Gunnar Skirbekk: Komplekse problem, spesialiserte kunnskapar — et intervju av Anders Johansen

Berekraftkrisa er kompleks. Ingen ekspertise eller disiplin kan aleine gjere greie for det som er i ferd med å skje.

FNs berekraft­mål er ein illus­trasjon på alvoret i denne epis­temiske utfor­dringa: I sam­funn der kunnskapen blir stadig meir spe­sialis­ert, er det meir enn nokon gong bruk for kom­petanse i omsetjing mel­lom vit­skaplege kul­tur­ar og for reflek­sjon over faga sine føre­set­nad­er og begrensningar.

Pro­fes­sor emer­i­tus Gun­nar Skir­bekk blir inter­vjuet av pro­fes­sor Anders Johansen med utgangspunkt i Gun­nar Skir­bekk, “Epis­temic Chal­lenges in a Mod­ern World”, Zeit­di­ag­nose, LIT Ver­lag, Zürich 2019.

Fore­draget ble arrangert i samar­beid med Bergen Glob­al og SDG Bergen.

TEMA

B

ærekraf
t

1 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen