Barn og unge

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • barnevernspedagog

  Barnevernspedagog er en yrkestittel for folk som har tatt treårig høyere sosialarbeiderutdanning som fører fram til bachelor i barnevern. I dag arbeider barnevernspedagoger i det kommunale barnevernet, i institusjoner for barn og unge, i skoler og barnehager. Barnevernspedagoger er også å finne i mange andre ulike tjenester som arbeider med barn, unge og familier.

 • barnevern

  Barnevern er det arbeid som gjøres fra samfunnets side for å hjelpe vanskeligstilte barn, i form av råd, veiledning og hjelpetiltak fra barnevernstjeneste, og omsorgsovertakelse med videre.Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 (barnevernloven) har som formål «å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid» og «å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår».Med «barn» menes aldersgruppen 0-18 år, men barnevernets tiltak kan opprettholdes til fylte 23 år dersom den unge samtykker..

  Fra wikipedia

 • Barn

  Barn blir vanligvis fra et biologisk perspektiv definert til et menneske som befinner seg i fasen mellom fødsel og pubertet.

 • Barne-TV (NRK)

  Barne-TV er betegnelsen på TV-programmer på NRK for målgruppen 4–12 år.

 • Unge Høyre

  Annen bruk av forkortelsen: «UH» brukes i utdanningsektoren som forkortelse for universiteter og høyskoler.Unge Høyres Landsforbund (UHL) er ungdomsorganisasjonen til partiet Høyre.