Ukens medienyheter: Moms, innovasjon og sikkerhet

WhatsApp-brukere rammes av sikkerhetsbrist, Medietilsynet deler ut 10 millioner i innovasjonsstøtte, Facebook-grunnlegger Chris Hughes mener selskapet bør deles opp og Amedia sier opp distribusjonsavtaler med 20 aviser. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Full forvirring om momsfritak for fagpressen

Nors­ke fag­tids­skrif­ter ble lovet moms­fri­tak i 2018, men har måt­tet ven­te til revi­dert nasjo­nal­bud­sjett i år før fri­ta­ket ble inn­fridd. Men jube­len lar ven­te på seg, siden fri­ta­ket bare skal gis til elekt­ro­nis­ke tids­skrif­ter med num­me­rer­te, fas­te utgi­vel­ser som ikke blir opp­da­tert etter pub­li­se­ring. Dagens digi­ta­le fag­bla­der er selv­sagt dyna­mis­ke, med opp­da­te­rin­ger når nytt inn­hold er klart. Sam­ti­dig har regje­rin­gen sig­na­li­sert at den øns­ker økt digi­ta­li­se­ring av medie­ne, noe et slikt moms­fri­tak ikke vil opp­munt­re til.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS MEDIER24 (15/05/2019)

Amedia sier opp distribusjonsavtaler med 20 aviser

Ame­dia sier opp avta­ler om leve­ring av mer enn 20 aviser, for­di kon­ser­net vil set­te opp pri­se­ne. Bak­grun­nen er at det sta­dig er fær­re aviser som leve­res, slik at inn­tek­te­ne går ned. Lokal­avi­sen Eids­voll Ullens­aker Blad hev­der pris­øk­nin­gen de er fore­spei­let er på 35 pro­sent. Pris­øk­nin­gen gjel­der både lokal­avi­ser og riks­dek­ken­de aviser som Klasse­kam­pen, Natio­nen, Vårt Land, Aften­pos­ten, Dagens Nærings­liv og Finans­avi­sen. Man­ge av de sam­me avi­se­ne ram­mes av pos­tens kutt i leve­rings­da­ger.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (DN+)
LES MER HOS JOURNALISTEN (15/05/2019)

Bråk rundt strømmetjenesten Storytel

Mens inn­tek­te­ne fra strøm­ming av lyd­bø­ker går i været, er det mis­nøye med tje­nes­ten Story­tel. Cap­pe­len Damm eier halv­par­ten av Story­tel, og lovet i 2017 for­fat­ter­ne sine en minste­sats for strøm­ming av lyd­bø­ker. Nå viser det seg at fle­re for­fat­te­re hver­ken har fått minste­sats eller den avta­len for­fat­ter­ne ble lovet med strøm­me­tje­nes­ten. I til­legg har Story­tel sagt opp avta­len med en rek­ke nors­ke for­fat­te­re via et svensk for­lag som utgir lyd­bø­ker, og gitt en begrun­nel­se ingen kjen­ner seg igjen i.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN
LES MER HOS BOK365 (15/05/2019)

EU gransker Telias kjøp av Bonnier Broadcasting

EU-kom­mi­sjo­nen har åpnet en full grans­king av Telias kjøp av Bon­ni­er Broad­cas­ting, som består av TV 4, C‑More og den fins­ke kana­len MTV3. Kjø­pet vil styr­ke Telias stil­ling i TV-mar­ke­de­ne sær­lig i Fin­land og Sve­ri­ge, og fryk­ten er at kon­kur­ren­ter skvi­ses ut av mar­ke­de­ne. EU-kom­mi­sjo­nens for­mål er å sik­re at kjø­pet ikke med­fø­rer økte pri­ser eller dår­li­ge­re utvalg av TV-kana­ler i Sve­ri­ge og Fin­land.

LES MER HOS KAMPANJE (15/05/2019)

Alvorlig sikkerhetsbrist i WhatsApp

Samt­li­ge 1,5 mil­li­ar­der bru­ke­re av mel­dings­ap­pen Whats­App har fått beskjed om å opp­da­te­re appen på grunn av et opp­da­get sik­ker­hets­hull. Hacke­re har klart å instal­le­re et spion­pro­gram ved å rin­ge bru­ke­re via appen. Selv de som ikke svar­te på anro­pet kan ha blitt infi­sert. Iføl­ge Finan­ci­al Times skal spion­pro­gram­met ha vært utvik­let av det isra­els­ke sel­ska­pet NSO. 

LES MER PÅ TEK.NO (15/05/2019)

Momsen på e‑bøker og lydbøker fjernes

Regje­rings­par­ti­ene ble eni­ge om å fjer­ne mom­sen på e‑bøker i fjor, men fri­ta­ket ble utsatt i høs­tens stats­bud­sjett. I det revi­der­te nasjo­nal­bud­sjet­tet har regje­rin­gen bestemt seg for å iverk­set­te for­sla­get om å fjer­ne mer­verdi­av­gif­ten på 25 pro­sent. Også strøm­me­tje­nes­te­ne som Story­tel og Fabel vil slip­pe moms. Iføl­ge kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de skal fri­ta­ket ikke kob­les til en type for­mat eller papir­ut­gi­vel­se. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (14/05/2019)

Salget av papirbøker fortsetter å synke

Fers­ke salgs­tall fra For­leg­ger­for­enin­gen viser at april­re­sul­ta­tet er det dår­ligs­te siden 2006. Det er norsk skjønn­lit­te­ra­tur for voks­ne som syn­ker mest. I løpet av årets fire førs­te måne­der sank omset­nin­gen av norsk skjønn­lit­te­ra­tur med hele 39 pro­sent. Sal­get av lyd­bø­ker, som inklu­de­rer strøm­me­tje­nes­ter, økte der­imot. Strøm­ming av lyd­bø­ker er der­med med på å dem­pe fal­let for for­la­ge­ne, men inn­tek­te­ne fra strøm­ming er langt mind­re enn papir­inn­tek­te­ne. Medie­fors­ker Tore Slaat­ta tror bok­sal­get vil ta seg opp i for­bin­del­se med høs­tens bok­mes­se i Frank­furt, hvor Nor­ge stil­ler med utgi­vel­ser fra de størs­te for­fat­ter­ne.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (14/05/2019)

Vil sikre bredbånd i distriktene

Tele­nors var­sel om at kob­ber­net­tet ikke vil bli ved­li­ke­holdt, skap­te bekym­ring hos man­ge som base­rer nettil­gan­gen sin på ADSL. ADSL er bred­bånd via fast­te­le­fon­net­tet, en løs­ning som fun­ge­rer godt der det ikke er bygd ut kabel- eller fib­er­nett. Pro­ble­met er at det i spredt­byg­de strøk ikke vil kom­me noe alter­na­tiv til kob­ber­net­tet når Tele­nor faser det ut. Regje­rin­gen har nå satt av 50 mil­lio­ner til utbyg­ging av bred­bånd i områ­der der de kom­mer­si­el­le sel­ska­pe­ne mener det ikke er lønn­somt nok.

LES MER HOS KAMPANJE (13/05/2019)

Medietilsynet anbefaler femårig FM-forlengelse

I fjor ba Kul­tur­de­par­te­men­tet Medie­til­sy­net utre­de om FM-kon­se­sjo­ne­ne for lokal­ra­dio skal for­len­ges ytter­li­ge­re, ved å blant annet kart­leg­ge øko­no­mi og sta­tus for digi­ta­li­se­ring. Nå er Medie­til­sy­nets anbe­fa­ling klar. Til­sy­net fore­slår en FM-for­len­gel­se på fem år samt en ny drifts­støt­te til lokal­ra­dio­er som digi­ta­li­se­res. Til­sy­net anbe­fa­ler også å skjer­pe vil­kå­re­ne for lokal­ra­dio­ene i slukke­om­rå­de­ne ved å inn­føre reklame­for­bud. Den kom­mer­si­el­le inn­tekts­gren­sen er i dag på 135 000 kro­ner.

LES MER HOS MEDIETILSYNET (13/05/2019)

Facebook-grunnlegger mener selskapet bør deles opp

Chris Hug­hes, som grunn­la Face­bo­ok sam­men med Mark Zucker­berg, mener sel­ska­pet har fått for mye makt og synes Face­bo­ok bør deles opp. Han peker blant annet på Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca-skan­da­len som en av årsa­ke­ne til at mak­ten bør begren­ses. Hug­hes fryk­ter at Zucker­berg er omrin­get av folk som kun for­ster­ker menin­ge­ne hans i ste­det for å utford­re dem.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (13/05/2019)

Medietilsynet deler ut 10 millioner i innovasjonsstøtte

Til sam­men 23 pro­sjek­ter står på mot­ta­ker­lis­ten når Medie­til­sy­net for and­re gang deler ut inno­va­sjons­støt­te. Pot­ten er på 10 mil­lio­ner kro­ner. Med 1,1 mil­lio­ner kro­ner er det Lands­la­get for lokal­avi­ser (LLA) som får den størs­te enkelt­sum­men. Halv­par­ten av medie­ne som mot­tar støt­te er små, loka­le nyhets­me­di­er.

LES MER HOS JOURNALISTEN (13/05/2019)

TEMA

F

acebook

70 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen