Jon Hellesnes: Den nye kalde krigen (podkast)

Gjennom tilslutning til NATOs atomvåpenstrategi har Norge sagt ja utrydding av store deler av menneskeheten, om det skulle trengs. Gjennom innsirkling av Russland har vi skaffet oss en fiende med tilsvarende ødeleggelseskraft. Er dette realistisk sikkerhetspolitikk?

Ifølge Jon Hellesnes er Norge tiltenkt rollen som bon­de­of­fer på det store sjakkbret­tet. Kan en fred­snasjon gå inn for å øke krigs­faren på denne måten? Av den mil­itær­poli­tiske situ­asjo­nen opp­står det filosofiske prob­lem­still­inger: Hva vil det si å være ånds­frisk og tilreg­nelig? Hva er nytale? Hva er pis­spreik (bull­shit)? Er selvbedrag mulig? 

Jon Hellesnes er for­fat­ter og filosof. Han er pro­fes­sor emer­i­tus ved Uni­ver­sitetet i Trom­sø og æres­dok­tor ved Uni­ver­sitetet i Bergen. Han har nylig utgitt boka NATO-kom­plek­set. Om mil­itær­poli­tikk, atom­våpen og norsk USA-ser­vilitet (2019).

Fore­draget inngår i en serie møter av rel­e­vans for UiBs engas­je­ment med FNs bærekraft­mål, og blir arrangert i samar­beid med Bergen Glob­al og SDG Bergen. Pod­kas­ten er pro­dusert av Ing­jald Pil­skog, førstea­manu­en­sis ved Høgskolen på Vestlandet. 

Møteled­er: Anders Johansen.

Hør pod­kast fra fore­drag og påføl­gende inter­vju med Jon Hellesnes her: 

TEMA

N

ATO-kom
plekset

1 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen