Ukens medienyheter: Konkurransetilsynet, nyhetskilder og Assanges rettsak

Konkurransetilsynet har fått kritikk av forskere for å gå etter bokbransjen basert på ideologiske grunner. En ny delrapport fra Medietilsynet viser at TV og sosiale medier er de viktigste nyhetskildene for barn og unge. Nye vitnemål i rettsaken mot Assange peker på oppsiktsvekkende informasjon. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Hver fredag vil utval­gte nyhetssak­er pub­lis­eres her på Vox Publica.

ukens medienyheter

Konkurransetilsynet får kritikk for feil fokus i bokbransjen

Forskere men­er Konkur­ransetil­synet jak­ter på bok­bran­sjen av ide­ol­o­giske grun­ner, for å få opphevet Bokav­tal­en om fast­pris på bøk­er, og hevder tilsynets siste bøter vis­er at det har mis­forstått hvor­dan infor­masjon om nye titler og pris­er i Bok­basen fun­ger­er. For­lagss­jef i et av de små for­la­gene, Jan Mesicek, men­er tilsynet går løs på en ord­ning som sikr­er fri til­gang til markedet for alle. Han men­er Konkur­ransetil­synet i stedet bør se på hvor­dan noen få store for­lag har makt over alle ledd i bok­bran­sjen, og kon­trollerer både bokhan­delk­jed­er, dis­trib­utør­er, bokklub­ber og Bok­basen, noe som gjør det svært vanske­lig for små for­lag å konkur­rere. Mesicek opp­for­dr­er kul­tur­min­is­teren til å se på disse forhold­ene, og be Konkur­ransetil­synet bruke ressursene bedre (29.09.2020).

Les mer hos Bok365.

TV og sosiale medier er barn og unges viktigste nyhetskilder

Medi­etil­synet har kom­met med en ny del­rap­port fra under­søkelsen «Barn og medi­er» — denne gan­gen om nyhetsvan­er hos barn og unge. Under­søkelsen vis­er blant annet at 88 pros­ent av 9–12-åringene ser på NRKs Supernytt ofte eller av og til. I alder­s­grup­pen 9–18 år er sosiale medi­er den van­lig­ste nyhet­skilden (87 %), blant de som bruk­er sosiale medi­er. For andre mediekanaler lig­ger ande­lene lavere, men siden det ikke er like mange som er spurt om de ulike nyhet­skildene, er det vanske­lig å sam­men­ligne tal­lene. Mens rap­porten opp­gir at 2741 har fått spørsmål om sosiale medi­er, har mer enn 3000 svart på spørsmålet om nyheter på TV, som får en andel på 83 %. Reelt sett betyr det at flere barn og unge bruk­er TV som nyhet­skilde enn sosiale medi­er (30.09.2020).

Les mer hos Medi­etil­synet.

Oppsiktsvekkende vitnemål i Assanges rettssak

I rettssak­en om Assanges utlev­er­ing til USA, dukker opp­sik­tsvekkende vit­nemål opp. Ansat­te i et pri­vat sikker­hets­fir­ma som ble hyret inn av amerikanske myn­digheter, kan fortelle både om omfat­tende avlyt­ting og overvåk­ing av Assange mens han befant seg i Equadors ambas­sade — inklud­ert møter Assange hadde med sine egne advokater. Overvåkin­gen skal også ha blitt strøm­met direk­te. I til­legg skal det ha blitt diskutert om man skulle la døren inn til ambas­saden stå åpen, slik at noen kunne forgifte eller kid­nappe Assange. Tidligere har Assanges advokater hevdet at rep­re­sen­tan­ter for Trump skal ha tilbudt Assange benåd­ning hvis han benek­tet at Rus­s­land sto bak lekkin­gen av Hilary Clin­tons e‑poster til Wik­iLeaks. E‑postene ansees å ha påvir­ket pres­i­dent­val­get i 2016 til Trumps fordel. Assange er anklaget for spi­onas­je i USA, etter å ha avs­lørt NSAs overvåk­ing av van­lige borg­ere (01.10.2020).

Les mer hos The Guardian.

Besøk Medienorge for å lese enda flere medienyheter.

TEMA

S

osiale
medier

67 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen