FORFATTER

medienorge

Nyhetene er valgt ut og omtalt av informasjonstjenesten medienorge, som dokumenterer medieutviklingen i Norge. medienorge holder til ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://medienorge.uib.no/


67 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på medienorge

Ukens medienyheter: NRK, sosiale medier og digital blotting

Nye tall viser at fle­re og fle­re leser nyhe­ter på NRK.no. En rap­port fra Medie­til­sy­net viser at rundt 40% av norsk ung­dom mot­tar naken­bil­der over nett. Hos Dagens Nærings­liv kan vi lese at koro­na fører til at sosia­le medi­er må ta mer ansvar for sine egne platt­for­mers inn­hold. Det­te er noen av ukens medie­ny­he­ter.

 

Ukens medienyheter: Avisene i krisetider og ny medieby

Nye tall viser at lokal­avi­ser ver­den over står over­for en stor kri­se på grunn av den sto­re koro­na-situa­sjo­nen. I Nor­ge har medie­fors­ker Erik Wil­berg under­søkt hvor­dan det­te også påvir­ker nors­ke aviser. I Stav­an­ger er det et øns­ke om å sam­le medie­be­drif­ter til en egen medie­by. Det­te er noen av ukens medie­ny­he­ter.

 

Ukens medienyheter: Digital vekst, mediestatus og debattdeltakelse

Nye tall fra Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening viser at opp­lags­tal­le­ne for nors­ke aviser sti­ger som føl­ge av digi­tal vekst. Regje­rin­gen inklu­de­rer nå medie­ne som en del av sam­funns­kri­tis­ke virk­som­he­ter. Unge viser seg å del­ta lite i debat­ter på sosia­le medi­er og kul­tur-Nor­ge får utdelt øko­no­misk kom­pen­sa­sjon. Det­te er noen av ukens medie­ny­he­ter.

 
 
til toppen