Ukens medienyheter: Moms, innovasjon og sikkerhet

WhatsApp-brukere rammes av sikkerhetsbrist, Medietilsynet deler ut 10 millioner i innovasjonsstøtte, Facebook-grunnlegger Chris Hughes mener selskapet bør deles opp og Amedia sier opp distribusjonsavtaler med 20 aviser. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Full forvirring om momsfritak for fagpressen

Norske fagtidsskrifter ble lovet moms­fritak i 2018, men har måt­tet vente til rev­idert nasjon­al­bud­sjett i år før fritaket ble inn­fridd. Men jube­len lar vente på seg, siden fritaket bare skal gis til elek­tro­n­iske tidsskrifter med num­mer­erte, faste utgivelser som ikke blir opp­datert etter pub­lis­er­ing. Dagens dig­i­tale fag­blad­er er selvsagt dynamiske, med opp­da­teringer når nytt innhold er klart. Sam­tidig har reg­jerin­gen sig­nalis­ert at den ønsker økt dig­i­talis­er­ing av medi­ene, noe et slikt moms­fritak ikke vil opp­muntre til.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS MEDIER24 (15/05/2019)

Amedia sier opp distribusjonsavtaler med 20 aviser

Ame­dia sier opp avtaler om lev­er­ing av mer enn 20 avis­er, for­di kon­ser­net vil sette opp prisene. Bak­grun­nen er at det stadig er færre avis­er som leveres, slik at inntek­tene går ned. Lokalavisen Eidsvoll Ullen­sak­er Blad hevder prisøknin­gen de er fore­speilet er på 35 pros­ent. Prisøknin­gen gjelder både lokalavis­er og riks­dekkende avis­er som Klassekam­p­en, Natio­nen, Vårt Land, Aften­posten, Dagens Næringsliv og Finansavisen. Mange av de samme avisene rammes av postens kutt i leveringsdager.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (DN+)
LES MER HOS JOURNALISTEN (15/05/2019)

Bråk rundt strømmetjenesten Storytel

Mens inntek­tene fra strøm­ming av lyd­bøk­er går i været, er det mis­nøye med tjen­esten Sto­ry­tel. Cap­pe­len Damm eier halv­parten av Sto­ry­tel, og lovet i 2017 for­fat­terne sine en min­ste­sats for strøm­ming av lyd­bøk­er. Nå vis­er det seg at flere for­fat­tere hverken har fått min­ste­sats eller den avtal­en for­fat­terne ble lovet med strøm­met­jen­esten. I til­legg har Sto­ry­tel sagt opp avtal­en med en rekke norske for­fat­tere via et sven­sk for­lag som utgir lyd­bøk­er, og gitt en begrun­nelse ingen kjen­ner seg igjen i.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN
LES MER HOS BOK365 (15/05/2019)

EU gransker Telias kjøp av Bonnier Broadcasting

EU-kom­misjo­nen har åpnet en full gransk­ing av Telias kjøp av Bon­nier Broad­cast­ing, som består av TV 4, C‑More og den finske kanalen MTV3. Kjøpet vil styrke Telias still­ing i TV-marke­dene særlig i Fin­land og Sverige, og fryk­ten er at konkur­renter skvis­es ut av marke­dene. EU-kom­misjo­nens for­mål er å sikre at kjøpet ikke med­før­er økte pris­er eller dårligere utvalg av TV-kanaler i Sverige og Finland.

LES MER HOS KAMPANJE (15/05/2019)

Alvorlig sikkerhetsbrist i WhatsApp

Samtlige 1,5 mil­liarder brukere av meld­ingsap­pen What­sApp har fått beskjed om å opp­datere appen på grunn av et oppdaget sikker­het­shull. Hackere har klart å installere et spi­onpro­gram ved å ringe brukere via appen. Selv de som ikke svarte på anropet kan ha blitt infis­ert. Ifølge Finan­cial Times skal spi­onpro­gram­met ha vært utviklet av det israelske sel­skapet NSO. 

LES MER PÅ TEK.NO (15/05/2019)

Momsen på e‑bøker og lydbøker fjernes

Reg­jer­ingspar­tiene ble enige om å fjerne mom­sen på e‑bøker i fjor, men fritaket ble utsatt i høstens stats­bud­sjett. I det rev­iderte nasjon­al­bud­sjet­tet har reg­jerin­gen bestemt seg for å iverk­sette forslaget om å fjerne merver­diavgiften på 25 pros­ent. Også strøm­met­jen­estene som Sto­ry­tel og Fabel vil slippe moms. Ifølge kul­tur­min­is­ter Trine Skei Grande skal fritaket ikke kobles til en type for­mat eller papirutgivelse. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (14/05/2019)

Salget av papirbøker fortsetter å synke

Ferske sal­gstall fra For­leg­ger­forenin­gen vis­er at april­re­sul­tatet er det dårlig­ste siden 2006. Det er norsk skjønnlit­ter­atur for vok­sne som synker mest. I løpet av årets fire første måned­er sank omset­nin­gen av norsk skjønnlit­ter­atur med hele 39 pros­ent. Sal­get av lyd­bøk­er, som inklud­er­er strøm­met­jen­ester, økte der­i­mot. Strøm­ming av lyd­bøk­er er dermed med på å dempe fal­l­et for for­la­gene, men inntek­tene fra strøm­ming er langt min­dre enn papirin­ntek­tene. Medieforsker Tore Slaat­ta tror bok­sal­get vil ta seg opp i forbindelse med høstens bokmesse i Frank­furt, hvor Norge stiller med utgivelser fra de største forfatterne.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (14/05/2019)

Vil sikre bredbånd i distriktene

Telenors varsel om at kob­ber­net­tet ikke vil bli ved­like­holdt, skapte bekym­ring hos mange som baser­er net­til­gan­gen sin på ADSL. ADSL er bred­bånd via fast­tele­fon­net­tet, en løs­ning som fun­ger­er godt der det ikke er bygd ut kabel- eller fiber­nett. Prob­lemet er at det i spredt­bygde strøk ikke vil komme noe alter­na­tiv til kob­ber­net­tet når Telenor fas­er det ut. Reg­jerin­gen har nå satt av 50 mil­lion­er til utbyg­ging av bred­bånd i områder der de kom­mer­sielle sel­skapene men­er det ikke er lønn­somt nok.

LES MER HOS KAMPANJE (13/05/2019)

Medietilsynet anbefaler femårig FM-forlengelse

I fjor ba Kul­tur­de­parte­mentet Medi­etil­synet utrede om FM-kons­esjonene for lokalra­dio skal for­lenges ytterligere, ved å blant annet kart­legge økono­mi og sta­tus for dig­i­talis­er­ing. Nå er Medi­etil­synets anbe­fal­ing klar. Tilsynet fores­lår en FM-for­len­gelse på fem år samt en ny driftsstøtte til lokalra­dio­er som dig­i­talis­eres. Tilsynet anbe­faler også å skjerpe vilkårene for lokalra­dioene i slukkeom­rå­dene ved å inn­føre reklame­for­bud. Den kom­mer­sielle inntek­ts­grensen er i dag på 135 000 kroner.

LES MER HOS MEDIETILSYNET (13/05/2019)

Facebook-grunnlegger mener selskapet bør deles opp

Chris Hugh­es, som grunnla Face­book sam­men med Mark Zucker­berg, men­er sel­skapet har fått for mye makt og synes Face­book bør deles opp. Han peker blant annet på Cam­bridge Ana­lyt­i­ca-skan­dalen som en av årsak­ene til at mak­ten bør begrens­es. Hugh­es fryk­ter at Zucker­berg er omringet av folk som kun forsterk­er menin­gene hans i stedet for å utfor­dre dem.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (13/05/2019)

Medietilsynet deler ut 10 millioner i innovasjonsstøtte

Til sam­men 23 pros­jek­ter står på mot­tak­erlis­ten når Medi­etil­synet for andre gang del­er ut inno­vasjon­sstøtte. Pot­ten er på 10 mil­lion­er kro­ner. Med 1,1 mil­lion­er kro­ner er det Land­slaget for lokalavis­er (LLA) som får den største enkelt­sum­men. Halv­parten av medi­ene som mot­tar støtte er små, lokale nyhetsmedier.

LES MER HOS JOURNALISTEN (13/05/2019)

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen