FORFATTER

medienorge

Nyhetene er valgt ut og omtalt av informasjonstjenesten medienorge, som dokumenterer medieutviklingen i Norge. medienorge holder til ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://medienorge.uib.no/


73 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på medienorge

Ukens medienyheter: Konkurransetilsynet, nyhetskilder og Assanges rettsak

Kon­kur­ranse­til­sy­net har fått kri­tikk av fors­ke­re for å gå etter bok­bran­sjen basert på ideo­lo­gis­ke grun­ner. En ny del­rap­port fra Medie­til­sy­net viser at TV og sosia­le medi­er er de vik­tigs­te nyhets­kil­de­ne for barn og unge. Nye vitne­mål i rett­sa­ken mot Assan­ge peker på opp­sikts­vek­ken­de infor­ma­sjon. Det­te er noen av ukens medienyheter. 

 

Ukens medienyheter: Gravejournalistikk, valgkamp og ytringsfrihet

Det inter­na­sjo­na­le jour­na­list­nett­ver­ket ICIJ har gitt Aften­pos­ten til­gang til lek­ke­de doku­men­ter om stor­ban­kers mis­ten­ke­li­ge trans­ak­sjo­ner. Nyhets­bil­det på sosia­le medi­er avgjø­res av algo­rit­mer og Face­bo­oks ytrings­fri­hets­pa­nel star­ter opp nes­te måned. Det­te er noen av ukens medienyheter. 

 

Ukens medienyheter: Kroppsfokusert reklame, boikotting og TV-titting

Barn og unge møter på mye kropps­fo­ku­sert rekla­me, viser en ny stu­die gjort av Medie­til­sy­net. I 24 timer boi­kot­tet uli­ke kjen­di­s­er Face­bo­ok og Insta­gram i en pro­test mot hatyt­rin­ger og falsk infor­ma­sjon. Når koro­na­si­tua­sjo­nen sto på i Nor­ge i peri­oden mars-juni, så unge mye mer på direkte­sendt fjern­syn enn ellers, viser en stu­die gjort av Kan­tar. Det­te er noen av ukens medienyheter. 

 

Ukens medienyheter: Metoo, Hviterussland og politisk reklame

Dek­nin­gen av #Metoo i Sve­ri­ge får kri­tikk. Jour­na­lis­ter som job­ber for uten­lands­ke medi­er har mis­tet akkredi­te­rin­gen sin i Hvite­russ­land for å avgren­se presse­dek­nin­gen av pro­tes­te­ne. Face­bo­ok stan­ser alle nye poli­tis­ke rekla­mer den sis­te uken før pre­si­dent­val­get i USA. Det­te er noen av ukens medienyheter. 

 

Ukens medienyheter: NRK, sosiale medier og digital blotting

Nye tall viser at fle­re og fle­re leser nyhe­ter på NRK.no. En rap­port fra Medie­til­sy­net viser at rundt 40% av norsk ung­dom mot­tar naken­bil­der over nett. Hos Dagens Nærings­liv kan vi lese at koro­na fører til at sosia­le medi­er må ta mer ansvar for sine egne platt­for­mers inn­hold. Det­te er noen av ukens medienyheter. 

 
 
til toppen