Vox Publica – spørsmål og svar

På denne siden har vi sam­let spørsmål og svar om nettma­gasinet Vox Pub­li­ca. Se også grunn­leggende infor­masjon om oss.

Hva betyr Vox Publica?
Vox Pub­li­ca er latin og betyr “den offentlige stemme”.

Hvem bidrar til Vox Publica?
Vox Pub­li­ca er basert på et samar­beid mel­lom en rekke forskjel­lige per­son­er og virk­somheter. Mag­a­sinet gis ut av Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap (Info­me­dia) ved Uni­ver­sitetet i Bergen. Vi bringer artik­ler skrevet av både jour­nal­is­ter, forskere og andre fag­per­son­er. Forskere og stu­den­ter ved Info­me­dia og andre insti­tut­ter — også uten­for Uni­ver­sitetet i Bergen — bidrar. Og endelig knyt­ter vi til oss folk fra organ­isas­jon­er og andre miljøer uten­for uni­ver­siteter og høyskol­er, slik som men­neskerettsor­gan­isas­jon­er og andre.

Kan jeg også skrive/publisere i Vox Publica?
Abso­lutt. Ta kon­takt med oss hvis du har forslag til artik­ler eller annet du kan tenke deg å bidra med. Tips er vi også veldig glade for.

Hvem forsøk­er Vox Pub­li­ca å nå?
Vi har to mål­grup­per, en bred hov­ed­mål­gruppe og en mer snev­ert defin­ert gruppe.

I utgangspunk­tet har nettma­gasinet den brede offent­ligheten som mål­gruppe. Det vil si at vi vil fenge så mange som mulig av dem som i utgangspunk­tet har inter­esse for temaom­rå­dene demokrati og ytringsfrihet.

Den mer snev­ert defin­erte mål­grup­pen er men­nesker som arbei­der med og/eller er engas­jert i demokrati- og ytrings­fri­hetsspørsmål til daglig. Det vil si aktivis­ter i men­neskeretts- og ytrings­fri­het­sor­gan­isas­jon­er, forskere på fel­tet, jour­nal­is­ter og redak­tør­er i medi­er, råd­gi­vere innen kom­mu­nikasjon og reklame, medar­bei­dere i poli­tiske parti­er og inter­esse­or­gan­isas­jon­er, for å ta noen eksempler.

Hva slags artik­ler og annet mate­ri­ale finner jeg i Vox Publica?
Vi har val­gt å nærme oss temaom­rådet demokrati og ytrings­fri­het fra tre inn­fallsvin­kler. Disse vil du finne igjen under de tre hov­ed­sek­sjonene i mag­a­sinet: Aktuelt, Analyse og Blogger.

Under Aktuelt vil du finne jour­nal­is­tiske artik­ler om aktuelle sak­er. Repor­tas­jer, bak­grunnsar­tik­ler og inter­vjuer er typiske jour­nal­is­tiske gen­r­er du vil finne her.

Under Analyse sam­ler vi faglig baserte bidrag. Gen­rene du vil finne er blant annet debat­tinn­legg, kro­nikker og essays. Også her tilstre­ber vi at sak­ene vi tar opp skal være aktuelle. Målet er å ha med en rekke ulike faglige tilnær­minger. Forskerne og fag­per­son­ene som bidrar vil der­for komme fra eksem­pelvis mediefag, juss, statsviten­skap og andre fagfelt som er rel­e­vante for demokrati og ytringsfrihet.

Sek­sjo­nen Blog­ger favn­er en rekke forskjel­lige blog­ger som hver tar for seg sitt eget tema — fra retorikk til data­jour­nal­is­tikk til poli­tiske valg — og mer. Hver blogg er en selvs­tendig enhet, med en egen ans­varlig bidragsyter.

Er Vox Pub­li­ca et viten­skapelig tidsskrift?
Nei. Vox Pub­li­ca gis rik­tig­nok ut av et uni­ver­sitetsin­sti­tutt, men vi er ikke et viten­skapelig tidsskrift. Den typiske viten­skapelige artikke­len er heller ikke en genre vi pleier å bruke i Vox Publica.

Kan jeg kom­mentere artik­lene i Vox Publica?
Ja. I utgangspunk­tet ønsker vi kom­mentar­er på alle artik­ler og inn­legg i nettma­gasinet. Vi opp­for­dr­er deg til å kom­mentere under fullt navn, for­di vi tror den offentlige debat­ten blir best på den måten. Debat­ten vår skal ha god takhøyde, men vi for­be­hold­er oss ret­ten til å fjerne kom­mentar­er som innehold­er rasis­tiske bemerkninger, per­so­n­an­grep eller trakasser­ing eller åpen­bart usak­lige innslag.

Kan jeg abon­nere på Vox Publica?
Ja. Vi har to typer abon­nement, RSS-feeds eller nyhets­brev på e‑post. Se egen side om RSS-feeds. Eller meld deg på nyhets­brevet. Dessuten kan du følge oss og diskutere med oss på Twit­ter og Face­book.

Har dere utskriftsver­sjon av artiklene?
Ja. Klikk på lenken “Skriv ut” som du finner i hver artikkel.

Hvor­for er det så mange lenker i artik­lene på Vox Publica?
Hyper­lenker er en helt sen­tral byggestein på inter­nett – eller mer pre­sist på world wide web. I våre artik­ler tjen­er lenker til andre nettsider flere formål:

  • Som doku­men­tasjon av pås­tander, for eksem­pel ved å sitere orig­i­nalk­ilder. Bruk av lenker er ofte mer effek­tivt og bruk­er­vennlig enn å sitere lange utdrag fra andre tekster.
  • Som en ser­vice til bruk­erne. Ved å lenke til andre nettst­ed­er kan inter­esserte brukere få til­gang til infor­masjon de ellers kan­skje ikke ville fun­net frem til.
  • For å delta i den store sam­tal­en på world wide web. De som dri­ver utstrakt lenk­ing til andre nettst­ed­er sørg­er i prak­sis for å vise vei til de beste og mest inter­es­sante ste­dene på nettet.

Lenk­ing kan også være forvir­rende for bruk­eren, der­som det ikke er åpen­bart hvor lenken før­er eller man lenker til et irrel­e­vant nettst­ed. Der­for vil vi forsøke å lenke slik at bruk­erne ikke skal være i tvil om hensikten.

Kan jeg lenke til artik­ler og annet mate­ri­ale på Vox Publica?
Ja. Vi vil svært gjerne at du lenker til oss.

Hvor­for er det ingen annonser på sidene?
Vox Pub­li­ca er og vil fort­sette å være et ikke-kom­mer­sielt pros­jekt. Virk­somheten finan­sieres av Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap ved Uni­ver­sitetet i Bergen. De siste årene har vi også fått økonomisk støtte fra Kul­tur­rådet. Opp­starten av mag­a­sinet ble hov­ed­sake­lig finan­siert av Insti­tusjo­nen Fritt Ord, sup­plert med midler fra Insti­tutt for infor­masjons- og medievitenskap.

Må jeg betale for å bruke Vox Publica?
Nei. Alt mate­ri­ale som pub­lis­eres på Vox Pub­li­ca er fritt tilgjen­gelig for van­lig bruk. Se også neste spørsmål.

Kan jeg bruke eller repub­lis­ere bilder, tekst og annet mate­ri­ale fra Vox Publica?
Du kan sitere fra Vox Pub­li­ca på van­lig måte. Hvis du ønsker å pub­lis­ere noe fra Vox Pub­li­ca eller bruke ele­menter av bilder osv. i egne pro­duk­sjon­er, må du forholde deg til følgende:

  • Hvis ikke annet er oppgitt på den enkelte artikkel, bilde osv, gjelder van­lige norske opphavs­rettsre­gler. Der­som du vil bruke noe av vårt mate­ri­ale utover van­lig siter­ing og pri­vat bruk, må du i så fall ta kon­takt med oss.
  • Hvis artik­ler, bilder osv er mer­ket med en Cre­ative Com­mons-lisens, gjelder reg­lene under denne lisensen. Det vil si at du kan pub­lis­ere og på andre måter bruke mate­ri­alet mot kred­i­ter­ing, og med visse begren­sninger som er gjort nærmere rede for i lisensen.

Opp­datert 29. august 2015.