Ukens medienyheter: Konkurransetilsynet, nyhetskilder og Assanges rettsak

Konkurransetilsynet har fått kritikk av forskere for å gå etter bokbransjen basert på ideologiske grunner. En ny delrapport fra Medietilsynet viser at TV og sosiale medier er de viktigste nyhetskildene for barn og unge. Nye vitnemål i rettsaken mot Assange peker på oppsiktsvekkende informasjon. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Hver fre­dag vil utvalg­te nyhets­sa­ker pub­li­se­res her på Vox Pub­li­ca.

ukens medienyheter

Konkurransetilsynet får kritikk for feil fokus i bokbransjen

Fors­ke­re mener Kon­kur­ranse­til­sy­net jak­ter på bok­bran­sjen av ideo­lo­gis­ke grun­ner, for å få opp­he­vet Bok­av­ta­len om fast­pris på bøker, og hev­der til­sy­nets sis­te bøter viser at det har mis­for­stått hvor­dan infor­ma­sjon om nye tit­ler og pri­ser i Bok­ba­sen fun­ge­rer. For­lags­sjef i et av de små for­la­ge­ne, Jan Mesicek, mener til­sy­net går løs på en ord­ning som sik­rer fri til­gang til mar­ke­det for alle. Han mener Kon­kur­ranse­til­sy­net i ste­det bør se på hvor­dan noen få sto­re for­lag har makt over alle ledd i bok­bran­sjen, og kon­trol­le­rer både bok­han­del­kje­der, dis­tri­bu­tø­rer, bok­klub­ber og Bok­ba­sen, noe som gjør det svært vans­ke­lig for små for­lag å kon­kur­re­re. Mesicek opp­ford­rer kul­tur­mi­nis­te­ren til å se på dis­se for­hol­de­ne, og be Kon­kur­ranse­til­sy­net bru­ke res­sur­se­ne bed­re (29.09.2020).

Les mer hos Bok365.

TV og sosiale medier er barn og unges viktigste nyhetskilder

Medie­til­sy­net har kom­met med en ny del­rap­port fra under­sø­kel­sen «Barn og medi­er» — den­ne gan­gen om nyhets­va­ner hos barn og unge. Under­sø­kel­sen viser blant annet at 88 pro­sent av 9–12-åringene ser på NRKs Super­nytt ofte eller av og til. I alders­grup­pen 9–18 år er sosia­le medi­er den van­ligs­te nyhets­kil­den (87 %), blant de som bru­ker sosia­le medi­er. For and­re medie­ka­na­ler lig­ger ande­le­ne lave­re, men siden det ikke er like man­ge som er spurt om de uli­ke nyhets­kil­de­ne, er det vans­ke­lig å sam­men­lig­ne tal­le­ne. Mens rap­por­ten opp­gir at 2741 har fått spørs­mål om sosia­le medi­er, har mer enn 3000 svart på spørs­må­let om nyhe­ter på TV, som får en andel på 83 %. Reelt sett betyr det at fle­re barn og unge bru­ker TV som nyhets­kil­de enn sosia­le medi­er (30.09.2020).

Les mer hos Medie­til­sy­net.

Oppsiktsvekkende vitnemål i Assanges rettssak

I retts­sa­ken om Assan­ges utle­ve­ring til USA, duk­ker opp­sikts­vek­ken­de vitne­mål opp. Ansat­te i et pri­vat sik­ker­hets­fir­ma som ble hyret inn av ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter, kan for­tel­le både om omfat­ten­de avlyt­ting og over­vå­king av Assan­ge mens han befant seg i Equa­dors ambas­sa­de — inklu­dert møter Assan­ge had­de med sine egne advo­ka­ter. Over­vå­kin­gen skal også ha blitt strøm­met direk­te. I til­legg skal det ha blitt dis­ku­tert om man skul­le la døren inn til ambas­sa­den stå åpen, slik at noen kun­ne for­gif­te eller kid­na­ppe Assan­ge. Tid­li­ge­re har Assan­ges advo­ka­ter hev­det at repre­sen­tan­ter for Trump skal ha til­budt Assan­ge benåd­ning hvis han benek­tet at Russ­land sto bak lek­kin­gen av Hila­ry Clin­tons e‑poster til WikiLe­aks. E‑postene anse­es å ha påvir­ket pre­si­dent­val­get i 2016 til Trumps for­del. Assan­ge er ankla­get for spio­na­sje i USA, etter å ha avslørt NSAs over­vå­king av van­li­ge bor­ge­re (01.10.2020).

Les mer hos The Guar­di­an.

Besøk Medie­nor­ge for å lese enda fle­re medie­ny­he­ter.

TEMA

S

osiale
medier

65 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen