Rasjonalitet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Rasjonalitet

  Fra SNL

 • rasjonalitet

  Rasjonalitet, fornuft, fornuftighet, fornuftsmessighet og hensiktsmessighet.Rasjonalitet er et omstridt begrep i filosofien, men kan sies å i hovedsak betegne to ting: en standard eller målestokk som man bruker for å vurdere om menneskers tanke- og handlingsliv er fornuftige eller hensiktsmessige den evnen individet besitter som gjør det mulig både å etterkomme og å feile hva gjelder de kravene eller betingelsene som ligger i 1 En kan være rasjonell i betydning 2, uten å være rasjonell i betydning 1.

 • rasjonell aktør

  En rasjonell aktør er en som handler rasjonelt, det vil si i overensstemmelse med prinsipper for rasjonalitet. En vanlig og mer spesifikk betydning av betegnelsen 'rasjonell aktør' brukes spesielt i en samfunnsvitenskapelig kontekst. Her refererer betegnelsen ofte til en aktør som handler i overensstemmelse med prinsippene for teorien om rasjonelle valg (engelsk: rational choice theory).

  Fra wikipedia

 • Rasjonalitet

  Rasjonalitet brukes også innenfor matematikken, se Rasjonal funksjon Det som er rasjonelt er i samsvar med fornuften.

 • Rasjonelle valg

  Rasjonelle valg er en teori som tar utgangspunkt i at samfunnet består av enkeltindivider som er rasjonelle aktører.

 • Wikipedia

  Denne artikkelen nevner Wikimedia eller et av Wikimedias prosjekter.

Mer om Rasjonalitet fra Vox Publicas arkiv