Ukens medienyheter: Annonsering, strømming og lokalmedier

Facebook og Google mister tillit hos annonsørene, Radio Metro anklages for ulovlige sendinger, Amazon Prime utfordrer Netflix og Egmont må gjennom en ny kuttrunde. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Netflix øker igjen

Det har vært spen­ning rundt resul­tatene for Net­flix i tred­je kvar­tal, etter at første og andre kvar­tal endte dårligere enn for­ven­tet. Men i tred­je kvar­tal rap­porter­er sel­skapet om 7 mil­lion­er nye abon­nen­ter, en mil­liard dol­lar i økt omset­ning og langt bedre lønn­somhet, og aksjen føk til værs på børsen. Mange er likev­el bekym­ret over den store gjelden Net­flix har oppar­bei­det seg for å finan­siere kjøp av innhold.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS GUARDIAN (17/10/2018)

Kulturrådet beholder nullede bøker uten vederlag

Den norske innkjøp­sor­d­nin­gen for lit­ter­atur skal sørge for at norske bib­liotek­er får til­gang på bøk­er som blir ved­tatt innkjøpt av Kul­tur­rådet. Men bøk­er som ikke blir kjøpt inn, deles også ut til bib­liotekene – uten at for­laget får en kro­ne. I stedet er van­lig prak­sis at Kul­tur­rådet krev­er tilbake forskud­det for­laget får etter innsend­ing av 1500 bøk­er til vur­der­ing. Nå nek­ter et lite for­lag å betale tilbake pen­gene, siden bøkene likev­el er delt ut – uten ved­er­lag til forlaget.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (17/10/2018)

TV 2 Sumo har passert 400 000 abonnenter

Strøm­met­jen­esten TV 2 Sumo har i dag mer enn 400 000 betal­ende kun­der. TV 2 har de siste årene økt satsin­gen på Sumo som en del av strate­gien «TV 2 i 2020». Ifølge direk­tør for TV 2 Sumo, Chris­t­ian Birke­land, kan flere av de norske pro­duk­sjonene – som Blog­gerne, Sin­gel og Best før – ta æren for vek­sten i abon­nen­ter, i til­legg til fot­ball og real­i­ty­se­rien Keep­ing Up with the Kardashians.

LES MER HOS KAMPANJE (17/10/2018)

Konkurransen hardner mellom Netflix og Amazon

Ama­zon er sett på som den store utfor­dr­eren til Net­flix. Med sin Prime videot­jen­este inntar Ama­zon stadig flere land og marked­er. Likev­el er Net­flix, med sine 130 mil­lion­er abon­nen­ter, fort­satt desidert størst. Men den store gjelden Net­flix har oppar­bei­det seg gjen­nom kjøp av innhold og dyre egen­pro­duk­sjon­er, bekym­r­er stadig flere. Økonomisk har Ama­zon langt flere ben å stå på.

LES MER HOS GUARDIAN (16/10/2018)

Radio Metro anklages for ulovlige sendinger

Da FM-net­tet ble slukket for riks­dekkende radio, ble det også lagt strenge restrik­sjon­er på lokale FM-sendinger i Oslo-området. Radio Metro har vært en høy­lytt mot­stander av FM-slukkin­gen, og anklages nå for ulovlige sendinger i Oslo – både via for kraftige sendere og i sam­send­ing med andre radiokanaler. Radio Metro har også tidligere vært i klam­meri med tilsyns­myn­dighetene om FM-sendinger.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (16/10/2018)

Facebook stenger politiske sider

Face­book har stengt flere hun­dre amerikanske sider og kon­to­er med poli­tisk innhold. Ikke på grunn av det poli­tiske innhold­et, men for­di de har brukt ulike metoder for å blåse opp egen trafikk – både med falske kon­to­er og ved å opprette mange kon­to­er under samme navn. Noen er også stengt for­di de er såkalte «ad farms», som lot som de var ekte debat­tfo­ra for å tiltrekke seg annon­sør­er. Face­book har fått mye kri­tikk for å fremme poli­tiske kam­pan­jer som spres enten via falske kon­to­er eller ved hjelp av manip­u­ler­ing av trafikk. YouTube har også fått lig­nende kri­tikk, mest for å fun­gere som pro­pa­gan­dakanal for grup­per med ekstreme synspunkter.

LES OM FACEBOOK HER
LES OM YOUTUBE HER (12/10/2018)

Ny annonsetjeneste satser på lokalaviser

Grün­dere har utviklet ny teknolo­gi som tilbyr kjøp av annon­se­plass for små bud­sjet­ter, myn­tet på min­dre bedrifter som ønsker å annon­sere på nett i lokalavis­er. Verk­tøyet het­er Solo, og er utviklet med støtte fra Googles Dig­i­tal News Inno­va­tion Fund. Bak­grun­nen er at mediebyråene først og fremst satser på kun­der med større reklame­bud­sjet­ter, mens alter­na­tivet utenom byråene gjerne blir Face­book eller Google Adwords i stedet for norske aviser.

LES MER HOS MEDIER24 (12/10/2018)

Skal samle TV-innhold i ny, norsk strømmetjeneste

Rik­sTV lanser­er en ny strøm­met­jen­este som sam­ler innhold fra en rekke norske og uten­landske TV-tilbud – bl.a. TV 2, Dis­cov­ery, Dis­ney og BBC. I til­legg er HBO Nordic og Para­mount+ også med. Tilbudet består både av direk­te­sendinger, pro­gra­markiv, serier og filmer. Navnet på tjen­esten er Strim, og målet er å nå nord­menn uten van­lig TV-pakke. NRK og TV3 er foreløpig ikke inter­essert i å delta. Også Telenor har prøvd seg på en lig­nende tjen­este, med Comoyo i 2011. Den gang var det vanske­lig å få med norske TV-kanaler, siden de fleste øns­ket å bygge opp sine egne strømmetjenester.

LES MER HOS KAMPANJE
LES ENDA MER HOS KAMPANJE (12/10/2018)

ESA henlegger DAB-klage fra lokalradioene

ESA har hen­lagt kla­gen fra Norsk Lokalra­dio­for­bund som han­dlet om stengin­gen av FM-net­tet for lokalra­dio i de store byene, i forbindelse med over­gan­gen til DAB. Det var daværende led­er i for­bun­det, Svein Larsen i Radio Metro, som i 2015 klaget inn ved­taket om steng­ing som et brudd på EØS-avtalen.

LES MER HOS DAGENS NÆRLINGSLIV
LES MER HOS NORSK LOKALRADIOFORBUND (11/10/2018)

Facebook og Google mister tillit hos annonsørene

Skan­da­lene rundt Face­books bruk­er­da­ta og tvil­somme annon­se­plasseringer på YouTube har svekket tilliten til Face­book og Google fra annon­sørenes side. Dette vis­er «Den store annon­sør­rap­porten» som annon­sør­forenin­gen (ANFO) pub­lis­er­er hvert år. Ande­len norske annon­sør­er som svar­er at de vil øke reklame­bud­sjet­tet på Face­book har gått ned fra 80 pros­ent i 2016, til 58 pros­ent i 2018. Selv om annon­sørene har større tillit til norske medi­er, taper avis­er, mag­a­sin­er og TV andel­er av reklamebudsjettene.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (11/10/2018)

29 ansatte må gå i Egmont

Mag­a­s­in­for­laget Egmont Pub­lish­ing skal spare 23 mil­lion­er og må gjen­nom en ny kut­trunde. Totalt 29 årsverk skal vekk, og antall innhold­spro­dusen­ter skal reduseres fra 26 til 16. I løpet av de siste årene har Egmont i stor grad sat­set på jour­nal­is­tisk innhold fra frilansere. Åtte av still­in­gene kuttes fra dig­i­ta­lavdelin­gen (DN+), som blant annet job­ber med Blogg.no. Sel­skapet skal nå også omor­gan­is­eres. De redak­sjonelle og kom­mer­sielle avdelin­gene skal sam­les rundt hver sin mål­gruppe, i stedet for rundt pro­duk­ter eller kanaler. Ifølge dig­i­taldirek­tør Audun Giske har ikke Egmont lykkes med å sikre nok inntek­ter (Kam­pan­je Pre­mi­um) fra plat­tformene Klikk.no, Blogg.no, Side2 og Side3. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (11/10/2018)

TEMA

L

okalmed
ier

9 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen