Velferdsstat

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • velferdsstat

  En velferdsstat er en stat som i betydelig grad garanterer samfunnets medlemmer hjelp hvis de skulle komme ut for helsesvikt, sosial nød eller tap av inntekt, for eksempel ved arbeidsledighet eller alderdom, og som sikrer den enkelte rett til utdannelse.Velferdsstaten omfatter en lang rekke offentlige ordninger: sosialpolitiske ordninger, som alders- og uførepensjon, arbeidsledighetstrygd og sosialhjelp; helse- og omsorgstjenester, som sykehus og aldershjem; utdanningsinstitusjoner, som skoler og universiteter; familiepolitiske ordninger, som barnetrygd, foreldrepermisjon og barnehager.

 • Norge i etterkrigstiden

  Etterkrigstiden betegner perioden etter andre verdenskrig i norsk historie.Fra krigens slutt i 1945 og frem til omkring 1970 opplevde Norge en sterk vekst på nesten alle områder av samfunnslivet. Samtidig fikk man betydelige sosiale og geografiske strukturendringer. Det var en klar nedgang i antall årsverk i landbruk og fiske. Samtidig var det en spesielt sterk vekst i antall funksjonærer i administrasjon og tjenesteyting.

  Fra wikipedia

 • Den norske velferdsstaten

  Den norske velferdsstaten er en variant av velferdsstaten som kjennetegnes ved sin størrelse og sin utpregede grad av universialisme.

 • For velferdsstaten

  For velferdsstaten er en norsk paraplyorganisasjon, opprettet i 1999, som arbeider for å opprettholde og videreutvikle velferdsordninger nasjonalt og en politikk for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt.

 • Velferdsstat

  Velferdsstat (ty.