Vox Publica – spørsmål og svar

På den­ne siden har vi sam­let spørs­mål og svar om nett­ma­ga­si­net Vox Pub­li­ca. Se også grunn­leg­gen­de infor­ma­sjon om oss.

Hva betyr Vox Pub­li­ca?
Vox Pub­li­ca er latin og betyr «den offent­li­ge stem­me».

Hvem bidrar til Vox Pub­li­ca?
Vox Pub­li­ca er basert på et sam­ar­beid mel­lom en rek­ke for­skjel­li­ge per­soner og virk­som­he­ter. Maga­si­net gis ut av Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap (Info­me­dia) ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Vi brin­ger artik­ler skre­vet av både jour­na­lis­ter, fors­ke­re og and­re fag­per­soner. Fors­ke­re og stu­den­ter ved Info­me­dia og and­re insti­tut­ter — også uten­for Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen — bidrar. Og ende­lig knyt­ter vi til oss folk fra orga­ni­sa­sjo­ner og and­re mil­jø­er uten­for uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler, slik som men­neske­retts­or­ga­ni­sa­sjo­ner og and­re.

Kan jeg også skrive/publisere i Vox Pub­li­ca?
Abso­lutt. Ta kon­takt med oss hvis du har for­slag til artik­ler eller annet du kan ten­ke deg å bidra med. Tips er vi også vel­dig gla­de for.

Hvem for­sø­ker Vox Pub­li­ca å nå?
Vi har to mål­grup­per, en bred hoved­mål­grup­pe og en mer sne­vert defi­nert grup­pe.

I utgangs­punk­tet har nett­ma­ga­si­net den bre­de offent­lig­he­ten som mål­grup­pe. Det vil si at vi vil fen­ge så man­ge som mulig av dem som i utgangs­punk­tet har inter­es­se for tema­om­rå­de­ne demo­kra­ti og ytrings­fri­het.

Den mer sne­vert defi­ner­te mål­grup­pen er men­nes­ker som arbei­der med og/eller er enga­sjert i demo­kra­ti- og ytrings­fri­hets­spørs­mål til dag­lig. Det vil si akti­vis­ter i men­neske­retts- og ytrings­fri­hets­or­ga­ni­sa­sjo­ner, fors­ke­re på fel­tet, jour­na­lis­ter og redak­tø­rer i medi­er, råd­gi­ve­re innen kom­mu­ni­ka­sjon og rekla­me, med­ar­bei­de­re i poli­tis­ke par­ti­er og inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­ner, for å ta noen eksemp­ler.

Hva slags artik­ler og annet mate­ria­le fin­ner jeg i Vox Pub­li­ca?
Vi har valgt å nær­me oss tema­om­rå­det demo­kra­ti og ytrings­fri­het fra tre inn­falls­vink­ler. Dis­se vil du fin­ne igjen under de tre hoved­s­ek­sjo­ne­ne i maga­si­net: Aktu­elt, Ana­ly­se og Blog­ger.

Under Aktu­elt vil du fin­ne jour­na­lis­tis­ke artik­ler om aktu­el­le saker. Repor­ta­sjer, bak­grunns­ar­tik­ler og inter­vju­er er typis­ke jour­na­lis­tis­ke gen­rer du vil fin­ne her.

Under Ana­ly­se sam­ler vi fag­lig baser­te bidrag. Gen­re­ne du vil fin­ne er blant annet debatt­inn­legg, kro­nik­ker og essays. Også her til­stre­ber vi at sake­ne vi tar opp skal være aktu­el­le. Målet er å ha med en rek­ke uli­ke fag­li­ge til­nær­min­ger. Fors­ker­ne og fag­per­sone­ne som bidrar vil der­for kom­me fra eksem­pel­vis medie­fag, juss, stats­vi­ten­skap og and­re fag­felt som er rele­van­te for demo­kra­ti og ytrings­fri­het.

Sek­sjo­nen Blog­ger fav­ner en rek­ke for­skjel­li­ge blog­ger som hver tar for seg sitt eget tema — fra reto­rikk til data­jour­na­lis­tikk til poli­tis­ke valg — og mer. Hver blogg er en selv­sten­dig enhet, med en egen ansvar­lig bidrags­yter.

Er Vox Pub­li­ca et viten­ska­pe­lig tids­skrift?
Nei. Vox Pub­li­ca gis rik­tig­nok ut av et uni­ver­si­tets­in­sti­tutt, men vi er ikke et viten­ska­pe­lig tids­skrift. Den typis­ke viten­ska­pe­li­ge artik­ke­len er hel­ler ikke en gen­re vi plei­er å bru­ke i Vox Pub­li­ca.

Kan jeg kom­men­te­re artik­le­ne i Vox Pub­li­ca?
Ja. I utgangs­punk­tet øns­ker vi kom­men­ta­rer på alle artik­ler og inn­legg i nett­ma­ga­si­net. Vi opp­ford­rer deg til å kom­men­te­re under fullt navn, for­di vi tror den offent­li­ge debat­ten blir best på den måten. Debat­ten vår skal ha god tak­høy­de, men vi for­be­hol­der oss ret­ten til å fjer­ne kom­men­ta­rer som inne­hol­der rasis­tis­ke bemerk­nin­ger, per­son­an­grep eller tra­kas­se­ring eller åpen­bart usak­li­ge inn­slag.

Kan jeg abon­ne­re på Vox Pub­li­ca?
Ja. Vi har to typer abon­ne­ment, RSS-feeds eller nyhets­brev på e‑post. Se egen side om RSS-feeds. Eller meld deg på nyhets­bre­vet. Dess­uten kan du føl­ge oss og dis­ku­te­re med oss på Twit­ter og Face­bo­ok.

Har dere utskrifts­ver­sjon av artik­le­ne?
Ja. Klikk på len­ken «Skriv ut» som du fin­ner i hver artik­kel.

Hvor­for er det så man­ge len­ker i artik­le­ne på Vox Pub­li­ca?
Hyper­len­ker er en helt sen­tral bygge­stein på inter­nett – eller mer pre­sist på world wide web. I våre artik­ler tje­ner len­ker til and­re nett­si­der fle­re for­mål:

  • Som doku­men­ta­sjon av påstan­der, for eksem­pel ved å site­re ori­gi­nal­kil­der. Bruk av len­ker er ofte mer effek­tivt og bru­ker­venn­lig enn å site­re lan­ge utdrag fra and­re teks­ter.
  • Som en ser­vice til bru­ker­ne. Ved å len­ke til and­re nett­ste­der kan inter­es­ser­te bru­ke­re få til­gang til infor­ma­sjon de ellers kan­skje ikke vil­le fun­net frem til.
  • For å del­ta i den sto­re sam­ta­len på world wide web. De som dri­ver utstrakt len­king til and­re nett­ste­der sør­ger i prak­sis for å vise vei til de bes­te og mest inter­es­san­te ste­de­ne på net­tet.

Len­king kan også være for­vir­ren­de for bru­ke­ren, der­som det ikke er åpen­bart hvor len­ken fører eller man len­ker til et irre­le­vant nett­sted. Der­for vil vi for­sø­ke å len­ke slik at bru­ker­ne ikke skal være i tvil om hen­sik­ten.

Kan jeg len­ke til artik­ler og annet mate­ria­le på Vox Pub­li­ca?
Ja. Vi vil svært gjer­ne at du len­ker til oss.

Hvor­for er det ingen annon­ser på side­ne?
Vox Pub­li­ca er og vil fort­set­te å være et ikke-kom­mer­si­elt pro­sjekt. Virk­som­he­ten finan­sie­res av Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. De sis­te åre­ne har vi også fått øko­no­misk støt­te fra Kul­tur­rå­det. Opp­star­ten av maga­si­net ble hoved­sa­ke­lig finan­siert av Insti­tu­sjo­nen Fritt Ord, sup­plert med mid­ler fra Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap.

Må jeg beta­le for å bru­ke Vox Pub­li­ca?
Nei. Alt mate­ria­le som pub­li­se­res på Vox Pub­li­ca er fritt til­gjen­ge­lig for van­lig bruk. Se også nes­te spørs­mål.

Kan jeg bru­ke eller repub­li­se­re bil­der, tekst og annet mate­ria­le fra Vox Pub­li­ca?
Du kan site­re fra Vox Pub­li­ca på van­lig måte. Hvis du øns­ker å pub­li­se­re noe fra Vox Pub­li­ca eller bru­ke ele­men­ter av bil­der osv. i egne pro­duk­sjo­ner, må du for­hol­de deg til føl­gen­de:

  • Hvis ikke annet er opp­gitt på den enkel­te artik­kel, bil­de osv, gjel­der van­li­ge nors­ke opp­havs­retts­reg­ler. Der­som du vil bru­ke noe av vårt mate­ria­le utover van­lig site­ring og pri­vat bruk, må du i så fall ta kon­takt med oss.
  • Hvis artik­ler, bil­der osv er mer­ket med en Crea­ti­ve Com­mons-lisens, gjel­der reg­le­ne under den­ne lisen­sen. Det vil si at du kan pub­li­se­re og på and­re måter bru­ke mate­ria­let mot kredi­te­ring, og med vis­se begrens­nin­ger som er gjort nær­me­re rede for i lisen­sen.

Opp­da­tert 29. august 2015.