Gunnar Skirbekk: Komplekse problem, spesialiserte kunnskapar — et intervju av Anders Johansen

Berekraftkrisa er kompleks. Ingen ekspertise eller disiplin kan aleine gjere greie for det som er i ferd med å skje.

FNs bere­kraft­mål er ein illust­ra­sjon på alvo­ret i den­ne episte­mis­ke utford­rin­ga: I sam­funn der kunn­ska­pen blir sta­dig meir spe­sia­li­sert, er det meir enn nokon gong bruk for kom­pe­tan­se i omset­jing mel­lom vit­skap­le­ge kul­tu­rar og for reflek­sjon over faga sine føre­set­na­der og begrensningar.

Pro­fes­sor eme­ri­tus Gun­nar Skir­bekk blir inter­vju­et av pro­fes­sor Anders Johan­sen med utgangs­punkt i Gun­nar Skir­bekk, «Episte­mic Chal­len­ges in a Modern World», Zeit­dia­gno­se, LIT Ver­lag, Zürich 2019.

Fore­dra­get ble arran­gert i sam­ar­beid med Ber­gen Glo­bal og SDG Bergen.

TEMA

B

ærekraf
t

1 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen