politisk motivert vold, herunder terrorisme. Frem til 1. januar 2002 het PST Politiets overvåkingstjeneste, forkortet POT.

 • romavlytting

  Romavlytting er hemmelig avlytting eller opptak ved hjelp av tekniske hjelpemidler av samtaler hvor vedkommende ikke selv deltar. Romavlytting er straffbart og med en strafferamme på inntil to års fengsel (straffeloven § 205). Politiet og Politiets sikkerhetstjeneste kan imidlertid få kjennelse fra retten (og i visse tilfeller fra påtalemyndigheten) til å benytte romavlytting i etterforskning og forebygging av alvorlige straffbare handlinger, men da under strenge vilkår.

  Fra wikipedia

 • Politi

  For informasjon om politiet i Norge, se Politiet (Norge).

 • Politiet (Norge)

  Politiet i Norge (formelt benevnt politi- og lensmannsetaten) er en riksdekkende statlig etat i Norge som skal bekjempe kriminalitet og sørge for orden i det daglige.

 • Politiets sikkerhetstjeneste

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er Norges sikkerhetstjeneste og en del av den norske politi- og lensmannsetaten.

Mer om Politiets sikkerhetstjeneste fra Vox Publicas arkiv