Ukens medienyheter: Annonsering, strømming og lokalmedier

Facebook og Google mister tillit hos annonsørene, Radio Metro anklages for ulovlige sendinger, Amazon Prime utfordrer Netflix og Egmont må gjennom en ny kuttrunde. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Netflix øker igjen

Det har vært spen­ning rundt resul­ta­te­ne for Net­flix i tred­je kvar­tal, etter at førs­te og and­re kvar­tal end­te dår­li­ge­re enn for­ven­tet. Men i tred­je kvar­tal rap­por­te­rer sel­ska­pet om 7 mil­lio­ner nye abon­nen­ter, en mil­li­ard dol­lar i økt omset­ning og langt bed­re lønn­som­het, og aksjen føk til værs på bør­sen. Man­ge er like­vel bekym­ret over den sto­re gjel­den Net­flix har opp­ar­bei­det seg for å finan­siere kjøp av inn­hold.

LES MER HOS KAMPANJE
LES MER HOS GUARDIAN (17/10/2018)

Kulturrådet beholder nullede bøker uten vederlag

Den nors­ke inn­kjøps­ord­nin­gen for lit­te­ra­tur skal sør­ge for at nors­ke biblio­te­ker får til­gang på bøker som blir ved­tatt inn­kjøpt av Kul­tur­rå­det. Men bøker som ikke blir kjøpt inn, deles også ut til biblio­te­ke­ne – uten at for­la­get får en kro­ne. I ste­det er van­lig prak­sis at Kul­tur­rå­det kre­ver til­ba­ke for­skud­det for­la­get får etter inn­sen­ding av 1500 bøker til vur­de­ring. Nå nek­ter et lite for­lag å beta­le til­ba­ke pen­ge­ne, siden bøke­ne like­vel er delt ut – uten veder­lag til for­la­get.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (17/10/2018)

TV 2 Sumo har passert 400 000 abonnenter

Strøm­me­tje­nes­ten TV 2 Sumo har i dag mer enn 400 000 beta­len­de kun­der. TV 2 har de sis­te åre­ne økt sat­sin­gen på Sumo som en del av stra­te­gi­en «TV 2 i 2020». Iføl­ge direk­tør for TV 2 Sumo, Chris­ti­an Birke­land, kan fle­re av de nors­ke pro­duk­sjo­ne­ne – som Blog­ger­ne, Sin­gel og Best før – ta æren for veks­ten i abon­nen­ter, i til­legg til fot­ball og rea­li­tyse­ri­en Kee­ping Up with the Kardashi­ans.

LES MER HOS KAMPANJE (17/10/2018)

Konkurransen hardner mellom Netflix og Amazon

Ama­zon er sett på som den sto­re utford­re­ren til Net­flix. Med sin Pri­me video­tje­nes­te inn­tar Ama­zon sta­dig fle­re land og mar­ke­der. Like­vel er Net­flix, med sine 130 mil­lio­ner abon­nen­ter, fort­satt desi­dert størst. Men den sto­re gjel­den Net­flix har opp­ar­bei­det seg gjen­nom kjøp av inn­hold og dyre egen­pro­duk­sjo­ner, bekym­rer sta­dig fle­re. Øko­no­misk har Ama­zon langt fle­re ben å stå på.

LES MER HOS GUARDIAN (16/10/2018)

Radio Metro anklages for ulovlige sendinger

Da FM-net­tet ble sluk­ket for riks­dek­ken­de radio, ble det også lagt stren­ge restrik­sjo­ner på loka­le FM-sen­din­ger i Oslo-områ­det. Radio Metro har vært en høy­lytt mot­stan­der av FM-sluk­kin­gen, og ankla­ges nå for ulov­li­ge sen­din­ger i Oslo – både via for kraf­ti­ge sen­de­re og i sam­sen­ding med and­re radio­ka­na­ler. Radio Metro har også tid­li­ge­re vært i klam­me­ri med til­syns­myn­dig­he­te­ne om FM-sen­din­ger.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (16/10/2018)

Facebook stenger politiske sider

Face­bo­ok har stengt fle­re hund­re ame­ri­kans­ke sider og kon­to­er med poli­tisk inn­hold. Ikke på grunn av det poli­tis­ke inn­hol­det, men for­di de har brukt uli­ke meto­der for å blå­se opp egen tra­fikk – både med fals­ke kon­to­er og ved å opp­ret­te man­ge kon­to­er under sam­me navn. Noen er også stengt for­di de er såkal­te «ad farms», som lot som de var ekte debatt­fora for å til­trek­ke seg annon­sø­rer. Face­bo­ok har fått mye kri­tikk for å frem­me poli­tis­ke kam­pan­jer som spres enten via fals­ke kon­to­er eller ved hjelp av mani­pu­le­ring av tra­fikk. YouT­ube har også fått lig­nen­de kri­tikk, mest for å fun­ge­re som pro­pa­ganda­ka­nal for grup­per med eks­tre­me syns­punk­ter.

LES OM FACEBOOK HER
LES OM YOUTUBE HER (12/10/2018)

Ny annonsetjeneste satser på lokalaviser

Grün­de­re har utvik­let ny tek­no­lo­gi som til­byr kjøp av annonse­plass for små bud­sjet­ter, myn­tet på mind­re bedrif­ter som øns­ker å annon­se­re på nett i lokal­avi­ser. Verk­tøy­et heter Solo, og er utvik­let med støt­te fra Goog­les Digi­tal News Inno­va­tion Fund. Bak­grun­nen er at medie­by­rå­ene først og fremst sat­ser på kun­der med stør­re reklame­bud­sjet­ter, mens alter­na­ti­vet uten­om byrå­ene gjer­ne blir Face­bo­ok eller Goog­le Adwords i ste­det for nors­ke aviser.

LES MER HOS MEDIER24 (12/10/2018)

Skal samle TV-innhold i ny, norsk strømmetjeneste

RiksTV lan­se­rer en ny strøm­me­tje­nes­te som sam­ler inn­hold fra en rek­ke nors­ke og uten­lands­ke TV-til­bud – bl.a. TV 2, Dis­covery, Dis­ney og BBC. I til­legg er HBO Nor­dic og Param­ount+ også med. Til­bu­det består både av direkte­sen­din­ger, pro­gram­ar­kiv, seri­er og fil­mer. Nav­net på tje­nes­ten er Strim, og målet er å nå nord­menn uten van­lig TV-pak­ke. NRK og TV3 er fore­lø­pig ikke inter­es­sert i å del­ta. Også Tele­nor har prøvd seg på en lig­nen­de tje­nes­te, med Comoyo i 2011. Den gang var det vans­ke­lig å få med nors­ke TV-kana­ler, siden de fles­te øns­ket å byg­ge opp sine egne strøm­me­tje­nes­ter.

LES MER HOS KAMPANJE
LES ENDA MER HOS KAMPANJE (12/10/2018)

ESA henlegger DAB-klage fra lokalradioene

ESA har hen­lagt kla­gen fra Norsk Lokal­ra­dio­for­bund som hand­let om sten­gin­gen av FM-net­tet for lokal­ra­dio i de sto­re byene, i for­bin­del­se med over­gan­gen til DAB. Det var davæ­ren­de leder i for­bun­det, Svein Lar­sen i Radio Metro, som i 2015 kla­get inn ved­ta­ket om sten­ging som et brudd på EØS-avta­len.

LES MER HOS DAGENS NÆRLINGSLIV
LES MER HOS NORSK LOKALRADIOFORBUND (11/10/2018)

Facebook og Google mister tillit hos annonsørene

Skan­da­le­ne rundt Face­bo­oks bru­ker­data og tvil­som­me annonse­plas­se­rin­ger på YouT­ube har svek­ket til­li­ten til Face­bo­ok og Goog­le fra annon­sø­re­nes side. Det­te viser «Den sto­re annon­sør­rap­por­ten» som annon­sør­for­enin­gen (ANFO) pub­li­se­rer hvert år. Ande­len nors­ke annon­sø­rer som sva­rer at de vil øke reklame­bud­sjet­tet på Face­bo­ok har gått ned fra 80 pro­sent i 2016, til 58 pro­sent i 2018. Selv om annon­sø­re­ne har stør­re til­lit til nors­ke medi­er, taper aviser, maga­si­ner og TV ande­ler av reklame­bud­sjet­te­ne.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (11/10/2018)

29 ansatte må gå i Egmont

Maga­sin­for­la­get Egmont Pub­lish­ing skal spa­re 23 mil­lio­ner og må gjen­nom en ny kutt­run­de. Totalt 29 års­verk skal vekk, og antall inn­holds­pro­du­sen­ter skal redu­se­res fra 26 til 16. I løpet av de sis­te åre­ne har Egmont i stor grad sat­set på jour­na­lis­tisk inn­hold fra fri­lan­se­re. Åtte av stil­lin­ge­ne kut­tes fra digi­tal­av­de­lin­gen (DN+), som blant annet job­ber med Blogg.no. Sel­ska­pet skal nå også omor­ga­ni­se­res. De redak­sjo­nel­le og kom­mer­si­el­le avde­lin­ge­ne skal sam­les rundt hver sin mål­grup­pe, i ste­det for rundt pro­duk­ter eller kana­ler. Iføl­ge digi­tal­di­rek­tør Audun Gis­ke har ikke Egmont lyk­kes med å sik­re nok inn­tek­ter (Kam­pan­je Pre­mi­um) fra platt­for­me­ne Klikk.no, Blogg.no, Side2 og Side3. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (11/10/2018)

TEMA

L

okalmed
ier

9 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen