Følg statens pengebruk og inntekter måned for måned

Sentral datakilde: Månedstall fra statsregnskapet publiseres for første gang.

I dag kom Sen­ter for statlig økon­o­mistyring (SSØ) og Finans­de­parte­mentet med en nyhet som bør få jour­nal­is­ter og alle andre som vil kon­trollere statens omgang med fel­lesskapets midler til å sperre opp øynene. Fra og med 1. desem­ber vil tall fra stat­sreg­n­skapet bli pub­lis­ert hver måned. Tal­lene som er pub­lis­ert i dag vis­er sta­tus til og med okto­ber 2010 (alt i pdf-format):

Disse dataset­tene er det fris­tende for mange å videre­bruke i ulike sam­men­henger, men pdf-for­matet er et hin­der. Finans­de­parte­mentet, som har gitt SSØ i opp­drag å pub­lis­ere måned­stal­lene, fork­lar­er val­get slik:

— Dette er et kom­pro­miss for å få ting fort ut. Vår inten­sjon er at det på sikt skal komme i for­mater som gjør det mulig å gjen­bruke for andre, sier senior­råd­giv­er Tor Mar­tin Bærum i Finansdepartementet.

På SSØs nettst­ed er det også lenker til nyt­tig fork­lar­ing av de ulike begrepene.

OPPDATERING 2. desem­ber: SSØs infor­masjon­ss­jef Herdis Øye har nå svart på noen spørsmål jeg sendte via e‑post:

Fak­ta først: Hvor­for pub­lis­er­er SSØ i pdf-format? 
SSØ: “En pdf-løs­ning ble val­gt for­di den er forholdsvis enkel å pro­dusere, sam­tidig som den sikr­er at tal­lene pre­sen­teres på en enkel og forståelig måte.”

Er det plan­er om å til­by redi­ger­bare formater? 
“SSØ arbei­der med et utred­ningsar­beid for videreutvikling av reg­n­skaps­funksjo­nen i stat­en. I dette arbei­det vil vi også se på videreutvikling av pub­lis­er­ing, men det er ikke plan­er om endringer på kort sikt.”

Er det plan­er om å pub­lis­ere andre typer data? 
“Innen­for utviklingsar­bei­det, ref. punkt 2, skal SSØ også utrede muligheter for å aggregere reg­n­skapsin­for­masjon fra virk­somhet­sreg­n­skapene. Dette arbei­det er nå i en start­fase, og det er der­for ikke mulig å si noe om hva som blir resul­tatet av dette.”

Se også Finans­de­parte­mentets pressemeld­ing.

OPPDATERING 18. april 2012:
SSØ har skiftet navn til Direk­toratet for økon­o­mistyring. De fleste av de opprin­nelige lenkene i denne sak­en fungerte ikke lenger. De er der­for endret/oppdatert.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Knut Johan­nessen, Olav A. Øvre­bø, Trygve Mon­sen, Offentlige data, Medi­Are­na and oth­ers. Medi­Are­na said: RT @oovrebo: Fak­ta først: Følg statens penge­bruk og inntek­ter måned for måned. http://bit.ly/dXjhAK #off­da­ta […]

til toppen