Jon Hellesnes: Den nye kalde krigen (podkast)

Gjennom tilslutning til NATOs atomvåpenstrategi har Norge sagt ja utrydding av store deler av menneskeheten, om det skulle trengs. Gjennom innsirkling av Russland har vi skaffet oss en fiende med tilsvarende ødeleggelseskraft. Er dette realistisk sikkerhetspolitikk?

Iføl­ge Jon Hel­les­nes er Nor­ge til­tenkt rol­len som bonde­of­fer på det sto­re sjakk­bret­tet. Kan en freds­na­sjon gå inn for å øke krigs­fa­ren på den­ne måten? Av den mili­tær­po­li­tis­ke situa­sjo­nen opp­står det filo­so­fis­ke pro­blem­stil­lin­ger: Hva vil det si å være ånds­frisk og til­reg­ne­lig? Hva er nyta­le? Hva er piss­preik (bulls­hit)? Er selv­be­drag mulig? 

Jon Hel­les­nes er for­fat­ter og filo­sof. Han er pro­fes­sor eme­ri­tus ved Uni­ver­si­te­tet i Tromsø og æres­dok­tor ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Han har nylig utgitt boka NATO-kom­plek­set. Om mili­tær­po­li­tikk, atom­vå­pen og norsk USA-ser­vi­li­tet (2019).

Fore­dra­get inn­går i en serie møter av rele­vans for UiBs enga­sje­ment med FNs bære­kraft­mål, og blir arran­gert i sam­ar­beid med Ber­gen Glo­bal og SDG Ber­gen. Podkas­ten er pro­du­sert av Ingjald Pil­skog, første­ama­nu­en­sis ved Høg­sko­len på Vest­lan­det.

Møte­le­der: Anders Johan­sen.

Hør podkast fra fore­drag og påføl­gen­de inter­vju med Jon Hel­les­nes her:

TEMA

N

ATO-kom
plekset

1 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen