Bærekraft

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • bærekraft

  Bærekraft er et ord som i dag vanligvis betyr at noe passer med idealet om bærekraftig utvikling. En bærekraftig utvikling vil si en utvikling som tilfredsstiller behovene til menneskene som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Diskusjoner om bærekraft dreier seg særlig om å bekjempe miljøproblemer, fattigdom og nød, og er ofte inspirert av FNs bærekraftsmål.

 • EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet

  EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem for vurdering av bærekraft i finans og økonomi. Ordningen skal bidra til en felles forståelse av hvilke investeringer som er bærekraftige gjennom definer te miljømål. Målsettingen er å flytte kapital og dreie investeringer til mer bærekraftige selskaper og produksjonsformer.

  Fra wikipedia

 • Bærekraft

  Bærekraft (engelsk: sustainability) er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn.

 • Bærekraftig utvikling

  Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.

 • FNs mål for bærekraftig utvikling

  FNs mål for bærekraftig utvikling er De forente nasjoners (FN) felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.