Nyhetsbrev uke 12

Blant temaene: Mediestøtte, digitale rammevilkår og Creative Commons.

Siden for­rige nyhets­brev har det kom­met til mange artik­ler på Vox Pub­li­ca. I det nyeste inn­legget, et inn­legg som har blitt gjen­stand for stor debatt, tar Ter­je Angelshaug for seg medi­estøt­tede­bat­ten og hevder at debat­ten kun foregår på pressens pre­miss­er. Han går til ”angrep” på den, etter hans mening, man­glende debat­ten rundt og deknin­gen av hva jour­nal­is­tikken og sam­fun­net får igjen av at pressen sub­si­dieres slik den gjør i dag.

Pål Mag­nus Lykk­ja har i en todelt artikkel sett på sam­fun­nets dig­i­tale ram­mevilkår, mens Hilde Eri­ka Lund har tatt for seg Cloudberry.cc og Cre­ative Com­mons-kun­st­nere. Nadim She­ha­di har på sin side skrevet om de ara­biske opp­tøyene som nå foregår.

Fak­ta først fort­set­ter med å pre­sen­tere nyheter fra data- og jour­nal­is­tikkfron­ten. Denne gan­gen er det katas­tro­fen i Japan som vies mest opp­merk­somhet, og Håvard Fer­stad og Olav Anders Øvre­bø har tatt for seg hen­holdsvis de radioak­tive utslip­pene og jord­skjel­vet og tsunamien. I til­legg ser Øvre­bø på nøkkeltall for arbei­ds­markedet og på den foreløpige ver­sjo­nen av en norsk lisens for offentlige data. Han skriv­er også om et ini­tia­tiv for å frigjøre data om kom­mune­grenser, og han ønsker død over pdf-formatet.

Hva er egentlig argu­mentene bak medi­estøt­teut­val­gets to forslag for endringer i medi­estøt­ten? På Pressens pris opp­sum­mer­er Nina Kval­heim og Hilde Eri­ka Lund et sem­i­nar omhan­dlende medi­estøt­teut­val­gets rap­port som ble avholdt i Bergen tidligere denne måne­den. Olav Anders Øvre­bø har på sin side skrevet om Googles støtte til nyskapende jour­nal­is­tiske prosjekter.

På Ad:varsel har Pål Hivand siden sist pub­lis­ert flere nye inn­legg. Blant annet tar han for seg Siemens som er frik­jent for grovt forset­telig bedrageri, admin­istr­erende direk­tør i NHO Ser­vice, Pet­ter Furu­lund, som avs­lørte iden­titeten til en varsler ved et syke­hjem, og han skriv­er om fengsels­bet­jent Ole Sivert­sen som krev­er jobben tilbake etter varsling.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: Den Norske For­fat­ter­foren­ings ytrings­fri­het­spris går i år til burme­siske Ma Thi­da, og rap­porten State of the News Media er nå tilgjen­gelig på stateofthemedia.org.

For å lese artiklene:

Medi­estøtte uten kvalitetskrav
Debat­ten om medi­estøtte er for snev­er og skjer på pressens pre­miss­er. Medi­ene må utfor­dres på hvor­dan de kan levere den jour­nal­is­tikk og leve opp til den sam­funnsrollen som sub­si­di­ene forut­set­ter. Av Ter­je Angelshaug.

Dei dig­i­tale ram­mevilkåra, del 1: Det his­toriske grunnlaget
Den dig­i­tale omkalfa­tringa av sam­fun­net — noko nymotens greier? Ikkje noko kunne vore meir feil. Av Pål Mag­nus Lykkja.

Dei dig­i­tale ram­mevilkåra, del 2: Fri kul­tur og kunnskap er råstoffet
Å støype den dig­i­tale framti­da etter analoge prin­sipp kjem aldri til å fun­gere. Av Pål Mag­nus Lykkja.

Del­ing i den kul­turelle multemyra
Cloudberry.cc tar sik­te på å heve nordiske Cre­ative Com­mons-kun­st­nere opp og frem. Av Hilde Eri­ka Lund.

The Arab revolt: trans­for­ma­tion to transition
A hur­ri­cane of change is blow­ing through the Arab world. Even now, many Arab regimes are still in denial. But it also chal­lenges the west to grasp a new polit­i­cal real­i­ty. Av Nahim Shehadi.

Fak­ta først:
Når offentlige data blir livsviktige

Den spar­somme til­gan­gen til infor­masjon om omfanget av radioak­tive utslipp i Japan har tvunget entu­si­aster til selv å sam­le data for å få svar. Norske Geir K. Eng­dahl bidrar med visu­alis­er­ing. Av Håvard Ferstad.

Del­er data og kart om katas­tro­fen i Japan
Har­vard-insti­tutt ber alle om bidrag til por­tal med geo­da­ta og kart om naturkatas­tro­fen i Japan. Av Olav Anders Øvrebø.

Jord­skjelv i Japan: Data og kartvisninger
Data om jord­skjelv er tilgjen­gelig umid­del­bart — i kartvis­ninger og til ned­last­ing. Av Olav Anders Øvrebø.

Nøkkeltall for arbei­ds­markedet — som regneark
Aktuelle tall for ledighet og ledi­ge still­inger er nå tilgjen­gelig i reg­n­ear­k­for­mat. Av Olav

En enkel lisens for offentlige data?
Lisens skal foren­kle videre­bruk av offentlige data — her er høring­sutkastet. Av Olav Anders Øvrebø.Anders Øvrebø.

Kom­mune­grensenes ukrenkelighet
Data som vis­er grensene for min kom­mune må da være åpne? Ikke sant? Av Olav Anders Øvrebø.

Død over pdf!
Dette hin­deret mot god jour­nal­is­tikk og et åpent sam­funn må fjernes. Vi kan bidra. Av Olav Anders Øvrebø.

Pressens pris
Medi­estøtte: Utval­gsmedlem­mer strides

For­sik­tig jus­ter­ing eller stor omfordel­ing? Tan­ja Stor­sul og Johann Rop­pen la fram argu­mentene i mediestøttedebatten.radio. Av Nina Kval­heim og Hilde Eri­ka Lund.

Google-støtte til ny journalistikk
Også nord­menn kan delta i konkur­ranse om nyskapende jour­nal­is­tiske pros­jek­ter. Av Olav Anders Øvrebø.

Ad:varsel
Siemens frik­jent for grovt forset­tlig bedrageri

Siemens-varsler Per-Yngve Mon­sen uttaler til NRK Dagsrevyen i dag at tin­gret­tens frik­jen­nelse av Siemens rep­re­sen­ter­er et kraftig tilbakeslag i kam­p­en mot kor­rup­sjon. Av Pål Hivand.

NHO-topp avs­lørte iden­titeten til varsler
Admin­istr­erende direk­tør i NHO Ser­vice, Pet­ter Furu­lund, avs­lørte varslerens iden­titet til ledelsen ved syke­hjem­met hvor varsleren arbei­det. Han forsvar­er beslut­nin­gen. Av Pål Hivand.

Krev­er jobben tilbake etter varsling
Fengselsin­spek­tør Ole Sivert­sen varslet om det han men­er var økonomiske mis­ligheter i Oslo fengsel. For det mis­tet han jobben. Nå sak­søk­er han stat­en. Av Pål Hivand.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen