Statsregnskapet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • statsregnskap

  Statsregnskap er det regnskapet som avlegges hvert år over statens inntekter og utgifter. I Norge utarbeides statsregnskapet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og består av to deler: bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet. Bevilgningsregnskapet omfatter de postene som bevilges over statsbudsjettet. Det gir grunnlag for kontroll med at Stortingets bevilgningsvedtak er fulgt opp av statsadministrasjonen.

 • kapitalregnskapet

  Kapitalregnskapet er den balanseoppstillingen som brukes i statsregnskapet. Denne oppstillingen inneholder eiendeler, egenkapital og gjeld, slik det er vanlig i andre regnskapsmessige balanseoppstillinger (for eksempel i privat sektor og i kommunesektoren). Kapitalregnskapet skiller seg likevel ut med å fortrinnsvis inneholde finansielle balanseposter.

  Fra wikipedia

 • Nasjonalregnskapet

  Nasjonalregnskapet er en oversikt over foregående års hovedstørrelser og transaksjoner i norsk økonomi som fremlegges av Norges regjering hver vår som Stortingsmelding nr.

 • Statsregnskapet

  Statsregnskapet (offisielt kalt Melding til Stortinget 3) er en oversikt over faktiske inntekter og utgifter i tillegg til en oversikt over endring i kapitalbalansen i den norske staten.

 • Statsrevisjonen

  Statsrevisjonen var en norsk statsetat underlagt Stortinget, og forløperen til dagens Riksrevisjonen.

Mer om Statsregnskapet fra Vox Publicas arkiv