Politiets sikkerhetstjeneste

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Politiets sikkerhetstjeneste

  Fra SNL

 • Politiets sikkerhetstjeneste

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har som primær oppgave og ansvar å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Politifaglig og administrativt er PST direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. For påtalemessige forhold og gjennomføring av etterforskning er PST underlagt riksadvokaten. PSTs oppgaver, virksomhet og organisasjon er gitt i Instruks for Politiets sikkerhetstjeneste av 19.

 • PST-instruksen

  PST-instruksen er en norsk forskrift som har som formål å utfylle politilovens bestemmelser og fastsetter nærmere regler om Politiets sikkerhetstjenestes oppgaver, virksomhet og organisasjon. Instruksen gjelder for enhver som er ansatt i Politiets sikkerhetstjeneste, samt øvrige ansatte i politiet når disse utfører oppgaver for tjenesten. .

  Fra wikipedia

 • Politi

  For informasjon om politiet i Norge, se Politiet (Norge).Politi er offentlige myndigheter som skal håndheve og opprettholde lov og orden og bekjempe kriminalitet.

 • Politiet (Norge)

  Politiet i Norge (formelt benevnt politi- og lensmannsetaten) er en riksdekkende statlig etat i Norge som skal bekjempe kriminalitet og sørge for orden i det daglige.

 • Politiets sikkerhetstjeneste

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er Norges sikkerhetstjeneste og innenlands etterretnings­tjeneste.

Mer om Politiets sikkerhetstjeneste fra Vox Publicas arkiv