FORFATTER

Ingjald Pilskog
Ingjald Pilskog

Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og formidler ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Underviser i naturfag ved lærerutdanningen.

https://www.hvl.no/person/?user=6032069


15 bidrag

Gunnar Skirbekk: Komplekse problem, spesialiserte kunnskapar — et intervju av Anders Johansen

Bere­kraft­kri­sa er kom­pleks. Ingen eks­per­ti­se eller disi­plin kan alei­ne gje­re greie for det som er i ferd med å skje. FNs bere­kraft­mål er ein illust­ra­sjon på alvo­ret i den­ne episte­mis­ke utford­rin­ga: I sam­funn der kunn­ska­pen blir sta­dig meir spe­sia­li­sert, er det meir enn nokon gong bruk for kom­pe­tan­se i omset­jing mel­lom vit­skap­le­ge kul­tu­rar og for reflek­sjon over faga sine føre­set­na­der […]

 

Er det mulig å nå FNs bærekraftmål innenfor planetens grenser? med Jørgen Randers

Fore­drag med Jør­gen Ran­ders om hvor­vidt det er mulig å stop­pe klima­end­rin­ge­ne og sam­ti­dig nå de and­re bære­kraft­må­le­ne. Vi skal utryd­de fat­tig­dom og sult, vi skal ha ren ener­gi for alle — og vi skal stop­pe klima­end­rin­ge­ne. Et av måle­ne er at vi skal ha ansten­dig arbeid og øko­no­misk vekst, et annet er fred og rett­fer­dig­het. Kan […]

 
 
til toppen