RSS: Abonner på Vox Publica

Der­som du bru­ker en RSS-leser eller newsfe­ed­le­ser, kan du enkelt abon­ne­re på Vox Pub­li­ca. Her er en over­sikt over de vik­tigs­te feede­ne våre:

Du kan også enkelt lage din egen feed fra for eksem­pel blog­ger, sek­sjo­ner eller stikk­ord­si­der ved gans­ke enkelt å føye til /feed etter adres­sen i nett­le­se­ren. Feks https://voxpublica.no/seksjon/analyse/feed/. Feeden til en blogg fin­ner du også på blog­gens forside.

Du vil føl­ge debat­ten i kom­men­tar­fel­tet under en artik­kel? Da kan du RSS-abon­ne­re på nye kom­men­ta­rer til artik­ke­len. Se len­ke ved bun­nen av kommentarfeltet.

Vil du hel­ler abon­ne­re på Vox Pub­li­ca via vårt e‑post-nyhets­brev? Meld deg på her.