Målet var bevisstgjøring, ikke reformer. En ny kvinneoffentlighet vokser frem

Den nye kvinneoffentligheten på 70-tallet satte varige spor i det norske samfunnet.

Med den nye kvin­nebeveg­elsen vok­ste en ny offent­lighet fram i Norge på 1970-tal­let. Gjen­nom en rekke nye are­naer, pub­likasjon­er og aktiviteter som skulle få kvin­ner i tale og skape nye for­mer for bevis­s­thet knyt­tet til kvin­ners sosiale og kul­turelle rolle, sat­te beveg­elsen varige spor i det norske sam­fun­net. Som vi skal se i denne artikke­len, bidro beveg­elsen ikke minst til å endre etablerte opp­fat­ninger av politikk.

Kjønnsrolleforskning og likestillingspolitikk

Den nye kvin­nebeveg­elsen har røt­ter i 1950-tal­lets nye fokus på kjønnsroller og likestill­ing. Insti­tutt for Sam­funnsviten­skap (ISF) ble få år etter etab­lerin­gen i 1950 et sen­trum for forskn­ing på kjønnsroller, og det ledende navnet her var Har­ri­et Holter. Hun mark­erte seg i norsk offent­lighet og bidro til at begrepet “kjønnsrolle” ble intro­dusert for et skan­di­navisk pub­likum (Leira 2002). I artikkel­sam­lin­gen Kvin­nors liv och arbete, utgitt i 1962, hadde Holter det sen­trale teo­retiske bidraget, artikke­len “Kjønn og sosial struk­tur”, der hov­ed­po­enget var å trekke et skille mel­lom biol­o­gisk og sosialt kjønn – en forståelse som var i tråd med Simone de Beau­voirs berømte for­mu­ler­ing fra Det annet kjønn (først utgitt på fran­sk 1949) om at kvinne ikke er noe man er, det er noe man blir.

Om artikke­len
Artikke­len er basert på for­fat­ternes bidrag til kapit­tel 8: 1960–1980: “Vekk her­fra, det er mitt mål” i Jostein Grip­srud (red.): All­men­nin­gen. His­to­rien om norsk offent­lighet (2017). Oslo: Universitetsforlaget.

ISF var fra starten nært knyt­tet til det poli­tiske fel­tet, og det er en klar forbindelse mel­lom kjønnsrolle­forsknin­gen og den “fem­i­nis­tiske vend­ing” som Arbei­der­par­ti­et fore­tok på 1960-tal­let: Den gam­le hus­mor­poli­tikken, som frem­met streng arbei­ds­del­ing mel­lom kjønnene og opp­for­dret kvin­ner til å ta vare på hus og hjem, ble nå avløst av en mer arbei­ds­marked­sret­tet og likestill­ing­sori­en­tert poli­tikk. En sen­tral rolle i poli­tikkut­formin­gen fikk net­topp forskere som Holter og Åsa Gru­da Skard. De to satt i en komité ned­satt av par­ti­et i 1963, som skulle utrede kvin­nens still­ing i det norske sam­fun­net. Begge bidro til debat­tbo­ken Kvin­nens plass er – hvor?, som var et pro­gra­mutkast fra komi­teen i 1965 (Hage­mann 2004). Likestill­ing mel­lom kjønnene var rykket inn og opp på agen­daen. Noe lig­nende skjed­de også i andre parti­er – Gro Hage­mann har, gjen­nom en analyse av bokut­givelser i Norge før 1970, vist at likestill­ing var et høyt pri­or­itert pros­jekt blant poli­tikere og sam­funnsvitere i Norge fra 1965.

Sam­tidig kom sterke impulser fra USA. Bet­ty Friedans The Fem­i­nine Mys­tique (1963), som ble en best­sel­ger i en rekke vestlige land, kom i 1967 ut på norsk under tit­te­len Myten om kvin­nen. Friedan angrep forestill­in­gene om at hjem­metil­værelsen var i overensstem­melse med en kvin­nelig natur og argu­menterte for at den tradis­jonelle hus­mor­rollen var opphav til at psykiske prob­le­mer hadde økt sterkt blant hus­mø­dre i USA i løpet av 1950-tal­let. En ny inter­nasjon­al kvin­nebeveg­else var i emn­ing, og blant de stadig flere kvinnene med høyere utdan­ning var dette godt kjent.

En eksis­ten­siell og indi­vi­dori­en­tert fem­i­nisme ble imi­dler­tid ikke ganske enkelt importert til Norge fra USA ved inngan­gen til 1970-tal­let. Holter fore­grep for eksem­pel mange av Friedans tanker om hvor­dan etterkrigsti­dens kvin­ner opplevde en rollekon­flikt, der de både ble opp­dratt som frie indi­vider med rett til å følge egne ønsker om selvre­alis­er­ing, og møtt med for­vent­ninger om å leve opp til hus­mor­sam­fun­nets krav, som var “å ofre seg” for barn, mann og fam­i­lie. I 1950-årene hadde bøk­er og filmkome­di­er som Støv på hjer­nen og et uke­blad som Alle kvin­ners blad – da det mest leste uke­bladet i Norge – løftet fram spørsmålet om hus­mø­dres mis­nøye og man­gel på selvre­alis­er­ing, og debat­ten fant også sted i Dag­bladet (Larsen 1999). Pax for­lag hadde satt spørsmål om kvin­ners rett til fri sek­su­alitet på agen­daen gjen­nom hele 1960-tal­let og den folkekjære pro­gram­led­eren Rolf Kirk­vaag intro­duserte i 1970 under­hold­ning­spro­gram­met Kvin­ner, av, fra, om og til som et pro­gram som skulle diskutere “kvin­nemyten” (Lindt­ner 2014).

Pax for­lag gav i 1966 ut boken Kvin­ners sek­su­alitet av leg­ene Phyl­lis og Eber­hard Kro­n­hausen, med forord av Simone de Beauvoir

Uke­pressen hadde også fanget opp den nye kvin­nefrigjørings­beveg­elsen på 1960-tal­let. Uke­bladet Illus­tr­ert gikk på midten av tiåret ganske langt i å sig­nalis­ere inter­esse for disse ten­densene i tiden. I nr. 28, 1965, forkynte bladet på for­si­den at en ny serie startet, med tit­te­len “Kvinne, hvor går du?”. For­fat­terne John Andrew Koht og Ella Grif­fiths trakk på antropolo­gi og kul­turhis­to­rie i artikke­len “Fra gudinne til mod­erne kvinne”, der de la vekt på etab­lerin­gen av “patri­arkatet”. Redak­sjo­nen intro­duserte artikke­len slik:

I dette num­meret beg­yn­ner en ny, stor artikkelserie om den mod­erne kvin­nen og om hennes vansker med å innrette seg i ver­den av i dag. For det lar seg vel ikke nek­te at det byr på prob­le­mer! Hvis noen av våre lesere synes at de har fått litt mer orden på begrepene og på prob­lemene etter å ha lest denne artikkelse­rien, er vår hen­sikt opp­nådd! (Grip­srud 1999:21).

Ny-feminister forén dere!

I 1968 ble lær­er og tobarns­mor Elis­a­beth Almaas (senere Hels­ing) inter­vjuet i uke­bladet Alle kvin­ner etter at hun hadde laget en brosjyre om amming for Helsedi­rek­toratet. Anled­nin­gen var en bekym­ring knyt­tet til at antallet kvin­ner som ammet var nedadgående, og en antakelse om at både hel­sevesen og morsmelkpro­dusen­ter bidro til dette med ville­dende reklame for kun­stig ernæring. Almaas øns­ket å opprette klub­ber der kvin­ner kunne hjelpe hveran­dre i tiden etter fød­se­len, og ba i inter­vjuet kvin­ner som kunne tenke seg å hjelpe sine “med­søstre” med råd og amme­hjelp, om å ta kon­takt (Alle Kvin­ners Blad 38/1968: 44–45). Inter­vjuet resul­terte i en flom av post fra unge, fortvilte mødre, og ble opp­starten for organ­isas­jo­nen Amme­hjelpen, som raskt spredte seg fra Almaas’ kjøkken til resten av lan­det. Organ­isas­jo­nen reg­nes som en av de første indikasjonene på at en ny fem­i­nis­tisk beveg­else var på trap­pene i Norge.

Elis­a­beth Almaas startet i 1968 Amme­hjelpen, etter først å ha utar­bei­det en brosjyre om amming for Helsedirektoratet.

Almaas ble da også i 1970 en av ini­tia­tiv­tak­erne til organ­isas­jo­nen Nyfem­i­nis­tene, som ble etablert i kjøl­van­net av et møte på Blind­ern der den amerikanske fem­i­nis­ten Jo Free­man hadde snakket til et full­satt audi­to­ri­um. Den nylig hjemvendte USA-stu­den­ten Siri Nylan­der Mælands kro­nikk “Ny-fem­i­nis­ter foren dere!”, i Dag­bladet 31. jan­u­ar 1970, var et annet tidlig uttrykk for at kvin­neop­prøret også hadde nådd Norge. Her angrep Mæland de gam­le fem­i­nis­tene som hadde kjem­pet fram stem­merett for kvin­ner og større grad av juridisk likestill­ing, og hevdet at det ikke var mulig å opp­nå reell likestill­ing innen­for det nåværende sam­fun­net. For å opp­nå dette måtte både kvin­ner, menn og barn frigjøres, og kvinnene, som var de mest mis­fornøyde, måtte føre an i kampen.

Likestill­ings­fem­i­nis­mens begren­sninger var nærmest et felles utgangspunkt for det brede spek­teret av kvin­neak­sjon­er og ‑organ­isas­jon­er som nå utviklet seg. Der 1950-tal­lets lib­erale kvin­nesak­skvin­ner hadde tatt til orde for “fri­het”, “likestill­ing” og “men­neske­sak”, talte nyfem­i­nis­tene om “kvin­nekamp”, “kvin­ne­un­dertrykking” og “kvin­nefrigjøring” (Lindt­ner 2014). Den eldre Kvin­nesaks­forenin­gens pri­or­i­ter­ing av myn­dighet­skon­takt og lob­b­yarbeid ble sett som min­dre vik­tig. Nyfem­i­nis­tene kon­sen­tr­erte seg om kvin­nekon­takt og kvin­neor­gan­is­er­ing, og de hen­vendte seg primært til den nye kvin­ne­of­fent­ligheten (Slagstad 2001).

Nyfem­i­nis­tene kon­sen­tr­erte seg om kvin­nekon­takt og kvin­neor­gan­is­er­ing, og de hen­vendte seg primært til den nye kvinneoffentligheten

Bevisstgjøring og kvinneorganisering

Kvin­neor­gan­is­er­ing var det sen­trale motivet for en rekke pub­likasjon­er som nå ble etablert. Først ut var bladet Sirene – Tidssig­nal for kvin­ner og menn – som kom ut på Cap­pe­len for­lag fra 1973. Bladet ville vise frem et san­nere bilde av kvin­ners hverdag enn det man fant i van­lige uke­blad­er. Bladet knyt­tet kvin­ne­un­dertrykkin­gen til kvin­ners mulighet for å ta per­son­lige valg og realis­ere seg selv i et sam­funn der “århun­dr­ers under­trykkelse” hadde gjort dem ute av stand til å hevde seg (Sirene 2/1973: 2). Målet var bevis­st­gjøring av kvin­ner, ikke reformer. Bladet ville vise kvinnene at prob­lemene de trodde de gikk alene med, i realiteten var en del av en mak­t­form som under­trykket dem som gruppe. Liv Ull­mann var avbildet på for­si­den under over­skriften “Den under­tryk­te Liv Ull­mann”, og i bladet for­t­alte hun at hun lenge hadde hatt prob­le­mer med å iden­ti­fis­ere seg med den nye kvin­nebeveg­elsen for­di den fram­sto som mil­i­tant og skrem­mende. Men nå hadde hun innsett at mange av hennes prob­le­mer var knyt­tet til at hun var kvinne. Til bladet hevdet hun at:

Det er i grun­nen for­fer­delig at jeg henger hele min verdighet som men­neske opp på om en eller annen mann blir tiltrukket av meg eller ikke. Det må være veldig sunt å bli kvitt den belast­nin­gen (Ull­mann i Sirene 1/1973: 20).

Det fem­i­nis­tiske bladet Sirene kom ut i 1973 og hadde opplag på 35 000 på midten av 1970-tallet-

Sirene ble en umid­del­bar suk­sess. I 1974 sol­gte bladet opp mot 35 000 eksem­plar­er per num­mer, og oppla­gene var langt høyere enn medlem­stal­lene i kvin­neor­gan­isas­jonene langt utover 1970-tal­let (Lindt­ner 2014). En gjen­nom­gang av norske dagsavis­er i måne­den rundt lanserin­gen vis­er at bladet ble hyp­pig omtalt og bejublet fra ven­stre til høyre. Dag­bladet trykket for eksem­pel et inter­vju med noen eks­ped­itør­er hos Narvesen som jublet over “endelig” å ha “noe annet enn damero­man­er” å selge, og den bergenske høy­reav­isen Mor­ge­navisen øns­ket bladets “konkrete” og “ærlige” “form for likestill­ings­de­batt” velkommen:

Det kvinnene rop­er på i dag er per­son­lig integritet. Det er i val­gkam­p­en frem­lagt en plan som går på beskyt­telse av enkelt­men­nes­ket. Verre er det ikke – at kvin­nen også skal ha den fri­het som flere menn har i dag enn kvin­ner (Lindt­ner 2014:146).

Den nye kvin­nebeveg­elsen fikk mye spal­teplass i medi­ene, og beveg­elsen spredte seg med vold­som kraft tidlig på 1970-tal­let (Hage­mann 2004). Over 7000 kvin­ner organ­is­ert i ulike nye og gam­le fem­i­nis­tiske kvin­neor­gan­isas­jon­er og kvinnespørsmål stod høyt på den offentlige agen­daen. En av de store mobilis­er­ingssak­ene ved SVs suk­sess­valg i 1973 var kvin­nekam­p­en, og i 1974 val­gte par­ti­et Ven­stre kvin­nesak­skvin­nen Eva Kol­stad til par­tiled­er – Norges første av det kvin­nelige slaget. Selv Høyre fikk sin fem­i­nist­gruppe, med yngre kvin­ner som gikk inn for likestill­ing og selvbestemt abort (ibid: 277). Sam­tidig mobilis­erte beveg­elsen en rekke nye for­mer for aksjon­er og aktiviteter. Den inter­nasjonale kvinneda­gen 8. mars fikk ny opp­merk­somhet i 1972, og nyfem­i­nis­tene vak­te opp­merk­somhet da de møtte opp i demon­strasjon­stog med paro­lene “Nei til tvangspul­ing” og “Vi vil ligge øverst” (ibid).

I flere byer ble det startet kvin­nehus, man fikk kvin­nemusikk, kvin­nefilm og kvin­netater. Sam­tidig konkur­rerte for­la­gene om å over­sette inter­nasjonale fem­i­nis­tiske best­sel­gere, særlig fra USA, men også fra Storbri­tan­nia, Frankrike, Sverige og Dan­mark. Norge fikk også en egen fem­i­nis­tisk kvin­nelit­ter­atur, med for­fat­tere som Bjørg Vik, Gerd Bran­ten­berg og Tove Nilsen – og med nyut­givelser av blant andre Camil­la Col­lett og Amalie Skram.

Hverdagsaksjon og klassekamp

Hilde Danielsen (2013) har beskrevet hvor­dan nye prob­lem­still­inger og analyser av kvin­ne­un­dertrykkin­gen og ‑frigjørin­gen på kort tid fikk gjen­nom­slag i offent­ligheten. Nye begreper ble intro­dusert, så som patri­arkat, sex­isme, og søster­skap, og nye analyser av hvor­dan under­trykkin­gen foregikk og kunne utfor­dres vant frem.

Sirene og de første nyfem­i­nis­tene pre­sen­terte primært en eksis­ten­siell og kul­turell frigjøringskamp. Kvin­neak­tivis­tene, som var en gruppe nyfem­i­nis­ter, ga i 1973 ut sitt eget man­i­fest, der de opp­for­dret kvin­ner til å beg­ynne med å endre sine egne pri­vate liv: “Hvis vi ikke kan foran­dre forhold­ene i vårt pri­vate liv så har vi heller ingen muligheter til å foran­dre sam­fun­net”, het det i Kvin­neak­tivist­man­i­festet, som tok for seg rom for rom i huset der kjønnsrol­lene måtte endres: “Menn skal lære å lage mat, vaske opp, tørke gulv og rydde opp etter seg”. “La deg ikke utnytte sek­suelt. Du kan og bør si nei når du ikke har lyst, onan­er ham heller ikke”. “Bad ikke selv, hvis han ikke vasker badekaret etter seg”. Man­i­festet fork­larte også hvor­dan kvin­ner burde aksjonere i møtelokalet, fab­rikken og på Stortinget: “For­lang å bli statsmin­is­ter” (Strand 2017).

Utover 1970-tal­let ble del­er av beveg­elsen ori­en­tert mot en mer marx­is­tisk forståelse av kvin­nepoli­tikk. Nye kvin­neor­gan­isas­jon­er og ‑insti­tusjon­er som job­bet mer direk­te opp mot bedre lovverk og poli­tikk, opp­sto. Kvin­nefron­ten, som ble startet i 1972, og sam­let kvin­ner fra den poli­tiske ven­stres­i­den, ble det frem­ste organ­isatoriske uttrykket for dette. Kvin­nebeveg­elsen ble nå mer split­tet, mel­lom de som mente at hov­e­dopp­gaven i kvin­nekam­p­en var å frigjøre kvin­ner fra mannssam­fun­nets struk­tur­er og sym­bol­er, og de som holdt på nød­vendigheten av hier­arkisk organ­is­er­ing – selv om de fleste aktive fem­i­nis­tene hadde en sosial­is­tisk ori­en­ter­ing. På 1970-tal­let var klasseper­spek­tiv­er og ulike marx­is­tisk-inspir­erte analyser av kvin­nekam­p­en tema i mange bokut­givelser, fra både Pax og andre radikale for­lag. Nyfem­i­nistenes kamp for fri­het og per­son­lig autono­mi ble i disse årene, av stadig flere, sett på som noe som bare gjaldt priv­i­legerte og intellek­tuelle kvin­ner. I led­er­ar­tikke­len til Pax-tidsskriftet Kon­trasts num­mer “Kvin­ner til kamp!” i 1972, het det at:

Stu­den­t­jen­ter kan ikke kjempe på veg­ne av arbei­derkvin­ner, bare de som selv rammes av under­trykkinga kan bek­jempe den (Lindt­ner 2014:288).

Gjennomslag og splittelse

Ifølge his­torik­er Kim Helsvig kom det radikale for­laget Pax til å spille en vik­tig rolle som pub­likasjons- og debattare­na for en allianse som nå ble utviklet mel­lom stat­en og kvin­nebeveg­elsen. Det statsviteren Hel­ga Hernes kom til å beteg­ne som “stats­fem­i­nis­men”, var karak­teris­ert av et sam­spill mel­lom kvin­nemo­bilis­er­ing neden­fra, og poli­tisk inte­grasjon oven­fra, gjen­nom par­tipoli­tikken og stat­en (Helsvig 2014:181). Analy­sen ble utviklet på bak­grunn av de poli­tiske resul­tatene som kvin­nebeveg­elsen opp­nådde i løpet av 1970-tal­let, med likestill­ingsloven og loven om selvbestemt abort, begge i 1978, som bety­delige. Unge kvin­ner og nye organ­isas­jons­former vak­te opp­sikt med utradis­jonelle aksjon­er i offent­ligheten. Men Hage­mann (2004) vis­er at resul­tatene også var uttrykk for likestill­ingspoli­tikken på 1960-tal­let, og hvor­dan de eldre, etablerte kvin­neor­gan­isas­jonene hadde et oppsv­ing — i medlem­stall så vel som i sym­pa­ti for fem­i­nis­tiske krav som lenge hadde hatt lav opp­slut­ning hos folk.

I 1976 ble kvin­nefot­ball en off­isiell gren i Norges Fotballforbund

Endrin­gene for kvin­ner i idret­ten sier sitt om utviklin­gen i løpet av tiåret. Det ble ført en kamp om kvin­ners rett til deltakelse i organ­is­ert idrett gjen­nom hele etterkrigsti­den. Norge var det eneste lan­det som stemte imot at lan­grenn for kvin­ner skulle bli en olymp­isk gren i 1952. Norges Ski­for­bund hadde da inn­ført grenen “stil­lan­grenn” for kvin­ner, der stilen skulle telle like mye som hvor fort man gikk. Et gjen­nom­brudd for kvin­nelan­grenn som pub­likum­sidrett kom ikke før det norske kvin­nelan­grennslaget tok sølvmedal­je under VM i Oslo i 1966.

Sen­tralt stod stri­den for kvin­ners rett til å delta i Hol­menkoll­stafet­ten. Der hadde kvinnene i 1965 fått løpe stafett inne på Bislett sta­dion, mens mannlige løpere slet seg oppover mot Hol­menkollen. To år senere ble kvinnestafet­ten skiftet ut med kvin­nelige turnere, som ifølge arrangøren hadde “større under­hold­ningsver­di”. I 1972 stilte så to kvin­ner – Gerd von der Lippe og Ingrid Ellingsen – opp som deltakere, påmeldt som hen­holdsvis Øyvind Foss og I. Ellingsen. De løp med slagord mot kvinnediskrim­iner­ing i idret­ten på drak­tene. Dette skapte mas­siv debatt i avisene, og de to ble innkalt til ledelsen i Norges Idretts­for­bund, der de fikk en skrape og dessuten midler­tidig start­for­bud. Først i 1975 fikk kvin­ner starte som kvin­ner. I Birke­bein­erren­net fikk kvinnene delta fra 1976. Samme år ble kvin­nefot­ball en off­isiell gren i Norges Fot­ball­for­bund. Da hadde kvinnene lenge hatt egne, uoff­isielle serier og norgesmester­skap.1Avs­nit­tet byg­ger på http://www.kampdager.no/tilbakeblikk/holmenstafett.html ; besøkt 20.10.2016

Pornokamp og ytringsfrihet

Fokuset på ide­ologikri­tikk, bred deltakelse og offentlig debatt forsvant mer og mer i kvin­nebeveg­elsen sent på 1970-tal­let. Et vik­tig unntak var de store aksjonene mot porno og pros­ti­tusjon på slut­ten av 1970-tal­let. Avdekkin­gen av kvin­ners forhold i pri­vats­færen som en rekke kvin­neak­tivis­ter hadde utført, hadde avs­lørt alvorlige over­grep mot kvin­ner, som før var lite omtalt. Vold i hjem­met, sex­press på arbei­det, incest og voldtekt var for­mer for sek­su­alis­ert under­trykkelse som nå ble knyt­tet til menns dom­i­nans og tanken om at sam­fun­net var et patri­arkat. Dette ble bak­grunn for parolen “pornografi er teori, voldtekt er prak­sis”. I 1977 lagde Nyfem­i­nis­tene en van­dreut­still­ing om pornografi, og medlem­mer av Kvin­nefron­ten laget pornobål og stormet pornoforhan­dlere. Som et resul­tat av disse aktivitetene tok kvin­ner fra Sen­ter­par­ti­et ini­tia­tiv til para­ply­or­gan­isas­jo­nen Felle­sak­sjo­nen mot pornografi, der både fem­i­nis­ter, kon­ser­v­a­tive og kristne kvin­neor­gan­isas­jon­er ble med (Helle­sund 2013: 94).

Vold i hjem­met, sex­press på arbei­det, incest og voldtekt var for­mer for sek­su­alis­ert under­trykkelse som ble knyt­tet til menns dom­i­nans og tanken om at sam­fun­net var et patriarkat

Som en rel­a­tivt ensom svale i denne debat­ten forsvarte Sirene den kul­turlib­erale tanken om at det å legge bånd på sek­su­aliteten, han­dlet om å legge bånd på kvin­ners (og menns) trang til å realis­ere seg som hele men­nesker. Anti-pornokam­pan­jen så de som en videre­føring av den kristne puri­tanis­mens under­trykking av sek­su­aliteten og en trussel mot ytrings­fri­heten. Pornomarkedet var for vari­ert til å inn­føre et generelt for­bud, mente de. I ver­ste fall ville det med­føre at Sirene og under­grunns­blad­er som Supergutt eller Gateav­isa ble ram­met av det de beskrev som “borg­er­skapets blufer­dighet”. Man måtte heller under­søke pornokul­turen, ikke minst por­noens frigjørende poten­sial. Bladet var opp­tatt av å skape alter­na­tive rom for å diskutere sek­su­aliteten, etter­som det var dette kvin­ner ville lese om (Lindt­ner 2014:366). Denne hold­nin­gen delte bladet langt på vei med Pax, som i 1980, da porn­ode­bat­ten var på sitt mest intense, ga ut Den sadiske kvin­nen, der den provoserende og kri­tik­er­roste for­fat­teren Angela Carter utfor­dret fem­i­nistenes pornomot­stand gjen­nom det Helsvig beteg­n­er som en kjet­ter­sk nylesning av Mar­quis de Sades kvinneskikkelser (Helsvig 2014:184). Cov­eret fram­stilte en teg­n­ing av to nakne kvin­ner som hadde SM-sex.

Kvinner kan!

Det fem­i­nis­tiske myn­dig­gjørings- og selvre­alis­er­ing­spros­jek­tet ytret seg alt­så på flere og ofte mot­stri­dende vis i 1970-tal­lets kvin­nebeveg­else. Pax hadde flere best­sel­ger­suk­sess­er som kan knyttes til pros­jek­tet, og det samme gjelder helt eller delvis pub­likasjon­er som kom til i Kvin­neåret 1975: Kvin­nefront, Kjer­ringRåd og Kvin­nens Årbok. I 1976 skapte Les­bisk Beveg­else bladet Laven­delek­s­pressen som ble trykt av det les­biske trykkeri­et Sfinxa. Både organ­isatorisk og ide­ol­o­gisk fram­sto den nye kvin­nebeveg­elsen imi­dler­tid som min­dre sam­let mot slut­ten av tiåret. Mens organ­isas­jonene mis­tet medlem­mer, gikk mange fem­i­nis­ter inn i poli­tiske insti­tusjon­er og organ­isas­jon­er som arbei­det aktivt for loven­dringer og reformer. Andre beg­y­nte å jobbe mer spe­sialis­ert, prak­tisk og pro­fesjonelt med kvin­ne­un­dertrykking, for eksem­pel ved å etablere kris­esen­tre. I 1978 ble Nor­dens første kris­esen­ter for mis­han­dlede kvin­ner oppret­tet i Oslo. Atter andre viet seg til kvin­neforsknin­gen, som for alvor ble det Slagstad (2009: 412) kaller en styringsviten­skap i perioden.

På slut­ten av 1970-tal­let inntok kvin­ne­of­fent­ligheten nye are­naer og formasjoner

En rekke kvin­ner trakk seg dessuten ut av beveg­elsen og fokuserte mer på egne kul­turelle, lit­terære og kun­st­ner­iske aktiviteter. Dette henger også sam­men med hvor­dan det mot slut­ten av 1970-årene vok­ste fram en ny, pos­i­tiv hold­ning til hva kvin­ner som aktør­er kan få til i sam­fun­net – noe som henger sam­men med fem­i­nis­mens innlem­ming i media, kul­tur­of­fent­lighet og pop­ulærkul­tur. I uke­bladet Kvin­ner og klær ble kvin­nei­de­alet knyt­tet til det å være økonomisk selvs­tendig, ha “tæl” og være yrke­sak­tiv, sam­tidig som de ulike farene med hus­mor­livet ble tem­a­tis­ert: Å ha for mye tid alene når husstel­let var unnagjort kunne føre til ensomhet, kjed­somhet, depresjon og alko­holisme (Måsei­de 2005). I 1979 samar­bei­det en rekke ulike miljøer og organ­isas­jon­er tilknyt­tet kvin­nebeveg­elsen om å lage en Kvin­nekul­tur­fes­ti­val i Oslo. Fes­ti­valen varte i en uke. Over­skud­det fra fes­ti­valen, 80.000 kro­ner, gikk til oppret­telsen av AKKS – “Aktive kvin­ners kul­tursen­ter” – som nå er en land­som­fat­tende organ­isas­jon som arbei­der for kvin­ners posisjon i musikklivet, særlig den pop­ulær­musikalske delen. Utstill­in­gen «Kvin­ner kan» ble vist i Bergen­shallen i 1980 – et tid­stypisk slagord som beskrev en ny men­tal­itet, der kvin­neak­tivis­ter ble opp­tatt av å syn­lig­gjøre kvin­ners pos­i­tive bidrag til sam­fun­net generelt, men ikke minst gjen­nom kul­tur og kun­st (Müftüoglu 2013:178).

Ut over 1980-tal­let kom flere fem­i­nis­ter til å prege media og kul­tur­of­fent­ligheten. Rita West­vik, som på 1970-tal­let var sanger og gitarist i den marx­ist-lenin­is­tisk ori­en­terte folkrock­grup­pa Isenkram, ble redak­tør i den fem­i­nis­tiske nær­ra­diokanalen RadiO­rakel, oppret­tet i 1982, før hun ble hyret inn i NRK og ble pro­gram­led­er for under­hold­ning­spro­gram­met Lørdagssirkus i 1984. Den tidligere nyfem­i­nis­tiske leg­en Åsa Ryt­ter Evensen fikk sin egen sex- og sam­livss­palte i dame­bladet Kvin­ner og klær, mens flere av redak­sjon­s­medlemmene i Sirene fikk utfold­et sitt fem­i­nis­tiske engas­je­ment i andre del­er av media. For eksem­pel var Astrid Brekken hør­bar utover 1980- og 90-tal­let i NRK radio, der hun som pro­gram­led­er for den pop­ulære pro­gram­posten Sånn er livet, stod sen­tralt i etab­lerin­gen av en ny type per­son­lig og nær repor­tas­je­jour­nal­is­tikk. Sis­sel Ben­neche Osvold gav en markant stemme til mar­gin­alis­erte gjen­nom spal­ten Sidesprang i Dag­bladet. Også mange kvin­nelige for­fat­tere, så som Her­b­jørg Wass­mo, Tove Nilsen og Bjørg Vik, hadde den fem­i­nis­tiske kvin­ne­of­fent­ligheten som tum­le­plass før de fikk sine gjen­nom­brudd i den lit­terære offent­ligheten – og løftet frem temaer som tidligere verken hadde vært reg­net som lit­terært inter­es­sante eller poli­tisk rel­e­vante: Sek­suelle over­grep, incest og tradis­jon­er og struk­tur­er som hem­met kvin­ners selvrealisering.

Ved å hen­vende seg til en bred offent­lighet, snarere enn en dresskledd poli­tisk for­sam­ling, har kvin­ne­of­fent­ligheten satt sitt preg på den norske offentligheten

Kvin­nebeveg­elsen på 1970-tal­let var et bredt poli­tisk og kul­turelt pros­jekt. Målet var primært å skape nye for­mer for bevis­s­thet knyt­tet til kvin­ners sosiale og kul­turelle situ­asjon og rolle i sam­fun­net. Ved å hen­vende seg til en bred offent­lighet, snarere enn en dresskledd poli­tisk for­sam­ling — om sak­er som engas­jerte kvin­ner (og menn!) på et per­son­lig, indi­vidu­elt og eksis­ten­sielt plan, og ofte gikk på tvers av par­tipoli­tiske og organ­isatoriske organ­er — har den ikke bare satt konkrete poli­tiske spor etter seg. Den har også endret hva vi forstår som poli­tisk rel­e­vante spørsmål, ytrings­former og ‑are­naer. Den nylige metoo-kam­pan­jen er ikke minst et eksem­pel på dette.

Gatekun­st til støtte for #metoo-kam­pan­jen i Lon­don i novem­ber 2017.

Litteratur:

Bjørnsen, Bjørn (1966): Abort i Norge, Oslo: Pax for­lag AS
Blomquist, Clarence (1966): Fos­ter­liv og fos­ter­død. Abortens etikk, Oslo: Pax for­lag AS
Danielsen, Hilde (2013): Da det per­son­lige ble poli­tisk. De nye kvinne- og manns­beveg­elsen på 1970-tal­let, Scan­di­na­vian Aca­d­e­m­ic Press, Oslo
Grip­srud, Jostein (1999): Uke­pressens kul­turelle og sam­funns­mes­sige betyd­ning: En utred­ning. Oslo: Foren­ngen Norsk Ukepresse
Hage­mann, Gro (2004): “Norsk nyfem­i­nisme – amerikan­sk import?” Nytt norsk tidsskrift 21, no. 03–04 (2004)
Helle­sund, Tone (2013): “Intimiteter i foran­dring – om hvor­dan den nye norske kvin­nebeveg­elsen sat­te intimitet på dag­sor­de­nen”, i Danielsen (red.): Da det per­son­lige ble poli­tisk. Den nye kvinne- og manns­beveg­elsen på 1970-tal­let, Scan­di­na­vian Aca­d­e­m­ic Press, Oslo
Helsvig, Kim Gun­nar (2014): Pax For­lag 1964–2014. En bedrift Oslo: Pax
Larsen, Leif Ove (1999): Mod­erniser­ingsmoro : roman­tiske kome­di­er i norsk film 1950–1965 : sjan­geren, pub­likum, sosial­his­to­rien. Dr.art. — Rap­port. 42. Insti­tutt for medievitenskap.
Leira, Arn­laug (2000): “Kjønn – et sosialt kjen­netegn?”, i: Fredrik Engel­stad (red.): Kunnskap og reflek­sjon. 50 års sam­funns­forskn­ing. Oslo: Insti­tutt for samfunnsforskning
Lindt­ner, Syn­nøve (2014): “Som en frisk vind gjen­nom stuen” – Kvin­nebladet Sirene og det utvidete poli­tikkbe­grepet. PhD the­sis, Uni­ver­si­ty of Bergen
Müftüoglu, Ingrid (2013): Hverda­gens poli­tikk i 1970-tal­lets kvin­nebeveg­else. PhD the­sis, Uni­ver­si­ty of Bergen, 2013: 178
Måsei­de, Ingvild Aursøy (2005): Kvin­ner og klær – men kva med yrkeslivet? Ei his­torisk-tem­a­tisk gransk­ing av kvin­ner og yrkesliv i KK, mas­teropp­gave I visuell kom­mu­nikasjon, Insti­tutt for kun­st- og medieviten­skap ved NTNU
Slagstad, Rune (2001): De nasjonale strate­ger. Oslo: Pax for­lag AS
Slagstad, Rune (2009): “Styringsviten­skap — ånden som går”, i Nytt norsk tidsskrift 03–04/2009
Strand, Hilde Kristin (2017): “Da kvinnene aksjon­erte hjemme”. Inter­vju med Ingrid Müftüoglu som har skrevet avhan­dlin­gen Hverda­gens poli­tikk i 1970-tal­lets kvin­nebeveg­else i På høy­den:. Besøkt 8.1.2017.
Kampdager.no: “Start­for­bud for kvin­ner” ; besøkt 20.10.2016

TEMA

F

eminism
e

3 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen