Bærekraft

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • bærekraftig utvikling

  Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Et eksempel på en ikke bærekraftig utvikling kan være at man fisker så mye at fiskebestanden man fisker etter dør ut. Dette vil ødelegge muligheten til å skaffe seg mat ved å fiske for de som lever senere.

 • FNs bærekraftsmål

  FNs bærekraftsmål er en rekke mål for bærekraftig utvikling fram mot år 2030 vedtatt av FNs medlemsland under organisasjonens generalforsamlingen 25. september 2015, på engelsk kalt Sustainable Development Goals (SDGs). Bærekraftsmålene avløste FNs tusenårsmål (Millenium Development Goals, MDGs), også kalt Tusenårsmålene, fra 2000. .

  Fra wikipedia

 • Bærekraft

  Bærekraft (engelsk: sustainability) er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn.

 • Bærekraftig transport

  Bærekraftig transport er et begrep lansert av EU I 1992 som en betegnelse for det overordnede prinsipp i transportpolitikken.

 • Bærekraftig utvikling

  Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.