Velferdsstat

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • velferdsstat

  En velferdsstat er en stat som i betydelig grad garanterer samfunnets medlemmer hjelp hvis de skulle komme ut for helsesvikt, sosial nød eller tap av inntekt, for eksempel ved arbeidsledighet eller alderdom, og som sikrer den enkelte rett til utdannelse.Velferdsstaten omfatter en lang rekke offentlige ordninger: sosialpolitiske ordninger, som alders- og uførepensjon, arbeidsledighetstrygd og sosialhjelp; helse- og omsorgstjenester, som sykehus og aldershjem; utdanningsinstitusjoner, som skoler og universiteter; familiepolitiske ordninger, som barnetrygd, foreldrepermisjon og barnehager.

 • velferdsstat

  En velferdsstat er en stat som sørger for at de som bor der er trygge og har det bra. Det vil si at staten passer på at alle innbyggere kan få helsehjelp, utdanning, bolig, og økonomisk støtte hvis de trenger det.Dette kalles velferdstjenester. Staten driver for eksempel skoler, sykehus og helsestasjoner og betaler trygd til dem som ikke kan jobbe.Norge er en velferdsstat.Målet med en velferdsstat er sosial rettferdighet, likhet og trygghet for alle borgere..

  Fra wikipedia

 • Den norske velferdsstaten

  Den norske velferdsstaten er en variant av velferdsstaten som kjennetegnes ved sin størrelse og sin utpregede grad av universialisme.

 • For velferdsstaten

  For velferdsstaten er en norsk paraplyorganisasjon, opprettet i 1999, som arbeider for å opprettholde og videreutvikle velferdsordninger nasjonalt og en politikk for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt.

 • Velferdsstat

  Velferdsstat (ty.