Feminisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kvinnesak

  Kvinnesak og kvinnebevegelse er begreper som brukes om saker som angår kvinners rettigheter og deres egen innsats for å oppnå disse. Med kvinnesaksforening menes en organisering av kvinner hvor leder og styremedlemmer blir valgt for en periode av gangen. Kvinnebevegelse er en betegnelse på et bredt spekter av kvinner og kvinneforeninger som samarbeider om sine interesser uten at de nødvendigvis er knyttet til en bestemt gruppe eller forening.

 • feminisme

  Feminisme er en fellesbetegnelse for ideologi, idétradisjon, etikk, politikk, og akademisk virksomhet som handler primært om kvinnefrigjøring, men også om frihet, likestilling og rettferdighet for alle. Selve ordet feminisme kommer opprinnelig fra det latinske ordet femina, som betyr kvinne. Feminisme ble en utbredt betegnelse på den nye retningen som kvinnekampen tok i 60- og 70-årene.

  Fra wikipedia

 • Feminisme

  Feminisme er et bredt samlebegrep for ulike sosiale og politiske bevegelser, tankeretninger og ideologier som arbeider for sosial, økonomisk og politisk likeverd mellom kjønnene.

 • Interseksjonell feminisme

  Interseksjonell feminisme brukes ofte om feminisme som anvender et interseksjonelt analytisk rammeverk for å forstå overlappende former for diskriminering og marginalisering.

 • Liberal feminisme

  Må ikke forveksles med libertariansk feminisme Liberal feminisme, eller mainstream-feminisme, tradisjonelt kjent på norsk som kvinnesak, er en bred hovedstrømning innen feminismen som arbeider for likestilling gjennom politiske, rettslige og sosiale reformer innenfor rammen av det liberale demokratiet og menneskerettighetene.