Statsregnskapet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • statsregnskap

  Statsregnskap er det regnskapet som avlegges hvert år over statens inntekter og utgifter.I Norge utarbeides statsregnskapet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og består av to deler: bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet.Bevilgningsregnskapet omfatter de postene som bevilges over statsbudsjettet. Det gir grunnlag for kontroll med at Stortingets bevilgningsvedtak er fulgt opp av statsadministrasjonen.Kapitalregnskapet gir en oversikt over statens fordringer, gjeld og kontantbeholdning..

 • bevilgningsreglementet

  Bevilgningsreglementet er en norsk forskrift som inneholder grunnleggende regler for statsbudsjettet og statsregnskapet medregnet folketrygden. Bevilgningsreglementet avløste det eldre bevilgningsreglementet av 19. november 1959. Endringene som kom med det nye reglementet var først og fremst språklige og redaksjonelle, i tillegg til formalisering av praksis.

  Fra wikipedia

 • Nasjonalregnskapet

  Nasjonalregnskapet er en oversikt over foregående års hovedstørrelser og transaksjoner i norsk økonomi som fremlegges av Norges regjering hver vår som Stortingsmelding nr.

 • Statsregnskapet

  Statsregnskapet (offisielt kalt Melding til Stortinget 3) er en oversikt over faktiske inntekter og utgifter i tillegg til en oversikt over endring i kapitalbalansen i den norske staten.

 • Statsrevisjonen

  Statsrevisjonen var en norsk statsetat underlagt Stortinget, og forløperen til dagens Riksrevisjonen.

Mer om Statsregnskapet fra Vox Publicas arkiv