Unntakstilstand

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Unntakstilstand

  Fra SNL

 • unntakstilstand

  Unntakstilstand er en rettslig tilstand hvor alminnelige lover midlertidig er satt ut av kraft. I henhold til gjeldende rettsregler i en rekke land er det adgang for statsmaktene til å ved lov eller regjeringsbeslutning erklære unntakstilstand. Vilkår for erklæring om unntakstilstand, som kan gjelde hele landet eller bestemte distrikter, er i alminnelighet at rikets ytre eller indre sikkerhet er truet som følge av krig, opprør eller ekstraordinære kriseforhold.Unntakstilstand innebærer at regjeringen (statssjefen), ofte også militære myndigheter, får vidtgående fullmakt til å treffe tiltak som ligger utenfor eller er i strid med gjeldende lov eller forfatning, for eksempel om rekvisisjon, sensur, begrensning av ytringsfrihet, forsamlingsfrihet- og foreningsfrihet, sikringstiltak overfor mistenkelige personer (internering), innføring av særdomstoler med mer.Det har etter norsk rett vært antatt at statsmaktene, når det foreligger en tvingende nødssituasjon, i henhold til konstitusjonell nødrett, kan utøve en myndighet svarende til den som i andre land er hjemlet i lover om unntakstilstand.

 • unntakstilstanden i Midt-Norge 1942

  Unntakstilstanden i Midt-Norge i 1942 var en sivil unntakstilstand (ziviler Ausnahmezustand), erklært og gjort gjeldende for Trondheim og deler av Sør-Trøndelag, hele Nord-Trøndelag samt Grane herred i Nordland, fra 6. til 12. oktober 1942.Unntakstilstanden ble besluttet innført av rikskommissar Josef Terboven, som selv kom til Trondheim på formiddagen 6.

  Fra wikipedia

 • Første verdenskrig

  Første verdenskrig var en global konflikt, utløst av skuddene i Sarajevo, med sentrum i Europa, som varte fra 1914 til 1918.

 • Portforbud

  Portforbud er forbud mot å oppholde seg utendørs til visse tider på grunn av uroligheter, som straff, ved pandemier eller lignende.

 • Unntakstilstand

  Unntakstilstand er en ekstraordinær krisetilstand der statsorganene blir tildelt særlig fullmakter for å kunne avverge truende eller inntrådte farer.