Nyhetsbrev uke 12

Blant temaene: Mediestøtte, digitale rammevilkår og Creative Commons.

Siden for­ri­ge nyhets­brev har det kom­met til man­ge artik­ler på Vox Pub­li­ca. I det nyes­te inn­leg­get, et inn­legg som har blitt gjen­stand for stor debatt, tar Ter­je Angelshaug for seg medie­støtte­de­bat­ten og hev­der at debat­ten kun fore­går på pres­sens pre­mis­ser. Han går til ”angrep” på den, etter hans mening, mang­len­de debat­ten rundt og dek­nin­gen av hva jour­na­lis­tik­ken og sam­fun­net får igjen av at pres­sen sub­si­di­e­res slik den gjør i dag.

Pål Mag­nus Lyk­kja har i en todelt artik­kel sett på sam­fun­nets digi­ta­le ram­me­vil­kår, mens Hil­de Eri­ka Lund har tatt for seg Cloudberry.cc og Crea­ti­ve Com­mons-kunst­ne­re. Nadim She­ha­di har på sin side skre­vet om de ara­bis­ke opp­tøy­ene som nå fore­går.

Fak­ta først fort­set­ter med å pre­sen­te­re nyhe­ter fra data- og jour­na­lis­tikk­fron­ten. Den­ne gan­gen er det kata­stro­fen i Japan som vies mest opp­merk­som­het, og Håvard Ferstad og Olav Anders Øvre­bø har tatt for seg hen­holds­vis de radio­ak­ti­ve utslip­pe­ne og jord­skjel­vet og tsu­na­mi­en. I til­legg ser Øvre­bø på nøk­kel­tall for arbeids­mar­ke­det og på den fore­lø­pi­ge ver­sjo­nen av en norsk lisens for offent­li­ge data. Han skri­ver også om et ini­tia­tiv for å fri­gjø­re data om kom­mune­gren­ser, og han øns­ker død over pdf-for­ma­tet.

Hva er egent­lig argu­men­te­ne bak medie­støtte­ut­val­gets to for­slag for end­rin­ger i medie­støt­ten? På Pres­sens pris opp­sum­me­rer Nina Kval­heim og Hil­de Eri­ka Lund et semi­nar omhand­len­de medie­støtte­ut­val­gets rap­port som ble avholdt i Ber­gen tid­li­ge­re den­ne måne­den. Olav Anders Øvre­bø har på sin side skre­vet om Goog­les støt­te til nyska­pen­de jour­na­lis­tis­ke pro­sjek­ter.

På Ad:varsel har Pål Hivand siden sist pub­li­sert fle­re nye inn­legg. Blant annet tar han for seg Sie­mens som er fri­kjent for grovt for­set­te­lig bedra­ge­ri, admi­ni­stre­ren­de direk­tør i NHO Ser­vice, Petter Furu­lund, som avslør­te iden­ti­te­ten til en vars­ler ved et syke­hjem, og han skri­ver om feng­sels­be­tjent Ole Sivert­sen som kre­ver job­ben til­ba­ke etter vars­ling.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: Den Nors­ke For­fat­ter­for­enings ytrings­fri­hets­pris går i år til bur­me­sis­ke Ma Thi­da, og rap­por­ten Sta­te of the News Media er nå til­gjen­ge­lig på stateofthemedia.org.

For å lese artik­le­ne:

Medie­støt­te uten kva­li­tets­krav
Debat­ten om medie­støt­te er for sne­ver og skjer på pres­sens pre­mis­ser. Medie­ne må utford­res på hvor­dan de kan leve­re den jour­na­lis­tikk og leve opp til den sam­funns­rol­len som sub­si­die­ne for­ut­set­ter. Av Ter­je Angelshaug.

Dei digi­ta­le ram­me­vil­kå­ra, del 1: Det his­to­ris­ke grunn­la­get
Den digi­ta­le omkal­fat­rin­ga av sam­fun­net — noko nymo­tens grei­er? Ikkje noko kun­ne vore meir feil. Av Pål Mag­nus Lyk­kja.

Dei digi­ta­le ram­me­vil­kå­ra, del 2: Fri kul­tur og kunn­skap er råstof­fet
Å støy­pe den digi­ta­le fram­ti­da etter ana­lo­ge prin­sipp kjem ald­ri til å fun­ge­re. Av Pål Mag­nus Lyk­kja.

Deling i den kul­tu­rel­le multe­myra
Cloudberry.cc tar sik­te på å heve nor­dis­ke Crea­ti­ve Com­mons-kunst­ne­re opp og frem. Av Hil­de Eri­ka Lund.

The Arab revolt: trans­for­ma­tion to tran­sition
A hur­ri­ca­ne of chan­ge is blowing through the Arab world. Even now, many Arab regi­mes are still in deni­al. But it also chal­len­ges the west to grasp a new poli­ti­cal rea­li­ty. Av Nahim She­ha­di.

Fak­ta først:
Når offent­li­ge data blir livs­vik­ti­ge

Den spar­som­me til­gan­gen til infor­ma­sjon om omfan­get av radio­ak­ti­ve utslipp i Japan har tvun­get entu­si­as­ter til selv å sam­le data for å få svar. Nors­ke Geir K. Eng­dahl bidrar med visu­ali­se­ring. Av Håvard Ferstad.

Deler data og kart om kata­stro­fen i Japan
Har­vard-insti­tutt ber alle om bidrag til por­tal med geodata og kart om natur­ka­ta­stro­fen i Japan. Av Olav Anders Øvre­bø.

Jord­skjelv i Japan: Data og kart­vis­nin­ger
Data om jord­skjelv er til­gjen­ge­lig umid­del­bart — i kart­vis­nin­ger og til ned­las­ting. Av Olav Anders Øvre­bø.

Nøk­kel­tall for arbeids­mar­ke­det — som regne­ark
Aktu­el­le tall for ledig­het og ledi­ge stil­lin­ger er nå til­gjen­ge­lig i regne­ark­for­mat. Av Olav

En enkel lisens for offent­li­ge data?
Lisens skal for­enk­le videre­bruk av offent­li­ge data — her er hørings­ut­kas­tet. Av Olav Anders Øvrebø.Anders Øvre­bø.

Kom­mune­gren­se­nes ukren­ke­lig­het
Data som viser gren­se­ne for min kom­mu­ne må da være åpne? Ikke sant? Av Olav Anders Øvre­bø.

Død over pdf!
Det­te hin­de­ret mot god jour­na­lis­tikk og et åpent sam­funn må fjer­nes. Vi kan bidra. Av Olav Anders Øvre­bø.

Pres­sens pris
Medie­støt­te: Utvalgs­med­lem­mer stri­des

For­sik­tig jus­te­ring eller stor omfor­de­ling? Tan­ja Stor­sul og Johann Rop­pen la fram argu­men­te­ne i mediestøttedebatten.radio. Av Nina Kval­heim og Hil­de Eri­ka Lund.

Goog­le-støt­te til ny jour­na­lis­tikk
Også nord­menn kan del­ta i kon­kur­ran­se om nyska­pen­de jour­na­lis­tis­ke pro­sjek­ter. Av Olav Anders Øvre­bø.

Ad:varsel
Sie­mens fri­kjent for grovt for­sett­lig bedra­ge­ri

Sie­mens-vars­ler Per-Yng­ve Mon­sen utta­ler til NRK Dags­revy­en i dag at ting­ret­tens fri­kjen­nel­se av Sie­mens repre­sen­te­rer et kraf­tig til­bake­slag i kam­pen mot kor­rup­sjon. Av Pål Hivand.

NHO-topp avslør­te iden­ti­te­ten til vars­ler
Admi­ni­stre­ren­de direk­tør i NHO Ser­vice, Petter Furu­lund, avslør­te vars­le­rens iden­ti­tet til ledel­sen ved syke­hjem­met hvor vars­le­ren arbei­det. Han for­sva­rer beslut­nin­gen. Av Pål Hivand.

Kre­ver job­ben til­ba­ke etter vars­ling
Feng­sels­in­spek­tør Ole Sivert­sen vars­let om det han mener var øko­no­mis­ke mis­lig­he­ter i Oslo feng­sel. For det mis­tet han job­ben. Nå sak­sø­ker han sta­ten. Av Pål Hivand.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen