Statsregnskapet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • statsregnskap

  Statsregnskap er det regnskapet som avlegges hvert år over statens inntekter og utgifter.I Norge utarbeides statsregnskapet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og består av to deler: bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet.Bevilgningsregnskapet omfatter de postene som bevilges over statsbudsjettet. Det gir grunnlag for kontroll med at Stortingets bevilgningsvedtak er fulgt opp av statsadministrasjonen.Kapitalregnskapet gir en oversikt over statens fordringer, gjeld og kontantbeholdning..

 • kapitalregnskapet

  Kapitalregnskapet er den balanseoppstillingen som brukes i statsregnskapet. Denne oppstillingen inneholder eiendeler, egenkapital og gjeld, slik det er vanlig i andre regnskapsmessige balanseoppstillinger (for eksempel i privat sektor og i kommunesektoren). Kapitalregnskapet skiller seg likevel ut med å fortrinnsvis inneholde finansielle balanseposter.

  Fra wikipedia

 • Nasjonalregnskapet

  Nasjonalregnskapet er en oversikt over foregående års hovedstørrelser og transaksjoner i norsk økonomi som fremlegges av Norges regjering hver vår som Stortingsmelding nr.

 • Statsregnskapet

  Statsregnskapet (offisielt kalt Melding til Stortinget 3) er en oversikt over faktiske inntekter og utgifter i tillegg til en oversikt over endring i kapitalbalansen i den norske staten.

 • Statsrevisjonen

  Statsrevisjonen var en norsk statsetat underlagt Stortinget, og forløperen til dagens Riksrevisjonen.

Mer om Statsregnskapet fra Vox Publicas arkiv