Følg statens pengebruk og inntekter måned for måned

Sentral datakilde: Månedstall fra statsregnskapet publiseres for første gang.

I dag kom Sen­ter for stat­lig øko­nomi­sty­ring (SSØ) og Finans­de­par­te­men­tet med en nyhet som bør få jour­na­lis­ter og alle and­re som vil kon­trol­le­re sta­tens omgang med fel­les­ska­pe­ts mid­ler til å sper­re opp øyne­ne. Fra og med 1. desem­ber vil tall fra stats­regn­ska­pet bli pub­li­sert hver måned. Tal­le­ne som er pub­li­sert i dag viser sta­tus til og med okto­ber 2010 (alt i pdf-for­mat):

Dis­se data­set­te­ne er det fris­ten­de for man­ge å videre­bru­ke i uli­ke sam­men­hen­ger, men pdf-for­ma­tet er et hin­der. Finans­de­par­te­men­tet, som har gitt SSØ i opp­drag å pub­li­se­re måneds­tal­le­ne, for­kla­rer val­get slik:

— Det­te er et kom­pro­miss for å få ting fort ut. Vår inten­sjon er at det på sikt skal kom­me i for­ma­ter som gjør det mulig å gjen­bru­ke for and­re, sier senior­råd­gi­ver Tor Mar­tin Bærum i Finans­de­par­te­men­tet.

På SSØs nett­sted er det også len­ker til nyt­tig for­kla­ring av de uli­ke begre­pe­ne.

OPPDATERING 2. desem­ber: SSØs infor­ma­sjons­sjef Her­dis Øye har nå svart på noen spørs­mål jeg send­te via e‑post:

Fak­ta først: Hvor­for pub­li­se­rer SSØ i pdf-for­mat?
SSØ: «En pdf-løs­ning ble valgt for­di den er for­holds­vis enkel å pro­du­se­re, sam­ti­dig som den sik­rer at tal­le­ne pre­sen­te­res på en enkel og for­ståe­lig måte.»

Er det pla­ner om å til­by redi­ger­ba­re for­ma­ter?
«SSØ arbei­der med et utred­nings­ar­beid for videre­ut­vik­ling av regn­skaps­funk­sjo­nen i sta­ten. I det­te arbei­det vil vi også se på videre­ut­vik­ling av pub­li­se­ring, men det er ikke pla­ner om end­rin­ger på kort sikt.»

Er det pla­ner om å pub­li­se­re and­re typer data?
«Innen­for utvik­lings­ar­bei­det, ref. punkt 2, skal SSØ også utre­de mulig­he­ter for å aggre­ge­re regn­skaps­in­for­ma­sjon fra virk­som­hets­regn­ska­pe­ne. Det­te arbei­det er nå i en start­fase, og det er der­for ikke mulig å si noe om hva som blir resul­ta­tet av det­te.»

Se også Finans­de­par­te­men­tets presse­mel­ding.

OPPDATERING 18. april 2012:
SSØ har skif­tet navn til Direk­to­ra­tet for øko­nomi­sty­ring. De fles­te av de opp­rin­ne­li­ge len­ke­ne i den­ne saken fun­ger­te ikke len­ger. De er der­for endret/oppdatert.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Knut Johan­nes­sen, Olav A. Øvre­bø, Tryg­ve Mon­sen, Offent­li­ge data, Medi­A­re­na and others. Medi­A­re­na said: RT @oovrebo: Fak­ta først: Følg sta­tens penge­bruk og inn­tek­ter måned for måned. http://bit.ly/dXjhAK #off­data […]

til toppen